ارتباط هوش معنوی و دیسترس اخلاقی در دانشجویان اتاق عمل

صدیقه حنانی, نسرین کمالی, فردین امیری, آغافاطمه حسینی

چکیده


205

زمینه و هدف: هوش معنوی نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است که فرد را جهت هماهنگی با پدیده‌های پیرامون و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می‌کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط هوش معنوی و دیسترس اخلاقی در دانشجویان اتاق عمل صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی بر روی 121 نفر از دانشجویان اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395 انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه هوش معنوی بدیع و دیسترس اخلاقی محمدی جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی تست مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 تجزیه و تحلیل شد.

ملاحظات اخلاقی: پس از کسب مجوز از کمیته اخلاق با بیان اهداف پژوهش برای شرکت‌کنندگان، رضایت آگاهانه از آن‌ها کسب و در خصوص محرمانه‌ماندن اطلاعات و عدم قضاوت در مورد آن‌ها اطمینان خاطر داده شد.

یافته‌ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان 5±23/39 سال و 55/5 درصد آن‌ها زن بودند. میانگین نمره هوش معنوی 18/64±148/72، دیسترس اخلاقی در بعد شدت 1/76±3/5 و تکرار 1/6±3/11 بود. ارتباط معکوس و معنی‌داری بین میانگین هوش معنوی و شدت (p=0/000 ، r=-0/356) و تکرار (p=0/008 ، r=-0/239) دیسترس اخلاقی وجود داشت. در میان متغیرهای جمعیت‌شناختی تنها جنسیت و ترم تحصیلی با هوش معنوی و سن و ترم تحصیلی با دیسترس اخلاقی دارای ارتباط آماری معنی‌دار بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به رابطه معکوس بین هوش معنوی و دیسترس اخلاقی، به نظر می‌رسد که ارتقای هوش معنوی می‌تواند در کاهش دیسترس اخلاقی مؤثر باشد.


موضوع


هوش معنوی؛ دیسترس اخلاقی؛ دانشجویان اتاق عمل

تمام متن:

PDF

104

مراجع


Ebadi BN, E Hosseini MA, Rahgoi A, Fallahi Khoshknab M, Biglarian A. The Relationship Between Spiritual Health and Happiness Among Nursing Students. J Nurs Educ 2016; 5(5): 23-30. [Persian]

Darvishzadeh K, Bozorgi ZD. The Relationship between Resilience, Psychological Hardiness, Spiritual Intelligence, and Development of the Moral Judgement of the Female Students. Asian Soc Sci 2016; 12(3): 170-176.

Mahasneh AM, Shammout NA, Alkhazaleh ZM, Al-Alwan AF, Abu-Eita JD. The relationship between spiritual intelligence and personality traits among Jordanian university students. Psychol Res Behav Manag 2015; 8: 89-97.

Hamid N, Zemestani M. The relationship between spiritual intelligence, personality traits and quality of life in medical students. Hormozgan Med J 2013; 17(4): 347-355.

Ferreira C, Schulze S. Facilitating spiritual intelligence in South African secondary school learners. Koers (online) 2015; 80(2): 1-8. [Persian]

Amirian ME, Fazilat-Pour M. Simple and multivariate relationships between spiritual intelligence with general health and happiness. J Relig Health 2016; 55(4): 1275-1288.

Rahimi H, Hasanpour R. The relationship between spiritual intelligence and creativity in students of Medical Sciences, Kashan. J Educ Ethics Nurs 2015; 3(2): 37-44.

Heydari A, Meshkinyazd A, Soudmand P. The Effect of Spiritual Intelligence Training on Job Satisfaction of Psychiatric Nurses. Iran J Psychiatry 2017; 12(2): 128-133.

