درک پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد از دیسترس اخلاقی

الهام فضل‌جو, فریبا برهانی, سیدحبیب‌الله حسینی, عباس عباس‌زاده

چکیده


588

زمینه و هدف: پرستاران یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های ارائه‌دهنده خدمت هستند که در محیط کاری خود با تنش‌های روحی رو به رو هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین درک پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد از دیسترس اخلاقی انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی ـ مقطعی حاضر بر روی 370 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد در سال 1391 صورت گرفته است. نمونه‌گیری به صورت سهمیه‌ای و غیر تصادفی انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد دیسترس اخلاقی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 تحلیل شد.

ملاحظات اخلاقی: نظر به کدهای اخلاق پژوهش، پس از توضیح اهداف پژوهش برای شرکت‌کنندگان، رضایت آگاهانه آن‌ها کسب گردیده و به آنان درباره محرمانگی اطلاعات اطمینان خاطر داده شد.

یافته‌‌ها: میانگین نمره دیسترس اخلاقی درک‌شده در پرستاران 1/28±3/41 و میانگین نمره تکرار شدت دیسترس اخلاقی 1/1±2/60 به دست آمد. بین شدت دیسترس اخلاقی با سن و وضعیت تأهل ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده شد (0/05≥P). بین میانگین نمره شدت دیسترس اخلاقی با سایر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده نشد (0/05≤P).

نتیجه‌گیری: با توجه به شدت متوسط رو به بالای دیسترس اخلاقی در پرستاران مورد مطالعه، لازم است تا سیاستگذاران و مدیران پرستاری تدابیر و راهبردهایی را در جهت کاهش شدت دیسترس اخلاقی و همچنین شناخت علل آن اتخاذ نمایند.


موضوع


دیسترس اخلاقی؛ پرستاری؛ بیمارستان

تمام متن:

PDF

145

مراجع


Fogel KM. The relationships of moral distress, ethical climate, and intent to turnover among critical care nurses. USA: Loyola University Chicago; 2007.

Beavis N. Moral Distress and Advanced Practice Nursing: The Need for Morally Habitable Work Environments. J bioeth Inq 2013; 10(3): 425-426.

Corley MC, Minick P, Elswick R, Jacobs M. Nurse moral distress and ethical work environment. Nurs Ethics 2005; 12(4): 381-390.

Hamric AB, Blackhall LJ. Nurse-physician perspectives on the care of dying patients in intensive care units: collaboration, moral distress, and ethical climate. Crit Care Med 2007; 35(2): 422-429.

Rice EM, Rady MY, Hamrick A, Verheijde JL, Pendergast DK. Determinants of moral distress in medical and surgical nurses at an adult acute tertiary care hospital. J Nurs Manag 2008; 16(3): 360-373.

Mealer M, Moss M. Moral distress in ICU nurses. Intensive Care Med 2016; 42(10): 1615-1617.

Silén M, Svantesson M, Kjellström S, Sidenvall B, Christensson L. Moral distress and ethical climate in a Swedish nursing context: perceptions and instrument usability. J Clin Nurs 2011; 20(23‐24): 3483-3493.

Abbaszade A, Borhani F, Kalantari S. Moral distress of nurses in health centers in the city of Bam in 2011. Med Ethics J 2011; 5(17): 120-140. [Persian]

Beikmoradi A, Rabiee S, Khatiban M, Cheraghi MA. Nurses’ distress in intensive care unit: a survey in teaching hospitals. Iran J Med Ethics Hist Med 2012; 5(2): 58-69. [Persian]

Joolaee S, Jalili HR, Rafii F, Hajibabaee F, Haghani H. Relationship between moral distress and job satisfaction among nurses of Tehran University of Medical Sciences Hospitals. Hayat 2012; 18(1): 42-51. [Persian]

Lutzen K, Blom T, Ewalds-Kvist B, Winch S. Moral stress, moral climate and moral sensitivity among psychiatric professionals. Nurs Ethics 2010; 17(2): 213-224.

De Villers MJ, DeVon HA. Moral distress and avoidance behavior in nurses working in critical care and noncritical care units. Nurs Ethics 2013; 20(5): 589-603.

Abbasi M, Hajatmand F, Khaghanizadeh M, Gashtroudkhani AA. Moral distress in nurses employed in selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Med Ethics 2015; 9(32): 121-140. [Persian]

Maiden J, Georges JM, Connelly CD. Moral distress, compassion fatigue, and perceptions about medication errors in certified critical care nurses. Dimens Crit Care Nurs 2011; 30(6): 339-345.

Pauly B, Varcoe C, Storch J, Newton L. Registered nurses’ perceptions of moral distress and ethical climate. Nurs Ethics 2009; 16(5): 561-573.

Shakerinia I. The relationship between moral disorder, psychological hardiness and burnout among nurses in Rasht. Iran J Med Ethics Hist Med 2011; 4(17): 56-69. [Persian]

Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral distress and relationship between Physician and nurses. Med Ethics J 2016; 10(36): 7-14. [Persian]


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.