جنون در آموزه‌های طبی اسلام

اکبر ساجدی
144

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: آموزه­های طبی اسلام توصیه­های فراوانی درباره‌ی سلامت جسم و جان دربردارد. بخشی از این آموزه­ها درباره‌ی بیماری­های روانی از قبیل جنون است. اسلام دستور­های فراوانی درباره‌ی مقابله با جنون دارد. سامان­دهی توصیه­های مزبور از یک سو و تبیین آنها از سوی دیگر از اهداف این پژوهش است.

روش کار: این پژوهش از نوع کتابخانه‌یی است که با جستجوی واژگانی نظیر مجنون، جنون، جن و مسّ در متون دینی و با جستجوی عناوین پیش­گفته در پایگاه­های معرفی مقالات، به بررسی آن پرداخته شده است. در این پژوهش همه‌ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسنده‌ی مقاله تضاد منافعی درباره‌ی آن گزارش نکرده‌ است.  

یافتهها: جنون در آموزه­های طبی اسلام در دو بُعد پیشگیری و درمان اشاره شده است. در این آموزه­ها روش­های مادی و معنوی فراوانی معرفی شده است که مقاله‌ی حاضر آنها را بررسی؛ و در نهایت بیش از بیست روش معرفی کرده است. یافته­ها در حوزه‌ی جستجوی مقالات حاکی از آن است که موضوع جنون در تحقیقات پژوهشگران تنها با صبغه‌ی فقهی، حقوقی، پزشکی و ادبی بررسی شده؛ و هیچ تحقیق جامعی تاکنون جنون را با رویکرد آموزه­های اسلامی بررسی نکرده است.

نتیجهگیری: از نظر آموزه­های اسلامی جنون بیماری صعب‌العلاج و سهل‌التدارکی است. راه­های پیشنهادی اسلام برای پیشگیری و درمان بیماری­ها به طور عام و جنون به طور خاص بسیار ساده، کم­هزینه و طبیعی است. ادعیه و راز و نیاز با پروردگار در کنار تدبیرهای عملی برای درمان و پیشگیری، مؤید تجربیات روان‌شناسان است. در نهایت اینکه اسلام همه‌ی ابعاد وجودی انسان را مد نظر داشته؛ و در مقابله با بیماری‌ها به کرامت انسان اهمیت ویژه­یی داده است.

Sajedi A. Insanity in Medical Teachings of Islam. J Res Relig Health. 2018; 4(4): 118- 133.DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.20661


موضوع

آیه‌ها؛ جنون؛ دیوانگی؛ راه‌های درمان و پیشگیری جنون؛ روایت‌ها

مراجع

Mohammdi Rey Shahri M. Encyclopedia of Medical Hadiths. Qom: Dar Al Hadis ;2004.

Dehkhoda A. Dictionary. Tehran: Institute of Tehran university Press;1994. p.6519. (Full Text in Persian)

Dehkhoda A. Dictionary.Islamic Culture of Education. Tehran: Institute of Tehran university Press;1994. p.10063. (Full Text in Persian)

Sajjadi J. Islamic Culture of Education. Tehran: Corporate Authors and translators Iran;1987. p.656-7. (Full Text in Persian)

Moharreri M. From Magic to Psychotherapy. Tehran: Keyan Farhangi;1992. p.18-22. (Full Text in Persian)

Michel F. History of Madness. Tehran: Hermes ;2002. (Full Text in Persian)

Ebn Babveih M. Characteristics. Qom: Jameh Modarresin Publications;1982. p.332- 3. (Full Text in Arabic)

Naseri A.Criticism of the approach to the error in the Quran. 13, edition. Qom: Andeshyhi Novin Dini;2008. p.133-60. (Full Text in Persian)

Nagibzadeh M. Glossary of Quran and commentary on commentry from Allameh Tabatabai point of view. Qom:Recognition of the Qran;2011. p.65-92. (Full Text in Persian)

Zamakhshari M. Detector in the volume of the Download. Beirut: Office Arabic culture1986; p.320(Full Text In Arabic)

Tabarsi F. Al Bayan Complex in the Interpretation of the Quran. Tehran:Naser-Khosro Publication;1993. p. 669. (Full Text in Arabic)

