پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان علوم پزشکی بر اساس قدردانی و معنا در زندگی

مجید صدوقی, فاطمه حسامپور

چکیده


209

زمینه و هدف: از آنجا که پرستاران و پزشکان نقش مهمی در حفظ بهداشت و سلامت جامعه ایفا می‌کنند، نه‌تنها باید از سلامت جسمانی و روانی کافی برخوردار باشند، بلکه از لحاظ فضیلت‌های انسانی و بهزیستی روانشناختی در سطح بالایی قرار داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان علوم پزشکی بر اساس قدردانی و معنا در زندگی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی ـ همبستگی بود. تعداد 250 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به صورت تصادفی انتخاب شده و به مقیاس‌های قدردانی مک‌کالوف و معنا در زندگی استگر و بهزیستی روانشناختی ریف پاسخ دادند. داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS 22 تحلیل شد.

ملاحظات اخلاقی: پرسشنامه‌ها بدون درج نام و نام خانوادگی، با رعایت رازداری و پس از دریافت رضایت شفاهی توسط شرکت‌کنندگان تکمیل شد.

یافته‌ها: دانشجویان دختر در هر سه متغیر قدردانی (P<0/05 ، t=4/48)، معنا در زندگی (P<0/01 ، t=2/52) و بهزیستی روانشناختی (P<0/01 ، t=3/31) به طور معناداری نمرات بالاتری در مقایسه با پسران داشتند، اما بین دانشجویان پزشکی و پرستاری در هیچ یک از متغیر قدردانی (P=0/17 ، t=1/35)، معنا در زندگی (P=0/82 ، t=-0/22) و بهزیستی روانشناختی (P=0/57 ، t=0/56) تفاوت معناداری وجود نداشت. نتایج نشان داد بهزیستی روانشناختی با قدردانی (P<0/01 ، r=0/57) و معنا در زندگی (P<0/01 ، r=0/58) در دانشجویان رابطه مستقیم معناداری دارد و می‌توان بهزیستی روانشناختی دانشجویان علوم پزشکی را از طریق قدردانی (P<0/001 ، β=0/31) و معنا در زندگی (P<0/001 ، β=0/39) پیش‌بینی نمود. همچنین معنا در زندگی پیش‌بین قوی‌تری برای بهزیستی روانشناختی بود.

نتیجه‌گیری: برگزاری برنامه‌های آموزشی به منظور افزایش قدردانی و معنا در زندگی می‌تواند از بروز آسیب‌های روانی در دانشجویان پیشگیری و به ارتقای سلامت روانی آنان کمک نماید.


موضوع


قدردانی؛ معنا در زندگی؛ بهزیستی روانشناختی؛ دانشجویان علوم پزشکی

تمام متن:

PDF

85

مراجع


Peterson CPN. Meaning and positive psychology. Int J Existent Psychol Psychother 2014; 5(1): 1-8.

Seligman MEP, Csikszentmihalyi M. Positive psychology: An introduction. Am Psychol 2000; 55(1): 5-14.

Doğan T, Sapmaz F, Tel FD, Sapmaz S, Temizel S. Meaning in Life and Subjective Well-Being among Turkish University Students. Procedia - Soc Behav Sci 2012; 55: 612-617.

Linley PA, Maltby J, Wood AM, Osborne G, Hurling R. Measuring happiness: The higher order factor structure of subjective and psychological well-being measures. Pers Individ Dif 2009; 47(8): 878-884.

Eldeleklioǧlu J, Yilmaz A, Gültekin F. Investigation of teacher trainees’ psychological well-being in terms of time management. Procedia - Soc Behav Sci 2010; 2(2): 342-348.

Burns RA, Machin MA. Identifying gender differences in the independent effects of personality and psychological well-being on two broad affect components of subjective well-being. Pers Individ Dif 2010; 48(1): 22-27.

Wood AMJS. The absence of positive psychological (eudemonic) well-being as a risk factor for depression: A ten year cohort study. J Affect Disord 2010; 122(3): 213-217.

Ryff CD. Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychother Psychosom 2013; 83(1): 10-28.

Datu JAD. Forgiveness, Gratitude and Subjective Well-Being Among Filipino Adolescents. Int J Adv Couns 2014; 36(3): 262-273.

Emmons RACC. Gratitude as a human strength: Appraising the evidence. J Soc Clin Psychol 2000; 19(1): 56-69.

Emmons RA, Stern R. Gratitude as a psychotherapeutic intervention. J Clin Psychol 2013; 69(8): 846-855.

Wood AM, Emmons RA, Algoe SB, Froh JJ, Lambert NM, Watkins P. A Dark Side of Gratitude? Distinguishing between Beneficial Gratitude and its Harmful Impostors for the Positive Clinical Psychology of Gratitude and Well-Being. Wiley Handb Posit Clin Psychol 2016; 137-151. DIO: 10.1002/ 9781118468197.ch10.

