روح معنوی انسان

مریم صف‌آرا
216

دیده شده

PDF

چکیده

امروزه بشر با وجود برخورداري از امكانات رفاهي و پيشرفت تكنولوژي، هنوز نتوانسته است به آرامش غايي و مطلوب خود دست پيدا كند. بسياري از موارد در دنياي دروني و بيروني انسان وجود دارد كه در صورت مواجهه با آن بدون معنابخشي و اتصال به تعابير معنوي، هر يك آزاردهنده‌هایی در جهت استهلاك رواني بلكه جسمي خواهد بود و در نهايت بهداشت روان وي متأثر از همين كوچك‌هاي به ظاهر قدرتمند (موانع شناختي - رفتاري)، بدين سو پيش مي‌رود كه نبض حيات خويش را از دست دهد.

 استناد مقاله به این صورت است:

Please cite this article as: Safara M. Spiritual Soul of Human. J Res Relig Health. 2018; 4(4): 1- 6.DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.22599

 


کلید واژه‌ها

انسان؛ سلامت روان؛ معنویت

مراجع

Nolan P, Crawford P. Towards a Rhetoric of Spirituality in Mental Health Care. Journal of Advanced Nursing. 1997;26:289-94.

Belcher A, Dettmore D, Holzemer S. Spirituality and Sense of Wellbeing in Persons with AIDS. Holistic Nursing Practice. 1989;3(4):16-25.

Wills M. Connection, action and hope, an invitation to reclaim the spiritual in health care. J Reli Helth. 8:1-15.

Joules Sh. The Mediating Roles of God Attachment between Religiosity and Spirituality and Psychological Adjustment in Young Adults. Electronic Thesis. Doctor of Philosophy, Ohio State University, Psychology. 2007.
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.22599

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.