Mahmoudi Rad G, Bagherian F. Effects of spiritual intelligence training on nurses' job stress. J Nurs Educ 2015; 4(1): 69-79. [Persian]

Hajian A, Sheikhuleslami M, Homaei R, Rahimi F, Aminoroaia M. Relationship between spiritual and emotional intelligence. J Res Behav Sci 2013; 10(6): 500-508. [Persian]

Bagheri F, Akbarizadeh F, Hatami H. The Relationship between Spiritual Intelligence and Happiness on the Nurse Staffs of the Fatemeh Zahra Hospital and Bentolhoda Institute of Boushehr City. Iran South Med J 2011; 14(4): 256-263. [Persian]

Chan AW, Siu AF. Application of the Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) Among Hong Kong University Students. IJTS 2016; 35(1): 1-12.

Borhani F, Abbas zadeh A, Arab M, Faramarzpor M. Moral Distress in Nurses. Med Ethics J 2015; 8(26): 135-157. [Persian]

Riboni FV, Belzung C. Stress and psychiatric disorders: from categorical to dimensional approaches. Curr Opin Behav Sci 2017;14: 72-77.

Abbaszadeh A, Nakhaei N, Borhani F, Roshanza-deh M. The relationship between moral distress and retention in nurses in Birjand teaching hospitals. J Med Ethics Hist Med 2013; 6(2): 57-66. [Persian]

Sasso L, Bagnasco A, Bianchi M, Bressan V, Carnevale F. Moral distress in undergraduate nursing students: A systematic review. Nurs Ethics 2016; 23(5): 523-534.

Rennó HMS, Ramos FRS, Brito MJM. Moral distress of nursing undergraduates: Myth or reality? Nurs Ethics 2016; 1-9. pii: 0969733016643862.

Shoorideh FA, Ashktorab T, Yaghmaei F, Majd HA. Religious responses of ICU nurses to moral distress: A qualitative study. J Res Relig Health 2016; 1(1): 3-12. [Persian]

Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral distress and relationship between Physician and nurses. Med Ethics J 2016; 10(36): 7-14. [Persian]

Shoorideh FA, Ashktorab T, Yaghmaei F, Alavi Majd H. Relationship between ICU nurses’ moral distress with burnout and anticipated turnover. Nurs Ethics 2015; 22(1): 64-76. [Persian]

Escolar-Chua RL. Moral sensitivity, moral distress, and moral courage among baccalaureate Filipino nursing students. Nurs Ethics 2016; 1-12. pii: 0969733016654317.

Lomis KD, Carpenter RO, Miller BM. Moral distress in the third year of medical school; a descriptive review of student case reflections. Am J Surg 2009;197(1): 107-112.

Bordignon SS, Lunardi VL, Barlem ELD, Lunardi F, Tomaschewski-Barlem J, Ramos G. Moral distress among undergraduate nursing students who question the choice of professional career. J Nurs Socioe Health 2014; 1(1): 63-69.

Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral distress in students: A cross- sectional study in educational environment. Med Ethics J 2015; 9(31): 29-47. [Persian]

Ganske KM. Moral Distress in Academia. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing 2010; 15(3): Manuscript 6.

Hosseini Nejhad SM, Sanagoo A, Kalantari S, Joybari L, Saeidi S. Educational Ethics in Academic Environment: Medical Students' Perspectives. J Med Edu Dev 2016; 9(22): 34-43. [Persian]

Badie ASE, Bagheri Dashtbozorg N, Latifiazadegan V. Development and reliability and validity of the spiritual intelligence scale. Tabriz: National Psychology Conference Payamnour University; 2010. [Persian]

Aghamohammadi M, Asgari S. The Relationship Between Personality Characteristics and Emotional Intelligence and Academic Performance at the Students of Medical Sciences the Alborz Province. Biomed & Pharmacol J 2016; 9(2): 715-722.

Erfan A, Haghani F, Omid A, Baratali M. Midwifery and Nursing Students’ Emotional Intelligence and Its Relation to Spiritual Intelligence. Iran J Med Educ 2016; 16(28): 232-241. [Persian]

Arsang-Jang S, Khoramirad A, Pourmarzi D, Raisi M. Relationship Between Spiritual Intelligence and Ethical Decision Making in Iranian Nurses. J Humanist Psychol 2017; 1-12. DOI: 10.1177/0022167817704319.

