رفتارهای نامحترمانه در محیط‌های درمانی از دیدگاه پرستاران بیمارستان‌های شهر گناباد در سال 1395

حبیب شارعی‌نیا, سیدحسین ناظمی, الهه خدادادی, محبوبه گنجی رودی, نرگس قالیبافان, سمانه نجفی

چکیده


55

زمینه و هدف: رفتارهای نامحترمانه در محیط‌های کاری یک تهدید جدی به شمار رفته و منجر به ایجاد شرم و به خطرانداختن سلامت پرستاران و بیماران می‌گردند. این رفتارها جو سازمانی را نیز به خطر می‌اندازند و در صورتی که به آن‌ها توجه نشود، عواقب ناخوشایندی خواهند داشت. هدف از این مطالعه بررسی رفتارهای نامحترمانه در محیط‌های درمانی از دیدگاه پرستاران بیمارستان‌های شهر گناباد می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی ـ مقطعی با شرکت 182 نفر از پرستاران بیمارستان‌های شهر گناباد در سال ۱۳۹۵ انجام شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد رفتارهای نامحترمانه پرستاری به روش سرشماری از بین پرستاران بخش‌های اورژانس، جراحی، داخلی، زنان، اطفال، دیالیز، چشم و ENT، ICU، CCU و NICU جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS 20 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری تی مستقل، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری در سطح کم‌‌تر از 0/05 معنی‌دار لحاظ گردید.

یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که نمره کل رفتارهای نامحترمانه از دیدگاه پرستاران 2/30 از ۵ نمره لیکرت می‌باشد. بیشترین رفتار نامحترمانه در پرستاران در ارتباط و تعامل با پزشکان (0/91±2/84) و کم‌‌ترین آن در تعامل پرستاران با سوپروایزر (0/83±1/97) مشاهده شد.

ملاحظات اخلاقی: پس از توضیح اهداف مطالعه و محرمانه‌ماندن اطلاعات، رضایت‌نامه کتبی آگاهانه از شرکت‌کنندگان اخذ گردید.

نتیجه‌گیری: رفتارهای نامحترمانه در میان پرستاران بر کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط پرستاران تأثیر دارد و می‌تواند منجر به فشارهای شغلی و عدم رضایت شغلی شود، لذا توجه به عواملی که منجر به رفتارهای نامحترمانه در محیط کار پرستاران شود، ضروری است.


موضوع


رفتارهای نامحترمانه؛ محیط‌های درمانی؛ پرستار

تمام متن:

PDF

33

مراجع


Felblinger DM. Incivility and bullying in the workplace and nurses' shame responses. Journal of Obstetrics and Gynecology and Neonatal Nursing 2000; 37(2): 234-241.

Instanley S, Whittington R. Violence in a general hospital: comparison of assailant and other assault-related factors on accident and emergency and inpatient wards. Acta Psychiatric Scandinavian 2002; Supplement(412): 144-147.

Hutton SA. Workplace incivility: state of the science. Journal of Nursing Administration 2006; 36(1): 22-27.

Joibari L, Mohammadi Z, Sanagoo A. A glance at Students and Faculty Members Perceptions of Uncivil Behavior in Educational Settings. Strides In Development of Medical Education. Journal of Medical Education Development Center of Kerman University of Medical Sciences 2010; 7(2): 127-133.

Rosenstein AH, O'Daniel M. Disruptive behavior and clinical outcomes: perceptions of nurses and physicians. American Journal of Nursing 2005; 105(1): 54-64.

Anderson LM, Pearson CM. Tit for Tat? The Spiraling Effect of Incivility in the Workplace. The Academy of Management Review 1999; 24(3): 452-471.

Laschinger HK, Leiter M, Day A, Gilin D. Workplace empowerment incivility and burnout: impact on staff nurse recruitment and retention outcomes. Journal of Nursing Management 2009; 17(3): 11-30.

