هوش اخلاقی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر اراک

محبوبه خسروانی, محمد خسروانی, فاطمه رفیعی, محدثه محسن‌پور

چکیده


522

زمینه و هدف: ابعاد هوش اخلاقی پرستاران نقش مهمی در نگرش آن‌ها نسبت به رعایت موازین اخلاقی دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان هوش اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهرستان اراک انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی ـ مقطعی حاضر، 176 پرستار شاغل در بیمارستان‌های شهر اراک در سال 1394، به روش نمونه‌گیری دومرحله‌ای (سهمیه‌ای ـ تصادفی) وارد مطالعه شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه هوش اخلاقی جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 16 تحلیل شد.

ملاحظات اخلاقی: رضایت شفاهی شرکت‌کنندگان برای شرکت در پژوهش کسب و درباره محرمانگی اطلاعات به آنان اطمینان داده شد.

یافته‌ها: میانگین نمره کلی هوش اخلاقی برابر 10/28±77/32 محاسبه گردید. همچنین میانگین بعد درستکاری 4/13±31/4، بعد مسؤولیت‌پذیری 3/56±23/29، بعد دلسوزی 1/3±7/75 و بخشش 2/3±15/22 به دست آمد. سطح هوش اخلاقی در 33 نفر از شرکت‌کنندگان (18/8 درصد) ضعیف، در 67 نفر (38/1 درصد) خوب، در 56 نفر (31/8 درصد) خیلی‌خوب و در20 نفر (11/4 درصد) از سطح خیلی بالایی برخوردار بود. ارتباط آماری معنی‌داری بین هوش اخلاقی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: سطح مطلوب هوش اخلاقی در پرستاران نشانگر اهمیت کسب ارزش‌های اخلاقی نزد آن‌ها و به طور غیر مستقیم نمودی از عملکرد اخلاقی پرستاران در محیط‌های بالینی است. بنابراین پیشنهاد می‌گردد، مدیران مراکز درمانی راه‌کارهایی را نظیر برگزاری دوره‌های آموزشی، جهت تقویت هوش اخلاقی پرستاران اتخاذ نمایند.


موضوع


هوش اخلاقی؛ عملکرد اخلاقی؛ اخلاق پرستاری

تمام متن:

PDF

232

مراجع


Beheshtifar M, Esmaeili Tarzi Z. The relationship between moral intelligence with confidence in performance management. J Ethics Sci Technol 2011; 8(1): 23-37. [Persian]

Rafati S, Mohammad-Ahmadi-Vash T, Davati A. A Study of Ethical Intelligence of Medical Students. Med Ethics J 2015; 8(27): 71-91. [Persian]

Dehghani Firozabadi M, Makarem A, Hosseini M, Kavari SH, Rashedi V. Correlation between moral intelligence and organizational commitment of social welfare rehabilitation centers’ employees-Yazd city. J Health Promot Manag 2015; 4(2): 41-47. [Persian]

Golmohammadian M, Behrozi N, Yaseminejad P. Moral intelligence, its nature and essentiality. Med Ethics J 2016; 9(33): 121-142. [Persian]

Narvaez D. The emotional foundations of high moral intelligence. New Dir Child Adolesc Dev 2010; 2010 (129): 77-94.

Lennick D, Kiel F. Moral intelligence 2.0: Enhancing business performance and leadership success in turbulent times. USA: Pearson Prentice Hall; 2011.

Bahrami M, Asami M, Fatehpanah A, Dehghani TA, Ahmadi TG. Moral intelligence status of the faculty members and staff of the Shahid Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd. Iran J Med Ethics Hist Med 2012; 5(4): 71-85.

Mohammadi SR, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral intelligence in nursing: a cross-sectional study in East of Iran. Iran J Med Ethics Hist Med 2012; 5(6): 81-95. [Persian]

Mohamadi J, Ghazanfari F, Azizi A. Relationship between Moral Intelligence and Nurses’ Quality of Work Life. Iran J Nurs 2014; 90-91(27): 54-64.

Mokhtaripoor M. The relationship between Organizational Intelligence with Knowledge Management. J Organ Knowl Manag 2009; 30(2): 30-41. [Persian]

Matzler K, Renzl B. Personality traits, employee satisfaction and affective commitment. Total Quality Manag 2007; 18(5): 589-598.

Niazazari K, Enayati T, Behnamfar R, Kahroodi Z. Relationship between Professional Ethics and Job Commitment. Iran J Nurs 2014; 27(82): 34-42. [Persian]

Valikhani M, Ansari M, Sepiani M. The study of moral intelligence and its impact on social values in case managers of state-owned banks in Isfahan. J Soc Sci 2011; 6(18): 40-50. [Persian]

Akbari Booreng M, Khodadadi M, Akbari M. The relationship between Emotional Intelligence and Organizational Commitment among Southern Khorasa`s Hospitals Administrative Staff. Hospital 2014; 13(3): 117-125. [Persian]

Porter LW, Crampon WJ, Smith FJ. Organizational commitment and managerial turnover: A longitudinal study. Organ Behav Hum Perform 1976; 15(1): 87-98.

Abbaszadeh A, Borhani F, Alhani F, Mohammadi E. Develop in competence of professional nursing ethics, needs and challenges in ethics education. Iran J Med Ethics Hist Med 2010; 2(3): 27-38. [Persian]

Sadeghi A, Adeli Z, Shamsaei S, Moghim M. Relationship between nurses’ moral intelligence and patients’satisfaction from nursing care. J Nurs Manag 2015, 4(3): 36-45.

Mokhtaripour M. Relationship between Moral Intelligence and the Team Leadership in Administrators from Faculty Members Point of View at the Medical Sciences University of Isfahan 2008-2009. J Health Admin 2009; 12(36): 61-69. [Persian]

Martin DE, Austin B. Validation of the moral competency inventory measurement instrument: Content, construct, convergent and discriminant approaches. Manag Res Rev 2010; 33(5): 437-451.

Jafarimanesh H, Ranjbaran M, Vakilian K, Tajik R, Almasi-Hashiani A. Nursing code of ethics: a survey of respecting the code among nursing students. Iran J Med Ethics Hist Med 2014; 6(6): 46-56. [Persian]

Freidooni M, Dehghani M, Shikhzadeh M. Exploring the relationship between moral intelligence and teaching styles among urmiauniversity faculties. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2014; 11(11): 24-36. [Persian]


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.