Khosravi M, Nikmanesh Z. Relationship of spiritu-al intelligence with resilience and perceived stress. Iran J Psychiatry Behav Sci 2014; 8(4): 52-56.

Semyari H, Heravi karimooi M, Nasiri M, Arabi F. Spiritual intelligence in the dental students of Tehran Universities 2013-2014. J Nurs Educ 2015; 3(1): 48-57. [Persian]

Lin Y, Clark KD, Maher V. Spiritual Intelligence, Moral Intensity, and the Intention to Help a Stranger Who Initiates Communication: A Study of Millennial College Students. Ohio Communication Journal 2017; 55: 54-63.

Emamgholian F, Mostafaie MR, Hoseinabadi MJ, Keshavarz M. Spiritual Intelligence and its influencing factors in nursing students: a cross-sectional study. IAHJ 2015; 2(2): 16-22. [Persian]

Mohebbi P, Rastegari L, Jafari E, Sepehri Nia M. Spiritual Intelligence in Zanjan Nursing and Midwifery Students and its Rela ted Factors. Nursing and Mid-wifery Care Journal (NMCJ) 2012-2013; 2(2): 49-56. [Persian]

Tavan H, Tavan S, Ahmadi Z, Zandnia F. The Relationship between Intellectual Intelligence and Emotional Intelligence and some Demographic variables among Students of the Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences in 2014. Hakim Jorjani J 2015; 3(1): 127-134. [Persian]

Hasandost F, Haj Hashemkhani MA, Alizadeh A, Momeni M, Norozi N, Yousefi F, et al. The relationship between spiritual intelligence & happiness in nursing students in 2015. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac 2016; 24(4): 264-271. [Persian]

Raisi M, Ahmari Tehran H, Heidari S, Mehran N. Demographic survey of the spiritual intelligence in medical faculty of Qom university of medical sciences. Health Spiritual Med Ethics 2014; 1(1): 23-29.

Ghana S, Jouybari L, Sharif Nia S, Hekmatafshar M, Sanagoo A, Chehregosha M. Correlation of spiritual intelligence with some of demographic and educational factors among the students of Golestan University of Medical Sciences. J Health Promot Manag 2013; 2(1): 17-23. [Persian]

Kotnala S. A Study of Spiritual Intelligence among Graduate Students. Int J Indian Psychol 2014; 3(1): 132-140.

Karadeniz A. Examination of the Characteristics of Spiritual Intelligence of Turkish Education Students in Terms of Different Variables. IOJES 2017; 9(2): 340-347.

Yaghoubee M, Mojtabaei M. The prediction of Mental Health based on Spiritual Quantity and Family Communication Patterns among Students of Islamic Azad University of Roodehen Branch. J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci 2016; 26(92): 79-88. [Persian]

Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Sharif Nia H. The Relationship between Nursing Students’ Spiritual Intelligence and their General Health in Tehran, 2012. Iran J Med Educ 2014; 14(1): 1-14. [Persian]

Wojtowicz B, Hagen B, Daalen‐Smith V. No place to turn: nursing students' experiences of moral distress in mental health settings. Int J Ment Health Nurs 2014; 23(3): 257-264.

Wiggleton C, Petrusa E, Loomis K, Tarpley J, Tarpley M, O'gorman ML, et al. Medical students' experiences of moral distress: development of a web-based survey. Academic Medicine 2010; 85(1): 111-117.

Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Relationship between moral distress and moral courage in nurses. J Med Ethics Hist Med 2014; 7(3): 26-35. [Persian]

Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh L, Roshanzadeh M. Moral distress and compassion fatigue in patient care: a correlational study on nurses. Iran J Med Ethics Hist Med 2014; 7(2): 69-79. [Persian]

Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral Sensitivity and Moral Distress in Critical Care Unit Nurses. Med Ethics J 2017; 10(38): 19-28. [Persian]

Fazljoo E, Borhani F, Abbaszadeh A, Razban F. The relationship between nurses' perceptions of moral distress and the ethical climate in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd. J Med Ethics Hist Med 2014; 7(2): 80-90. [Persian]


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.