Sheldon KM, Jose PE, Kashdan TB, Jarden A. Personality, effective goal-striving, and enhanced well-being: Comparing 10 candidate personality strengths. Personal Soc Psychol Bull 2015; 41(4): 575-585.

Tian L, Du M, Huebner ES. The Effect of Gratitude on Elementary School Students’ Subjective Well-Being in Schools: The Mediating Role of Prosocial Behavior. Soc Indic Res 2014; 122(3): 887-904.

To S, Sung W. Presence of Meaning , Sources of Meaning and Subjective Well-Being in Emerging Adulthood : A Sample of Hong Kong Community College Students. Emerging Adulthood 2017; 5(1): 69-74.

Disabato DJ, Kashdan TB, Short JL, Jarden A. What Predicts Positive Life Events that Influence the Course of Depression? A Longitudinal Examination of Gratitude and Meaning in Life. Cognit Ther Res 2017; 41(3): 444-458.

Fulmer R. A History of Happiness : The roots of Positive Psychology, Insight and Clinical Applications from 2005 to 2015. Ideas and Research You Can Use: VISTAS 2015. 2015.

Steger MF, Shin JY. The relevance of the Meaning in Life Questionnaire to therapeutic practice: A look at the initial evidence. International Forum for Logotherapy; 2010. Vol.33 p.95-104.

Damiano RF, De Andrade Ribeiro LM, Dos Santos AG, Da Silva BA, Lucchetti G. Empathy is Associated with Meaning of Life and Mental Health Treatment but not Religiosity Among Brazilian Medical Students. J Relig Health 2017; 56(3): 1003-1017.

Seligman MEP. Flourish. New York: Free Press; 2011.

Huppert FA, So TTC. Flourishing Across Europe: Application of a New Conceptual Framework for Defining Well-Being. Soc Indic Res 2013; 110(3): 837-861.

Diener E, Wirtz D, Tov W, Kim-Prieto C, Choi D won, Oishi S, et al. New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Soc Indic Res 2010; 97(2): 143-156.

Hone LC, Jarden A, Schofield GM, Duncan S. Measuring flourishing: The impact of operational definitions on the prevalence of high levels of wellbeing. Int J Wellbeing 2014; 4(1): 1-27.

Shin JY, Steger MF, Henry KL. Self-concept clarity’s role in meaning in life among American college students: A latent growth approach. Self Identity 2016; 15(2): 206-223.

Kress VE, Newgent RA, Whitlock J, Mease L. Spirituality/ religiosity, life satisfaction and life meaning as protective factors for nonsuicidal self‐injury in college students. J Coll Couns 2015; 18(2): 160-174.

Robatmili S, Sohrabi F, Shahrak MA, Talepasand S, Nokani M, Hasani M. The Effect of Group Logotherapy on Meaning in Life and Depression Levels of Iranian Students. Int J Adv Couns 2015; 37(1): 54-62.

Yüksel A, Oğuz Duran N. He adaptation of the gratitude scale to adults: validity and relıability studies. J Contemp Educ Acad 2012; 1(1): 31-40.

Sapmaz F, Yıldırım M, Topcuoğlu P, Nalbant D, Sızır U. Gratitude, Forgiveness and Humility as Predictors of Subjective Well-being among University Students. Int Online J Educ Sci 2015; 8(1): 1-10.

McCullough, ME, Emmons RA, Tsang J. The grateful disposition: A conceptual and empirical topography. McCullough ME, Emmons RA, Tsang JA. The grateful disposition: a conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology 2002; 82: 112-127.

Steger MF, Frazier P, Oishi S, Kaler M. The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. J Couns Psychol 2006; 53: 80-93.

Ryff C. Happiness is everything or is it? Exploration on the meaning of psychological well-being. J Pers Soc Psychol 1989; 6: 1069-1081.

Barsti F. The effect of positive psychology interventions Gradrafzaysh happiness and meaning in life and decrease depression. Tehran: Allameh Tabatabaei University; 2009.

Mesrabadi J, Jafariyan SON. Discriminative and construct validity of meaning in life questionnaire for Iranian students. J Behav Sci 2013; 7(1): 23-24.

Dierendonck D. The construct validity of t’ Scales of psychological well-being and its extension with spiritual well-being. Pers Individ Dif 2005; 36: 629-645.

Bayani AA, Mohammad Koochekya ABA. Reliability and Validity of Ryff’s Psychological Well-being Scales. IJPCP 2008; 14(2): 146-151.

Chan DW. Subjective well-being of Hong Kong Chinese teachers: The contribution of gratitude, forgiveness and the orientations to happiness. Teach Teach Educ 2013; 32: 22-30.

