نقش واسطه‌یی معنویت در سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر

قباد بهامین, فروزان داوری فرد, یاسمن زهرا صادقی‌فرد
91

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: امروزه مشکلات مربوط به سلامت روان و اعتیاد موجب به وجود آمدن مسائل مهمی از جمله آسیب­های جسمانی و اقتصادی برای قشر دانشجو شده است. هدف این مقاله تدوین الگویی برای پیش‌بینی سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر با توجه به نقش واسطه‌یی معنویت است.

روش کار: پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه‌های علمی - کاربردی شهر ایلام در سال 95-96 بود که تعداد 86 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل چک‌لیست جمعیت‌شناختی محقق‌ساخته، پرسش‌نامه‌ی معنویت، پرسش‌نامه‌ی سلامت روان گلدنبرگ و گرایش به اعتیاد بود. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش­های ضریب رگرسیون و معادلات ساختاری تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد بین سلامت روان و معنویت (05/0 P<و 2/4t=) و همچنین بین معنویت و گرایش به مصرف مواد مخدر (05/0 P<و 45/2t=) رابطه‌ی معنادار وجود داشت. علاوه‌براین، بین سلامت روان و گرایش به مصرف مواد مخدر (05/0 P<و 33/7t=) نیز رابطه‌ی معنادار به دست آمد؛ یعنی سلامت روان هم به طور مستقیم؛ هم به طور غیرمسقیم از طریق میانجی معنویت بر گرایش به مصرف مواد مخدر دانشجویان تأثیر دارد.

نتیجهگیری: به طور کلی، معنویت به صورت جزء می‌تواند سلامتروان و گرایش به مصرف مواد مخدر را تبیین نماید که می‌توان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی افزایش معنویت، میزان آن را در افراد افزایش داد.

Bahamin Gh, DavariFard F, SadeghiFard Yz. Mediatory role of spirituality in mental health and tendency toward drug use. J Res Relig Health. 2018; 4(4):69- 79. DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.19596


موضوع

دانشجو؛ سلامت روان؛ گرایش به مصرف مواد مخدر؛ معنویت

مراجع

Badri gargari R. The Effect of Religious Orientation and Coping Methods on Students Addiction in Tabriz University, Culture Strategy, (2014); 28. (Full Text in Persian)

Saleh Abadi I, Salimi Amin Abad M. A Relationship between the Youth Life Style and Attitude to Artificial Drugs Consumption in Shirvan. Sociological Studies of Youth, (2012); 3 (6): 57-70. (Full Text in Persian)

Alizadeh Navaei R, Hosseini SH. Mental Health Status in Iranian Students by 2011, Regular Review, Journal of Psychology, (2013); 2 (1); 55-61. (Full Text in Persian)

Rahimi CH, Nikousir Jahromi M. The Relationship between Mental Health and Drug Abuse in Student Dormitories, Toluwani Publication, (2009); 8 (3 & 4): 31-2. (Full Text in Persian)

Abu Raiya H, Pargament KI, Mahoney A, Stein C. A psychological measure of Islamic religiousness: Development and evidence for reliability and validity. The International Journal for the Psychology of Religion, (2015);18(4):291-315.

Adrem M, Nikmanesh Z. The tendency to use drugs in young people based on personality traits, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, (2012); 14 (2), 19-24.

Getzelz JW. Social Psychology of Education, Karimi Translation, Yousef (1999). Publishing House, (1999).

Sadeghi M. Prediction of addiction tendency based on spiritual well-being and loneliness in high school students. Journal of Health and Wellness in Schools, (2014); 1-24. (Full Text in Persian)

Moeller FG, Barratt ES, Dougherty DM, Schmitz JM, Swann AC. Psychiatric aspects of impulsivity. American journal of psychiatry, (2001); 158(11): 1783-93.

Gillum RF. Frequency of attendance at religious services and cigarette smoking in American women and men: the Third National Health and Nutrition

Examination Survey. Preventive Medicine, (2005); 41(2): 607-13.

Arevalo S, Prado G, Amaro H. Spirituality, sense of coherence and coping responces in women receiving treatment for alchol and druge addiction. Evaluation and Program Planing, (2015), 31; 113-23.

Mousavilotfi SM, Gholamrezaei SH, Raeisi F, Hazratmanesh F. The Role of Spiritual Health on Human Mental Health Journal of Knowledge and Health, Sixth Iranian Epidemiology Congress, (2011); 5 (2): 2-4. (Full Text in Persian)

Safaeirad I, Karimi LA, Shamousi NA, Ahmaditahour M. The relationship between spiritual well-being and mental health in students. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences and Health Services, (2011); 17 (4). (Full Text in Persian)

Chung CK, Yeung WK. Meta-analysis of Relationships Between Religiosity and constructive and Destructive Behaviors Among Adolescents, Children and youth services, (2011); 33 (2): 376- 85.

Desmond SA, Ulmer JT, Bader D. Religion, self control and substance use, Deviaut Behavior, (2013); 34 (5): 384-406.

Fornell C, Larcker D. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, (1981); 18 (1): 39-50.

Parsian N. Developing and validating a questionnaire to measure spirituality: A psychometric process, Global journal of health science, (2009); 1(1): 2-21.

Zargar YA, Najarian B, Naami AZ. Investigating the relationship between personality traits (sensation seeking, expressing existence, psychological hardiness), religious attitude and marital satisfaction with drug addiction preparedness. Journal of Educational Sciences and Psychology, (2008); 1 (3): 99-120. (Full Text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.19596

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.