سیاست دبیری

فوکوس و حیطه

مجله اخلاق پزشکی مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور (http://journalportal.research.ac.ir/) بوده و به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله، یک مجله‌ الکترونيکی است که به زبان فارسی به همراه چکيده انگليسی با دسترسی آزاد (open access) منتشر کننده مقالات مرتبط با حوزه اخلاق پزشکی از قبیل فلسفه اخلاق، اخلاق حرفه‌اي، آموزش اخلاق، اخلاق پرستاری، اخلاق مامایی و سلامت باروری، اخلاق سازمانی، اخلاق در سلامت عمومی و سياست‌گذاري سلامت، اخلاق ژنتیک و سایر موضوعات مرتبط می‌باشد.

نويسندگان محترم می توانند مقالات خود را از طريق آدرس اختصاصی مجله http://journals.sbmu.ac.ir/me ارسال نمايند. مقالاتی که با چارچوب موضوع مجله مرتبط نباشند، قابل چاپ نخواهند بود. تمامی نويسندگان مقاله، مسوول تمامی مراحل تحقیق و نتایج که بیان کرده‌اند، می­باشند. مجله انواع مقالات زیر را در بر می‌گیرد:

مقاله اصیل/ تحقیقاتی (Original Article)

مقاله مروری (Review Article)

گزارش کوتاه (Brief Report)

گزارش موردی (Case Report)

نامه به سردبیر (Letter to Editor)

سخن سردبیر (Editorial)

 

سیاست انواع مقالات

Cover Page+ Table of Contents

بدون چک ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده بدون چک داوری شده

سخن سردبیر

بدون چک ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده بدون چک داوری شده

نامه به سردبیر

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده بدون چک داوری شده

مقاله پژوهشی/ اصیل

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده داوری شده

مقاله مروری

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده داوری شده

گزارش کوتاه

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده داوری شده

گزارش موردی

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده داوری شده
 

روند داوری

فرایند داوری همطراز: تمامی مقالات دریافتی توسط 3-2 نفر داور همطراز مرور و داوری می­گردد. نويسنده محترم مسوول باید پس از دريافت نظرات داوران، موارد اصلاحی را در فايل مقاله داوری شده، زیر خط دار نموده و نيز يک نامه همراه، در پاسخ به تک تک نظرات داوران تهيه نموده و تا 2 هفته بعد به دبیرخانه مجله ارسال نمايد. بديهی است در غير اين­صورت مقاله مورد بازبينی قرار نخواهد گرفت و از فرایند داوری حذف خواهد شد.

به منظور رفع هر گونه ايرادی قبل از چاپ و انتشار، يک نسخه از مقاله نهايی (galley proof) به نويسنده مسوول ارسال می شود. اشکالات مقاله بايستی طی مدت 48 ساعت به دفتر مجله اعلام گردد. هویت نویسندگان و داوران محفوظ خواهد ماند. مقاله ارسالی تنها برای داوران و هیات تحریریه قابل رویت می‌باشد.

 

تعداد انتشار

مجله اخلاق پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور (http://journalportal.research.ac.ir/)، وابسته به مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و به صورت فصلنامه منتشر می شود.

 

سیاست دسترسی آزاد

مجله اخلاق پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی از کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور (http://journalportal.research.ac.ir/)، وابسته به مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بوده و به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله، یک مجله‌ الکترونيکی است که به زبان فارسی به همراه چکيده انگليسی با دسترسی آزاد (open access) چاپ می شود.

 

فرم تعهدنامه

 

الزامات اخلاقی

نویسندگان باید گواهی دهند که نسخه اصلی و هیچ محتوای مشابه دیگری در هیچ جایی و هیچ زبان دیگری ارسال و یا برای چاپ در نظر گرفته نشده است. نویسندگان مسئول پاسخگوی صحت و سقم کل کار، از ابتدا تا زمان چاپ مقاله می باشد. نامه همراه مقاله شامل فرم تعهدنامه و کپی رايت باید همراه با مقاله ارسال گردد. اين نامه می بايست توسط تمامی نويسندگان مطالعه و امضا شود. در مواقعی که یک نویسنده از فهرست نویسندگان اضافه و یا حذف می گردد، توافق نگاشته شده که به امضای نویسنده مسئول رسیده بایستی به دفتر مجله ارسال گردد. منابع حمایت کننده مالی پروژه باید مورد قدردانی واقع گردند.

اگر مطالعه انسانی باشد، نویسندگان باید اظهار نمایند که مطالعه توسط کمیته اخلاق تصویب شده است و فرم های رضایت نامه از افراد شرکت کننده گرفته شده است. شایان ذکر است بیان جمله ای مبنی بر پایبند بودن محققین به اصول بیانیه هلسینکی در تمام دوره پژوهش ضروری می باشد. تمام مجوزهای مربوطه برای ذکر مستندات، تصاویر و جداول سایر محققین بایستی ارائه گردد.

مجله اخلاق پزشکی پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل دیتاسازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.