ارتباط تنیدگی اخلاقی و قاطعیت در کارکنان پرستاری

مرجان مردانی حموله, معصومه ایرانشاهی, نعیمه سیدفاطمی, حمید حقانی

چکیده


137

زمینه و هدف: تنیدگی اخلاقی، یکپارچگی حرفه پرستاری و کیفیت مراقبت از بیمار را تهدید می‌نماید. از طرفی، داشتن مهارت قاطعیت به پرستاران در جهت عملكرد بهتر آنان یاری می‌رساند و پرستاران با قاطعیت بالاتر، قادرند مراقبت‌های پرستاری را با کیفیت بالاتری انجام دهند. هدف این مطالعه، تعیین ارتباط تنیدگی اخلاقی و قاطعیت در کارکنان پرستاری بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی و همبستگی، نمونه‌ها، 200نفر از کارکنان پرستاری در دو بیمارستان دولتی شهر ملایر بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس در سال 1395 انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از فرم مشخصات جمعیت‌شناختی و ابزارهای قاطعیت Gambrill و Richey (1975 م.) و تنیدگی اخلاقی Corley و همکاران (2001 م.) گردآوری شدند، سپس داده‌ها با بهره‌گیری از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد.

ملاحظات اخلاقی: از شرکت‌کنندگان در مطالعه، رضایت کتبی اخذ شد. درباره محرمانگی اطلاعات به دست‌آمده، برای آنان توضیح داده شد و به آنان گفته شد که هر وقت بخواهند می‌توانند، از شرکت در مطالعه انصراف دهند.

یافته‌ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین تنیدگی اخلاقی و قاطعیت در کارکنان پرستاری، همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت (r=0/280 ، p=0/001). همچنین 7‌% از شرکت‌کنندگان، تنیدگی اخلاقی خفیف، 61‌% تنیدگی اخلاقی متوسط و 32‌% نیز تنیدگی اخلاقی شدید داشتند. سطح قاطعیت کارکنان پرستاری در 91/5 درصد موارد در حد متوسط و در 8/5 درصد آنان در حد بالا بود.

نتیجه‌گیری: از آنجایی که بین تنیدگی اخلاقی با قاطعیت در کارکنان پرستاری ارتباط معنادار وجود داشت، آموزش مهارت‌های قاطعیت به منظور کاستن از سطح تنیدگی اخلاقی کارکنان پرستاری توصیه می‌گردد.


موضوع


اخلاق پرستاری؛ تنیدگی اخلاقی؛ قاطعیت؛ پرستار

تمام متن:

PDF

68

مراجع


Musto LC, Rodney PA. Moving from conceptual ambiguity to knowledgeable action: using a critical realist approach to studying moral distress. Nurs Philos 2016; 17(2): 75-87.

Ramos FR. Constructing a theoretical model of moral distress. Nurs Ethics 2015; 22(5): 608-615.

Cavinder C. The relationship between providing neonatal palliative care and nurses' moral distress: an integrative review. Adv Neonatal Care 2014; 14(5): 322-328.

Jameton A. A reflection on moral distress in nursing together with a current application of the concept. J Bioeth Inq 2013; 10(3): 297-308.

Oh Y, Gastmans C. Moral distress experienced by nurses: a quantitative literature review. Nurs Ethics 2015; 22(1): 15-31.

McCarthy J, Gastmans C. Moral distress: a review of the argument-based nursing ethics literature. Nurs Ethics 2015; 22(1): 131-152.

Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral Sensitivity and Moral Distress in Critical Care Unit Nurses. Med Ethics J 2017; 11(38): 19-28. [Persian]

Johnstone MJ, Hutchinson A. 'Moral distress' time to abandon a flawed nursing construct? Nurs Ethics 2015; 22(1): 5-14.

Trautmann J, Epstein E, Rovnyak V, Snyder A. Relationships among moral distress, level of practice independence, and intent to leave of nurse practitioners in emergency departments: results from a national survey. Adv Emerg Nurs J 2015; 37(2): 134-145.

Dodek PM, Wong H, Norena M, Ayas N, Reynolds SC, Keenan SP, et al. Moral distress in intensive care unit professionals is associated with profession, age and years of experience. J Crit Care 2016; 31(1): 178-182.

Warland J, McKellar L, Diaz M. Assertiveness training for undergraduate midwifery students. Nurse Educ Pract 2014; 14(6): 752-726.

İlhan N, Sukut Ö, Akhan LU, Batmaz M. The effect of nurse education on the self-esteem and assertiveness of nursing students: A four-year longitudinal study. Nurse Educ Today 2016; 39: 72-78.

