روح معنوی انسان

کلمات کلیدی: انسان؛ سلامت روان؛ معنویت

چکیده

امروزه بشر با وجود برخورداري از امكانات رفاهي و پيشرفت تكنولوژي، هنوز نتوانسته است به آرامش غايي و مطلوب خود دست پيدا كند. بسياري از موارد در دنياي دروني و بيروني انسان وجود دارد كه در صورت مواجهه با آن بدون معنابخشي و اتصال به تعابير معنوي، هر يك آزاردهنده‌هایی در جهت استهلاك رواني بلكه جسمي خواهد بود و در نهايت بهداشت روان وي متأثر از همين كوچك‌هاي به ظاهر قدرتمند (موانع شناختي - رفتاري)، بدين سو پيش مي‌رود كه نبض حيات خويش را از دست دهد.

 استناد مقاله به این صورت است:

Please cite this article as: Safara M. Spiritual Soul of Human. J Res Relig Health. 2018; 4(4): 1- 6.DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.22599

 

مراجع

Nolan P, Crawford P. Towards a Rhetoric of Spirituality in Mental Health Care. Journal of Advanced Nursing. 1997;26:289-94.

Belcher A, Dettmore D, Holzemer S. Spirituality and Sense of Wellbeing in Persons with AIDS. Holistic Nursing Practice. 1989;3(4):16-25.

Wills M. Connection, action and hope, an invitation to reclaim the spiritual in health care. J Reli Helth. 8:1-15.

Joules Sh. The Mediating Roles of God Attachment between Religiosity and Spirituality and Psychological Adjustment in Young Adults. Electronic Thesis. Doctor of Philosophy, Ohio State University, Psychology. 2007.

چاپ شده
2018-09-21
نوع مقاله
سرمقاله