Gorashi A. Dictionary of the Quran. Tehran: Office Islamic culture;1992. p. 222. (Full Text in Persian)

Rashid Reza. Explanation of the Al Mezan. Beirut: House scientific books1999. p. 80-1. (Full Text in Arabic)

Tabatabaei M. Al mezan on the Explanation of Al Quran. Qom: Jameh Modarresin Publications1996; p. 412. (Full Text in Arabic)

Kuleini M. Kafei. Tehran: Office Islamic culture1986; p.534. (Full Text in Arabic)

Majlesi MT. The Apprentice Fasting. Qom: Koushanpour1985; p.105. (Full Text in Arabic)

Mofazal ebn omar.Unification of the Preferred. Qom: Davari. p. 53-4. (Full Text in Arabic)

Khoui A. Dictionary of modern Men.18:303-4 p. (Full Text in Arabic)

Resaleh Zahabeyh; Emam Reza. Qom: Khayamis

House1981; p.28. (Full Text in Arabic)

Amoli M. Permission is Granted. Tehran1960; 115 p. (Full Text in Arabic)

Khomyni R. Writing Alphabet. Qom: House science publication1987. 37 p. (Full Text in Arabic)

Kuleini M. Kafei. Tehran: Office Islamic culture 1986; p.275. (Full Text in Arabic)

Majlesi MT. The Apprentice Fasting. Qom: Koushanpour1985; p. 196. (Full Text in Arabic)

Ebn Babveih M. Man La Yahzor Al faqih. Qom: Jameh Modarresin Publications1992; p. 403. (Full Text in Arabic)

Majlesi MT. The Apprentice Fasting. Qom: Koushanpour1985; p.198. (Full Text in Arabic)

Mostaghferi G. Medicine Al nabi. Najaf: Al hedareih Publications1964; p.22-3. (Full Text in Arabic)

Kuleini M. Kafi. Tehran: Office Islamic culture1986; p. 326. (Full Text in Arabic)

Majlesi MB. Heritage of Minds. Tehran: Office Islamic culture1983; p.154. (Full Text in Arabic)

Tabarsi F. Makarem Ethics. Qom: Sharef Al Razei Publication1991; p.374. (Full Text in Persian)

Mostaghferi G. Tebb Al nabi. Najaf: Al hedareih Publication1964; p.30. (Full Text In Arabic)

Kuleini M. Kafi. Tehran: Office Islamic culture1986; p. 490 (Full Text In Arabic).

Majlesi MB. Heritage of Minds. Tehran: Office Islamic culture1983; p. 387. (Full Text in Arabic)

Fallahi Khoshkanab M, Gazanfari N. The effect of group recreational activities on the self care skills of schizophrenic patients. Tehran: Iranian Journal of Nursing Research. 2007; p. 25. (Full Text in Persian)

Tabarsi F. Makarem Ethics. Qom: Sharef Al Razei Publication1991; p. 60. (Full Text in Persian)

Golami Ahangaran M, Gasemi A, Farast M, Fasehi KH. Antimicrobial effect of Zataria multflora, Thymus daenensis, Althea officinalis, and Urtica dioica on growth of Escherichia coli isolated from poultry colibacillosis. Journal of Veterinary Microbiology. 2015; p. 1. (Full Text in Persian)

Zareii B, Seyfi T, Movahedi R, Cheraghi J, Ebrahimi S. Extracts of Alcea Digitata L, Satureja Bachtiarica L, and Ferulago Angulata L. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2013; p.31. (Full Text in Persian)

Karimi A, Nazem F, Piri K. Effects of Aerobic Training, Extract of Althaea kurdica and Noise Stress on the Anxiety-related Behaviors, of wistar male rat. Tehran: Razi Journal Of Medical Sciences. 2015; p.1. (Full Text in Persian)

Kuleini M. Kafi. Tehran: Office Islamic culture1986; p. 509. (Full Text in Arabic)

Tabarsi F. Makarem Ethics. Qom: Sharef Al Razei Publication1991; p.188. (Full Text in Persian)

Ebn Babveih M. Savab Al amal & egab Al amal. Qom: Sharef Al Razei Publication1985. 111-2 p. (Full Text in Arabic)