Taghavi Larijani T, Mardani Hmouleh M, Rezaei N, Ghadiriyan F, Rashidi A. Relationship between assertiveness and critical thinking in nursing students. Nurse Educ J 2014; 3(1): 32-40. [Persian]

Andre K, Greenwood KM. Chinese students studying at Australian universities with specific reference to nursing students: a narrative literature review. Nurse Educ Today 2015; 35(4): 609-619.

Trapani J, Scholes J, Cassar M. Dual agency in critical care nursing: Balancing responsibilities towards colleagues and patients. J Adv Nurs 2016; 72(10): 2468-2481.

Rathert C, May DR, Chung HS. Nurse moral distress: A survey identifying predictors and potential interventions. Int J Nurs Stud 2016; 53: 39-49.

Abbasi M, Hajatmand F, Khaghanizadeh M, Askari Gashtroudkhani A. Moral distress in nurses employed in selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Med Ethics J 2015; 9(32): 121-140. [Persian]

Shoorideh FA, Ashktorab T, Yaghmaei F, Alavi Majd H. Relationship between ICU nurses' moral distress with burnout and anticipated turnover. Nurs Ethics 2015; 22(1): 64-76.

Dalmolin Gde L, Lunardi VL, Lunardi GL, Barlem EL, Silveira RS. Moral distress and burnout syndrome: are there relationships between these phenomena in nursing workers? Rev Lat Am Enfermagem 2014; 22(1): 35-42.

O'Connell CB. Gender and the experience of moral distress in critical care nurses. Nurs Ethics 2015; 22(1): 32-42.

Barlem EL, Lunardi VL, Tomaschewski JG, Lunardi GL, Lunardi Filho WD, Schwonke CR. Moral distress: Challenges for an autonomous nursing professional practice. Rev Esc Enferm USP 2013; 47(2): 506-510.

Roziers RL, Kyriacos U, Ramugondo EL. Newly qualified South African nurses' lived experience of the transition from student to community service nurse: a phenomenological study. J Contin Educ Nurs 2014; 45(2): 91-100.

Adams ED. Workplace Challenges: The Impact of Personal Beliefs and the Birth Environment. J Perinat Neonatal Nurs 2017; 31(1): 20-31.

Aminbeidokhti A, Mardani E. Relationship between mental health and professional ethics among nursing staff. Med Ethics J 2015; 9(31): 49-73. [Persian]

Corley MC, Elswick RK, Gorman M, Clor T. Development and evaluation of a moral distress scale. J Adv Nurs 2001; 33(2): 250-256.

Merghati Khoiee E, Vaziri M, Alizadegan S, Vaziri MH, Merghati Khoiee E, Goushegir A, et al. Developing the Moral Distress Scale in the Population of Iranian Nurses. Iran J Psychiatry 2008; 3(2): 55-58.

Ebrahimi H, Kazemi A, Asghari Jafarabadi M, Azarm A. Moral distress in nurses working in educational hospitals of Northwest Medical Universities of Iran. Iran J Med Ethics Hist Med 2013; 6(4): 80-88. [Persian]

Ameri M, Safavi Bayat Z, Ashktorab T, Kavoosi A, Vaezi A. Moral distress: evaluating nurses’ experiences. Iran J Med Ethics Hist Med 2013; 6(1): 64-73. [Persian]

Gambrill ED, Richey CA. An assertion inventory for use in assessment and research. Behav Ther 1975; 6: 550-561.

Borimnejad L, Mardani Hmouleh M, Seyed Fatemi N, Mostaghaci M. Relationship between assertiveness and reporting of job errors among nurses. Occup Med Q J 2013; 5(2): 60-65. [Persian]

Rezayat F, Dehghan Nayeri N. The Level of Depression and Assertiveness among Nursing Students. Int J Community Based Nurs Midwifery 2014; 2(3): 177-184.

Larijani TT, Aghajani M, Baheiraei A, Neiestanak NS. Relation of assertiveness and anxiety among Iranian University students. J Psychiatr Ment Health Nurs 2010; 17(10): 893-899.

Imanifar N, Vaghar Seyedin A, Roshanzadeh M, Afshar L. The relationship between patient advocacy practice of nurses and their assertiveness. Med Ethics J 2015; 9(32): 141-166. [Persian]

Shakerinia I. Moral distress, burnout and mental health in nurses in the city of Yazd. Med Figh J 2012; 4(11-12): 191-167. [Persian]

Joolaee S, Jalili H, Rafiee F, Haghani H. The relationship between nurses’ perception of moral distress and ethical environment in Tehran University of Medical Sciences. Iran J Med Ethics Hist Med 2011; 4(4): 56-66. [Persian]

Sannino P, Giannì ML, Re LG, Lusignani M. Moral distress in the neonatal intensive care unit: an Italian study. J Perinatol 2015; 35(3): 214-217.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.