Tsang JA, Carpenter TP, Roberts JA, Frisch MB, Carlisle RD. Why are materialists less happy? The role of gratitude and need satisfaction in the relationship between materialism and life satisfaction. Pers Individ Dif 2014; 64: 62-66.

Mills PJ, Redwine L, Wilson K, Pung MA, Chinh K, Greenberg BH, et al. The role of gratitude in spiritual well-being in asymptomatic heart failure patients. Spiritual Clin Pract 2015; 2(1): 5-17.

Wood AM, Emmons RA, Algoe SB, Froh JJ, Lambert NMWP. Distinguishing between Beneficial Gratitude and its Harmful Impostors for the Positive Clinical Psychology of Gratitude and Well‐Being. Wiley Handb Posit Clin Psychol 2016; 137-151

Froh JJ, Sefick WJ, Emmons R. Counting blessings in early adolescents: An experimental study of gratitude and subjective well-being. J Sch Psychol 2008; 46: 213-233.

Shoshani A, Slone M. Middle School Transition from the Strengths Perspective: Young Adolescents’ Character Strengths, Subjective Well-Being, and School Adjustment. J Happiness Stud 2013; 14(4): 1163-1181.

Killen A, Macaskill A. Using a Gratitude Intervention to Enhance Well-Being in Older Adults. J Happiness Stud 2015; 16(4): 947-964.

Watkins PC, Uhder J, Pichinevskiy S. Grateful recounting enhances subjective well-being: The importance of grateful processing. J Posit Psychol 2015; 10(2): 91-98.

Nezlek JB, Newman DBTT. A daily diary study of relationships between feelings of gratitude and well-being. J Posit Psychol 2016; 12(4): 223-232.

Watkins PC, Woodward K, Stone T, Kolts RL. Gratitude and happiness: Development of a measure of gratitude, and relationships with subjective well-being. Soc Behav Personal an Int J 2003; 31(5): 431-451.

Watkins PC, Woodward K, Stone T, Kolts RL. Gratitude and happiness: Development of a measure of gratitude, and relationships with subjective well-being. Soc Behav Personal an Int J 2003; 31(5): 431-451.

Bono G, McCullough MERL. Forgiveness, feeling connected to others, and well-being: Two longitudinal studies. Personal Soc Psychol Bull 2008; 34(3): 182-195.

Emmons RAMM. Counting blessings versus burdens: an experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. J Pers Soc Psychol 2003; 84(2): 377-389.

Wood AM, Joseph S. The absence of positive psychological (eudemonic) well-being as a risk factor for depression: A ten year cohort study. J Affect Disord 2010; 122(3): 213-217.

Wood AM, Maltby J, Gillett R, Linley PA, Joseph S. The role of gratitude in the development of social support, stress, and depression: Two longitudinal studies. J Res Pers 2008; 42: 854-871.

Fredrickson BL, Mancuso RA, Branigan C, Tugade MM. The undoing effect of positive emotions. Motiv Emot 2000; 24: 237-258.

Bailey TH, Phillips LJ. The influence of motivation and adaptation on students’ subjective well-being, meaning in life and academic performance. High Educ Res, Dev 2016 Mar 3;35(2):201-16.

Szymanski DM, Mikorski R. External and internalized heterosexism, meaning in life, and psychological distress. Psychol Sex Orientat Gend Divers 2016; 3(3): 265-274.

Vess M, Rogers R, Routledge C, Hicks JA. When being far away is good: Exploring how mortality salience, regulatory mode, and goal progress affect judgments of meaning in life. Eur J Soc Psychol 2017 Feb 1;47(1):82-91.

Steger MF, Owens GP, Park CL. Violations of War: Testing the Meaning-Making Model Among Vietnam Veterans. J Clin Psychol 2015; 71(1): 105-116.

Yalçın İ, Malkoç A. The Relationship Between Meaning in Life and Subjective Well-Being: Forgiveness and Hope as Mediators. J Happiness Stud 2015; 16(4): 915-929.

Peterson C, Park N. Meaning and Positive Psychology. Int J Existent Psychol Psychother 2014; 5(1): 1-8.

Kleftaras GPE. Meaning in life, psychological well-being and depressive symptomatology: A comparative study. Psychology 2012; 3(4): 337-345.

Steger MF, Kashdan TB. Stability and specificity of meaning in life and life satisfaction over one year. J Happiness Stud 2007; 8(2): 161-179.

Steger MF, Kawabata Y, Shimai S, Otake K. The meaningful life in Japan and the United States: Levels and correlates of meaning in life. J Res Pers 2008; 42(3): 660-678.

Steger MF, Mann JR, Michels P, Cooper TC. Meaning in life, anxiety, depression, and general health among smoking cessation patients. J Psychosom Res 2009; 67(4): 353-358.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.