مقایسه شهامت اخلاقی پرستاران و مدیران پرستاری شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سیده‌ سولماز موسوی--- دانشجوی دکتری پرستاری، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران,
احمد ایزدی--- دانشیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

چکیده


423

زمینه و هدف: شهامت یکی از فضایل اخلاقی و منشأ بسیاری از دستاوردهای فردی و اجتماعی است که برای ارائه مراقبت باکیفیت ضروری است. هدف از انجام مطالعه حاضر، مقایسه میانگین شهامت اخلاقی پرستاران و مدیران پرستاری شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی ـ مقطعی به مدت 3 ماه از شهریور تا تا آبان 94 انجام شد. 70 پرستار و 61 مدیر پرستاری به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه شهامت اخلاقی که توسط Sekerka و همکاران در سال ۲۰۰۹ طراحی ‌شده است، استفاده شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS 22 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردید.

ملاحظات اخلاقی: بی‌نام‌بودن پرسشنامه‌ها، اخذ رضایت شفاهی و اطمینان‌دادن به واحدهای پژوهش در مورد محرمانه‌بودن اطلاعات رعایت گردید.

یافته‌‌ها: میانگین شهامت اخلاقی در پرستاران 0/40±4/31 و در مدیران پرستاری 0/32±4/33 بود. میانگین شهامت اخلاقی دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری نداشت (P=0.06). بین سن، سابقه کار مدیریت پرستاری و بعد عامل اخلاقی (0/04=P) و همچنین بین سابقه کار پرستاران و بعد ارزش‌های چندگانه و فراتر از انطباق ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید (0/035=P).

نتیجه‌‌گیری: مطلوب‌بودن میانگین شهامت اخلاقی پرستاران و مدیران پرستاری در این مطالعه، یک نقطه مثبت و روشن برای سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت است که در سایه آن می‌توان برای ارتقای عملکرد حرفه‌ای برنامه‌ریزی کرد. همچنین تقویت توانمندی‌های اخلاقی مدیران و پرستاران با سابقه کاری بالاتر، می‌تواند سبب فراهم‌نمودن الگوهای مناسب برای ترویج عملکرد اخلاقی در سازمان باشد.


موضوع


فضایل اخلاقی؛ شهامت؛ پرستاری

تمام متن:

PDF

41

مراجع


Naraqi MM. Jame-o-Sdat. Tehran: Sangi; 1998. [Persian]

Sekerka LE, Bagozzi RP. Moral courage in the workplace: Moving to and from the desire and decision to act. Bus Ethics: Europe Rev 2007;16(2): 132-149.

Thorup CB, Rundqvist E, Roberts C, Delmar C. Care as a matter of courage: vulnerability, suffering and ethical formation in nursing care. Scand J Caring Sci 2012; 26(3): 427-435.

Gibbs JC, Clark PM, Joseph JA, Green JL, Goodrick TS, Makowski DG. Relations between moral judgment, moral courage, and field independence. Child Development 1986; 57(1): 185-193.

Baillie L, Gallagher A, Wainwright P. Defending dignity: challenges and opportunities for nursing. London: Royal College of Nursing; 2008.

Fazljoo E, Borhani F, Abbaszadeh A, Dadgari A. Assessment of moral Reasoning Ability of the Nurses in dealing with moral dilemmas. Med Ethics J 2016; 10(36): 47-54. [Persian]

Gallager A. Moral distress and moral courage in everyday nursing practice. Online J Issues Nurs 2011; 16(2): 8.

Sekerka LE, Bagozzi RP, Charnigo R. Facing ethical challenges in the workplace: Conceptualizing and measuring professional moral courage. J Bus Ethics 2009; 89(4): 565-579.

Clancy TR. Courage and today's nurse leader. Nurs Adm Q 2003; 27(2): 123-128.

Edmonson C. Moral courage and the nurse leader. Online J Issues Nurs 2010;15(3): Manuscript 5.

Storch J, Rodney P, Pauly B, Brown H, Starzomski R. Listening to nurses' moral voices: building a quality health care environment. Canadian J Nurs Leader 2001; 15(4): 7-16.

Corley MC. Nurse moral distress: a proposed theory and research agenda. Nurs Ethics 2002; 9(6): 636-650.

Mahdaviseresht R, Atashzadeh-Shoorideh F, Borhani F, Baghestani HR. Correlation between moral sensitivity and moral courage in nurses of selected hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences in 2014. Iran J Med Ethics Hist Med 2015; 8(3): 27-39.

Moosavi SS, Borhani F, Abbaszadeh A. The moral courage of nurses employed in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Hayat 2017; 22 (4): 339-349.

Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Relationship between moral distress and moral courage in nurses. Iran J Med Ethics Hist Med 2014; 7(3): 26-35. [Persian]

Sadrollahi A, Khalili Z. Survey of professional moral sensitivity and associated factors among the nurses in west Golestan province of Iran. Iran J Med Ethics Hist Med 2015; 3(8): 50-61. [ Persian]

Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral distress and relationship between Physician and nurses. Med Ethics J 2016; 10(36): 7-14. [Persian]

Lachman VD. Strategies Necessary for Moral Courage. Online J Issues Nurs 2010; 15(3): Manuscript 3.

Aultman J. Moral courage through a collective voice. Am J Bioeth 2008; 8(4): 67-69.

Murray JS. Moral courage in healthcare: Acting ethically even in the presence of risk. Online J Issues Nurs 2010; 15(3): Manuscript 2.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.