فراتحلیل اثربخشی دین‌داری و معنویت در درمان اختلالات روانی-بالینی طی سال 2003-2013

مریم صف‌آرا, نجمه بلالی دهکردی, سمانه سادات سدیدپور
36

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: اگرچه دین در قرن بيستم مانعي برای پیشرفت جوامع بشري و نشانه‌ی کهنه‌پرستی محسوب می‌شد؛ به‌طورکلی، برای فرد دین‌داری که خود را در حمایت همه‌جانبه‌ی خداوند می‌بیند، احساس آرامش و لذت معنوی عمیق به همراه دارد. ازاین‌رو، سؤالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به تفاوت نگرش‌های موجود، آیا به‌واقع دین می‌تواند در تقویت سلامت روان افراد مؤثر باشد؟ هدف پژوهش حاضر این بود که ضمن مطالعه‌ی رابطه­ی سلامت روان و دین‌داری، گستره­ی پراکنده­ی نتایج مطالعات این حوزه را نیز بررسی کند.

روش کار: روش این پژوهش فراتحلیل بود و در گروهِ پژوهش‌هایی قرار دارد که بر بازنگری سامانمند تکیه می‌کند. بازنگري سامانمند در پی استقرار و ترکيب پژوهش­ها و شواهدي است که بر پرسش خاصي تمرکز دارد. جامعه‌ی آماري تحقيق حاضر، مقالات علمي-پژوهشي مرتبط با موضوع بود که در فاصله­ی زماني سال‌هاي 1380 تا اوايل سال 1395 منتشر شده بود. ابتدا مطالعه‌یی مقدماتی انجام و بعد از آن داده‌ها گردآوری شد. اعتبار پژوهش‌های منتخب نیز بسیار مطلوب به ‌دست آمد (99/0)؛ البته اعتبار در مطالعات ایرانی به میزان بسیار کم، از مطالعات لاتین بیشتر بود. نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافتهها: سلامت روان، شادی و رضایت از زندگی، ازجمله موضوعاتی هستند که در مقالات ایرانی بسیار تکرار شده‌اند و ناهمگنی متغیّرها به‌نسبت پایین است. در پژوهش‌های لاتین تأثیر دین‌داری بیش از همه بر سلامت، کیفیت زندگی و افسردگی مطالعه شده است. تغییر و تنوع متغیّرها در مطالعات لاتین بیشتر از مطالعات ایرانی است. یافته‌ها نشان می‌دهد حدود 34 درصد از کل مقالات، شدت تأثیر را کم، 3/34 درصد زیاد و 4/31 درصد نیز آن را متوسط برآورد کرده‌اند.

نتیجهگیری: شدت تأثیر دین‌داری در مقالات ایرانی بیشتر ارزیابی ‌شده است. یکسان بودن شدت تأثیرِ کم‌ و زیاد در پژوهش‌های ایرانی نشان می‌دهد هنوز در این زمینه نیازمند پژوهش‌های متنوع‌تری هستیم.

استناد مقاله به این صورت است:

Safara M, Balali Dehkordi N, Sadidpour SS. A meta-analysis of the effect of religiosity and spirituality on treatment of psychotic-clinical disorders (2003-2013). J Res Relig Health. 2019; 5(3): 124- 136. doi: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.20907

 


موضوع

دین؛ سلامت روان؛ فراتحلیل؛ معنویت

مراجع

Koenig HG. Spirituality, wellness, and quality of life. Sexuality, Reproduction and Menopause2004 Jun 1; 2(2): 76-82.

Krause N. Religious meaning and subjective well-being in late life. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Science. 2003 May 1; 58(3), S160-70.

West W. Psychotherapy & spirituality: Crossing the line between therapy and religion: Sage; 2000 Jan 19

hospital. Open Journal of Medical Psychology. 2012;1(3):15-9.

Arizi F, Rabbani R, Farahmand M. The study of social factors in mental disorder (depression) in Isfahan (in 2002). Culture of Isfahan. 2004; 27(28): S100-6.

Cheraghi M, Molavi H. The relationship between different dimensions of religiosity and general health in students of Isfahan University. Journal of Educational and Psychological Research of Isfahan University 2007; 2(2): 1-22.

Hills P, Francis LJ, Argyle M, Jackson CJ. Primary personality trait correlates of religious practice and orientation. Personality and Individual Differences. 2004 Jan 1; 36(1): 61-73.

Jones E. Family system therapy. Developments in the Milan a systematic,1993.

Freud S, Strachey JE. The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud.

Skinner BF. Science and human behavior. Simon and Schuster; 1953

James W. The varieties of religious experience: A study in human nature. Routledge; 2003 Sep 2.

Jung CG. Concerning the Archetypes, with Special Reference to the Anima Concept, Collected Works, Vol. 9 I.

Shafranske EP. Religion and the clinical practice of psychology. American Psychological Association; 1996

Comer RJ. Abnormal psychology. Macmillan; 2010 Jul 27.

Miller G. Incorporating spirituality in counseling and psychotherapy: Theory and technique. John Wiley & Sons; 2003 Jun 2

KajbafNejad H, Etebari S. The Relationship Between Religious Attitude and Mental Health of Islamic Azad University, Behbahan Branch, Islamic University. 2005; 27; 131-40.

Kowsari Y. Family mental health. Publisher: Revolutionary Guard Corps, Representative of the Supreme Leader, Department of Political Ideological Education. 2007; Qom: Iran.

Shahriari Y. The Role of Religious Beliefs in Mental Health of Coaches.2006; 19; S 41-63.

Elkins DN. Beyond religion: A personal program for building a spiritual life outside the walls of traditional religion. Quest Books; 2013 Nov 1.

Weber M. The religion of power and society. Translation by Ahmad Tadayon .1384; Tehran: Hermes Publications.

Bonelli RM, Koenig HG. Mental disorders, religion and spirituality 1990 to 2010: a systematic review. Journal of religion and health. 2013 Jun 1; 52(2):657-73
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.20907

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.