Kashef Al Ghita G. Esfahan: Mahdavi. p. 301. (Full Text in Arabic)

Ebn Babveih M. Savab Al amal & egab Al amal. Qom: Sharef Al Razei Publication1985; p. 107. (Full Text in Arabic)

Kashef Al Ghita G. Esfahan: Mahdavi.p.302. (Full Text in Arabic)

Yahyazadeh Jeloudar S, Lotfi Godarzi F. Treatment of Depression by Praying and Worship. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2012; p.94. (Full Text in Persian)

Shojaei Z, Goodarzi M, Taghavi S. Prediction of Mental Disorders Symptoms Based on Religious Faith and Gratitude. Journal of Research in Psychological Health. 2015; p. 43. (Full Text in Persian)

Yasamineghad P, GolMohammadian M, Sa’idipoor B. An Introduction to the Relation between Psychology and Religion and Spirituality, with an Emphasis on the Perspective of Some the Famous Psychologists. Qom: Qabasat2000; p. 101. (Full Text in Persian)

Jung C. Modern Man in Search of a Soul. London: Kegan Paul1933; p. 284 .

Ebna Bastam AH. Teb Al Aemmeh. Qom: Sharef Al Razei Publication1990. 48 p. (Full Text in Arabic)

Haeri M. Shar Al Orvah. Qom: Society of Seminary Teachers of Qom2005. 74 p. (Full Text in Arabic)

Ebn Aser M. Al nahayeh Fi Kgareb Al hadis. Qom: Esmaelien Publication1987. (Full Text in Arabic)

Ebna Bastam AH. Medicine of Aemmeh. Qom: Sharef Al Razei Publication1990; p. 49. (Full Text in Arabic)

Kuleini M. Kafei. Tehran: Office Islamic culture1986; p. 521. (Full Text in Arabic)

Kuleini M. Kafi. Tehran: Office Islamic culture1986; p.528. (Full Text in Arabic)

Kashef Al Ghita G. Esfahan: Mahdavi.p. 248. (Full Text in Arabic)

Kuleini M. Kafei. Tehran: Office Islamic culture1986; p. 531. (Full Text in Arabic)

Shobbar A. Teb Al Aemmh. Beirut: Al ershad culture2007; p. 285. (Full Text in Arabic)

Ebna Bastam AH. Medicine of Aemmeh. Qom: Sharef Al Razei Publication1990; p. 96-7. (Full Text in Arabic)

Kuleini M. Kafei. Tehran: Office Islamic culture1986; p. 5. (Full Text in Arabic)

Ameli M. Al doros Al Shreiah. Qom: Society of Seminary Teachers of Qom1996; p. 254. (Full Text in Arabic)

Kuleini M. Kafei. Tehran: Office Islamic culture1986. 34 p. (Full Text in Arabic)

Kuleini M. Kafei. Tehran: Office Islamic culture1986; p.298. (Full Text in Arabic)

Majlesi MB. Heritage of Minds. Tehran: Office Islamic culture1983; p. 118. (Full Text in Arabic)

Tabarsi F. Makarem Ethics. Qom: Sharef Al Razei Publication1991; p. 146. (Full Text in Persian)

Ebn Babveih M. Man La Yahzor Al faqih. Qom: Jameh Modarresin Publications1992; p. 551-2. (Full Text in Arabic)

Majlesi MT. The Apprentice Fasting. Qom: Koushanpour1985; p. 228. (Full Text in Arabic)

Kave M, Samadi Foroshani M, Shadman M, shadman M, Mazarzadeh Yazdi MS. Cupping therapy and effect on the Immune system. Journal of Religion and Health. 2013; p.59. (Full Text in Persian)

Tabarsi F. Makarem Ethics. Qom: Sharef Al Razei Publication1991; p.76. (Full Text in Persian)

Kuleini M. Kafei. Tehran: Office Islamic culture1986; p. 528–30 p. (Full Text in Arabic)

Kuleini M. Kafi. Tehran: Office Islamic culture1986; p.529 p. (Full Text in Arabic)

Majlesi MB. Heritage of Minds. Tehran: Office Islamic culture1983; p. 442. (Full Text in Arabic)
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.20661

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.