پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیت، سبک‌های دلبستگی و جهت‌گیری دینی در دانشجویان متأهل

مسعود صادقی, سارا قادری جاوید, بیتا شلانی
35

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: تعهد زناشویی زوجین در پایداری نظام خانواده نقش بسیار مهمی دارد و عوامل متعددی بر آن تأثیر می‌گذارد. پژوهش حاضر در جهت آشکار ساختن برخی از این عوامل با هدف پیش‌بینی تعهد زناشویی بر پایه‌ی ویژگی‌های شخصیت، جهت‌گیری دینی و سبک‌های دلبستگی در دانشجویان انجام شد.

روش کار: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی دانشجویان زن متأهل دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 95-1394 بود که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 200 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با بهره‌گیری از پرسش‌نامه­های تعهد زناشویی آدامز جونز (DCI)، ویژگی‌های شخصیت (NEO)، سبک دلبستگی بزرگسالان کالینز و رید و جهت‌گیری دینی آلپورت گردآوری؛ و با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون گام‌به‌گام تجزیه ‌و تحلیل شد.

یافتهها: یافته­ها نشان داد که ویژگی‌های شخصیت به میزان 37/28F= در سطح 001/0P<، سبک‌های دلبستگی به میزان 44/24F= در سطح 05/0P< و همچنین جهت‌گیری دینی به میزان 65/18F= در سطح 001/0P<، میزان تعهد زناشویی را پیش‌بینی کردند. از میان این متغیّرها، سبک­های دلبستگی، پیش­بینی‌کننده‌ی­ بهتری برای تعهد زناشویی بود.

نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان‌دهنده‌ی این است که ویژگی­های شخصیتی افراد، سبک­های دلبستگیِ شکل‌گرفته در محیط خانواده و همچنین جهت‌گیری دینی آنها بر روابط میان­فردی و تعهد زناشویی زوجین در بزرگسالی تأثیر می‌گذارد. از این نتایج می‌توان برای یافتن راهکارهایی در جهت حفظ و گسترش روابط ثمربخش در بین زوجین و آموزش و آگاهی دادن بهتر به افراد برای شناخت یکدیگر استفاده کرد.

استناد مقاله به این صورت است:

Sadeghi M, Ghaderijavid S,Shalani B. Prediction of Marital Commitment based on Personality Traits, Attachment Styles, and Religious Orientation in Married Students. J Res Relig Health. 2019; 5(3):doi: 18- 31.  https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.20209

 


موضوع

تعهد زناشویی؛ جهت‌گیری دینی؛ دانشجویان متأهل؛ سبک‌های دلبستگی؛ ویژگی‌های شخصیت

مراجع

Rezaii M, Ejtehadi M, Zadehmohammadi A. A sociological study of effective factors on marriage dissatisfaction in young couples of Golestan Province, Iran. The regional conference in Psychology and Training Sciences at Islamic Azad University of Bandar Gaz; Iran. 2011. )Full Text in Persian)

Parker R, Commerford J. Lasting couple relationships: Recent research findings: Australian Institute of Family Studies; 2014.

Michel JS, Kotrba LM, Mitchelson JK, Clark MA, Baltes BB. Antecedents of work–family conflict: A meta‐analytic review. Journal of organizational behavior. 2011;32(5):689-725.

Hossein khanzadeh AA. editor Investigate relationships between Religious orientation with public health and marital satisfaction among married students of University of Tehran. Procedia-Social and Behavioral Sciences; 2011; Tehran. (Full Text in Persian)

Hosseini A, Zahrakar K, Davarniya R, Shakarami M, Mohammadi B. The Relationship between Marital Commitment with Personality Traits. Bimonthly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2015;22(5):788-96 . (Full Text in Persian)

O’Rourke N, Claxton A, Chou P, Smith J, Hadjistavropoulos T. Personality trait levels within older couples and between-spouse trait differences as predictors of marital satisfaction. Aging & mental health. 2011;15(3):344-53.

Buck N, Leenaars E, Emmelkamp P, Van Marle H. Explaining the relationship between insecure attachment and partner abuse: The role of personality characteristics. Journal of interpersonal violence. 2012;27(16):3149-70.

Watson D, Hubbard B, Wiese D. General traits of personality and affectivity as predictors of satisfaction in intimate relationships: Evidence from self‐and partner‐ratings. Journal of personality. 2000;68(3):413-49.

Gutiérrez JLG, Jiménez BM, Hernández EG, Pcn C. Personality and subjective well-being: Big five correlates and demographic variables. Personality and Individual Differences. 2005;38(7):1561-9.

Costa PT, McCrea RR. Revised neo personality inventory (neo pi-r) and neo five-factor inventory (neo-ffi): Psychological Assessment Resources; 1992.

Shackelford TK, Goetz AT. Adaptation to sperm competition in humans. Current Directions in Psychological Science. 2007;16(1):47-50.

Jarnecke AM, South SC. Attachment orientations as mediators in the intergenerational transmission of marital satisfaction. Journal of Family Psychology. 2013;27(4):550.

Ehrenberg MF, Robertson M, Pringle J. Attachment style and marital commitment in the context of remarriage. Journal of Divorce & Remarriage. 2012;53(3):204-19.