Mohammadpour A, Najafi S, Khosravan SH, Mansourian MR. Effective factors on the quality of clinical education from students and clinical instructors´ s perspective of Gonabad nursing and midwifery faculty and its improvement solutions. Journal of Medical Education Development 2014; 7(16): 107-115.

Nedd N. Perceptions of empowerment and intent to stay. Nursing Economics 2006; 24(1): 8-13.

Luparell S. Incivility in nursing: the connection between academia and clinical settings. Critical Care Nursing 2011; 31(2): 92-95.

Pearson CM, Andersson LM, Porath CL. Workplace incivility. Edited by Fox S, Spector PE. Counter productive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets. American Psychology Association; 2005.

Cox HC. Verbal abuse in nursing: Report of a study. Nursing Management 1987; 18: 47-80.

Lewis PL, Malecha A. The Impact of Workplace Incivility on the Work Environment, Manager Skill, and Productivity. Journal of Nursing Administration 2011; 14(1): 41-47.

Guidroz AM, Burnfield-Geimer JL, Clark O, Schwetschenau HM, Jex SM. The Nursing Incivility Scale: Development and Validation of an Occupation-Specific Measure. J Nursing Measurement 2010; 18(3): 176-201.

Winstanley S, Whittington R. Anxiety, burnout and coping styles in general hospital staff exposed to workplace aggression: A cyclical model of burnout and vulnerability to aggression. Work & Stress 2002; 16: 302-315.

Cortina LM, Magley VJ, Williams JH, Langhout RD. Incivility in the workplace: Incidence and impact. Journal of Occupational Health Psychiatrics 2001; 6: 64-80.

Kramer M, Schmalenberg C. Confirmation of a healthy work environment. Critical Care Nursing 2008; 28(2): 56-64.

Ashoori J. The relationship of nurse’s moral reasoning, moral behavior and health with their moral metacognition. Medical Ethics Journal 2016; 16(34): 55-76.

Hillhouse JJ, Adler CM. Investigation stress effect patterns in hospital staff nurses: Results of a cluster analysis. Social Science Medicine 1997; 45: 1781-1788.

Frone MR. Interpersonal conflict at work and psychological outcomes: Testing a model among young workers. Journal of Occupational Health Psychiatrics 2000; 5: 246-255.

McKenna BG, Smith NA, Poole SJ, Coverdale JH. Horizontal violence: Experiences of registered nurses in their first year of practice. Journal of Advanced Nursing 2003; 42: 90-96.

Ghayour Baghbani SM, Shojaei Kalate Bali N, Chenarani H, Ashoori J. The Relationship between Organizational Commitment, Job Satisfaction and Social Orientation, and the Nurses’ Moral Behavior. Medical Ethics Journal 2016; 10(37): 27-36.

Joibari L. Psychometric of incivility behaviors in workplace among nursing staffs [Master Thesis]. Golestan: Golestan University of Medical Sciences; 2014.

Masoumpoor A, Abbaszadeh A, Rassouli M, Alavimajd H. Critical Review of Scales of Incivility Behaviors in Nursing Education. Medical Ethics Journal 2017; 11(40): 93-102.

Hutton S, Gates D. Workplace incivility and productivity losses among direct care staff. Official Journal of the American Association of Occupational Health Nurses 2008; 56(4): 168-175.

Kalantari S, Hekmatafshar M, Joibari L, Sanagoo A, Mohammadi R. Workplace behavior and its correlation with demographic characteristics of nurses in teaching hospitals of Gorgan. Upgrade Management Health Fall 2012; 1(4): 7-15.

Somani RK, Khowaja K. Workplace violence towards nurses: A reality from the Pakistani context. Journal of Nursing Education and Practice 2012; 2(3): 148-153.

Gopalkrishnan P. Workplace Incivility and Employee Strain Reactions: The Moderating Effects of Perceived Organizational Support and Job insecurity. Ohio: Bowling Green State University; 2011.

Norris T. Lateral Violence: Is Nursing at Risk? Tennessee nurse. Edited by Association TN. California: Tennessee Nurses Association; 2010. p.1-7.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.