Ebrahimi E, Ali Kimiaei S. The study of the relationship among marital satisfaction, attachment styles, and communication patterns in divorcing couples. Journal of Divorce & Remarriage. 2014;55(6):451-63.

Besharat MA, Ghanghi P. The moderating role of attachment styles on the relationship of alexithymia with marital satisfaction. J Fundament Mental Health. 2013;14(4):324-35.

Timm TM, Keiley MK. The effects of differentiation of self, adult attachment, and sexual communication on sexual and marital satisfaction: A path analysis. Journal of Sex & Marital Therapy. 2011;37(3):206-23.

Lopez JL, Riggs SA, Pollard SE, Hook JN. Religious commitment, adult attachment, and marital adjustment in newly married couples. Journal of Family Psychology. 2011;25(2):301.

Zarei S, Hosseingholi F. The Prediction of Marital Commitment based on Self-Conscious Affects (Shame and Guilt) and Self-Differentiation among Married University Students. Family Counseling and Psychotherapy. 2014;4(1):113-35.

Abdi MR, Khoshkonesh A, Porebrahim T,

Mohammadi R. A survey of Attachment Style and Marital Satisfaction of Those Who are involved in Internet Infidelity. Quaerterly Journal of Psychological Studies. 2012;8(3):135-58. (Full Text in Persian)

Knoke J, Burau J, Roehrle B. Attachment styles, loneliness, quality, and stability of marital relationships. Journal of Divorce & Remarriage. 2010;51(5):310-25.

Khwarazmi S. Investigating the relationship between attachment styles and the tendency towards non-marital relationships among women working in Bandar Abbas M. Bandarabbas: Hormozgan; 2011.

Rezaei M. Investigating the relationship between personality trait, attachment style and desire for extramarital relationships: Tarbiat Modares University; 2011. (Full Text in Persian)

Colin VL. Human attachment: Temple University Press; 1996.

Hadi S, Eskandari H, Sohrabi F, Motamedi A, Farokhi NA. Structural models predict marital commitment based on attachment styles and mediator variables self-control and early maladaptive schemas (in people with emotional extramarital relations). Culture Counceling. 2017;7(8):33-60. (Full Text in Persian)

Hünler OS, Gençöz T. The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship. Contemporary Family Therapy. 2005;27(1):123-36.

Seddighi A, Massoumi A, shahsiah M. An Evaluation of the Relationship between Religious Orientation and Marital Satisfaction among Couples of Qom City. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2016.;22(6):965-71. (Full Text in Persian)

Sedighi A, Mohebbi S, Shahsiyah M. Investigation of Relationship and Comparison of Religious Orientation with Marital Satisfaction and Adaptation in Couples in Qom. Women's and Family Islamic Researches. 2014.;2(3):114-01. (Full Text in Persian)

Yoosefi N, Karimipour B, Amani A. The study model of religious beliefs, conflict resolution styles, and marital commitment with attitudes toward marital infidelity. Biannual Journal of Applied Counseling. 2016.;6(1):47-64. (Full Text in Persian)

Vakili Kh, Siahchehre S. The Relationship between Religious Orientation, Intimacy and Marital Satisfaction in Married Students in Payame Noor University of Qaem Shahr. The first National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies; Tehran2014. (Full Text in Persian)

Ashoori J. The relationship between personality traits, religiosity orientation and locus of control and marital satisfaction of elder women. 2018.

Niosha B, Arab Baferani N, Salehi SM. Examining the Relationship between Religious Orientation and Intimacy with Marital Status among Married Female Students in Research and Science University, Saveh Branch. Educational Administration Research. 2013;5(18):15-26.

Sullivan KT. Understanding the relationship between religiosity and marriage: An investigation of the immediate and longitudinal effects of religiosity on newlywed couples. Journal of family psychology. 2001;15(4):610.

Call VR, Heaton TB. Religious influence on marital stability. Journal for the Scientific Study of Religion. 1997:382-92.

Dudley MG, Kosinski Jr FA. Religiosity and marital satisfaction: A research note. Review of Religious Research. 1990:78-86.

Orathinkal J, Vansteenwegen A. Religiosity and marital satisfaction. Contemporary family therapy. 2006;28(4):497-504.

Mahoney A. Religion and Conflict in Marital and Parent‐Child Relationships. Journal of social issues. 2005;61(4):689-706.

Rose EM, Westefeld JS, Ansley TN. Spiritual issues in counseling: Clients' beliefs and preferences. 2008.

Patterson J, Hayworth M, Turner C, Raskin M. SPIRITUAL ISSUES IN FAMILY THERAPY: A GRADATE‐LEVEL COURSE. Journal of Marital and Family Therapy. 2000;26(2):199-210.

Abbasi Molid H. Effects of reality therapy group education on marital commitment city of Khomeini Shahr: Isfahan, Iran: University of Isfahan; 2009.

Costa PT, McCrae RR. The NEO personality inventory. 1985.

Garousi Farshi M. New approaches to personality analysis: Application Factor Analyses in Personality Studies. Tabriz: Daniel Publication; 2001.

Pakdaman S. he relation between attachment and sociability in adolescence. Psychol Sci. 2004;3(9):25-49. (Full Text in Persian)

Janbozorgi M. Religious orientation and mental health. Research in Medicine. 2007;31(4):345-50.
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.20209

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.