بررسی رابطه‌ی بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی با سلامت معنوی در مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی

الناز صفار حمیدی, سپیده بشیرگنبدی, سیمین حسینیان
89

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: ناتوانی ذهنی کودک می‌تواند بر سلامت مادر که اصلی‌ترین مراقب وی است، تأثیر منفی داشته باشد. سلامت معنوی یکی از ابعاد سلامت است که اخیراً توجه محققان را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بهزیستی روان‌شناختی و ابعاد کیفیت زندگی با سلامت معنوی در مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی شهر رشت صورت گرفته است.

روش کار: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. برای انجام این پژوهش 150 مادر دارای کودک کم‌توان ذهنی که فرزندانشان در مدرسه‌ی کم‌توان ذهنی شهر رشت در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل بودند، به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از توجیه، به ابزارهای پژوهش که شامل مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف (PWBS)، پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی (SF-36) و مقیاس سلامت معنوی (SWB) بود، پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده به روش تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافتهها: بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، بین بهزیستی روان‌شناختی با سلامت معنوی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت (76/0=r و 01/0>P) و نیز مشخص شد که بین ابعاد کیفیت زندگی و سلامت معنوی شامل سلامت جسمانی با سلامت معنوی (65/0=r و 01/0>P)، سلامت روانی با سلامت معنوی (83/0-=r و 01/0>P)، روابط اجتماعی با سلامت معنوی (57/0=r و 01/0>P) و سلامت محیطی با سلامت معنوی (67/0r= و 01/0>P) رابطه‌ی مثبت معناداری وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان‌دهنده‌ی این بود که سلامت معنوی مادران دارای کودک کم‌‎توان ذهنی بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و ابعاد کیفیت زندگی پیش‌بینی شدنی است.

نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان داد که سلامت معنوی افراد با بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی در ارتباط است. ازاین‌رو، با افزایش سطح سلامت معنوی از طریق آموزش­ها و مداخلات لازم می­توان کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌شناختی مادران و مراقبان کودکان کم‌توان ذهنی را افزایش داد.

استناد مقاله به این صورت است:

Safar Hamidi E, Bashirgonbadi S, Hosseinian S. Relationship of psychological well-being and quality of life with spiritual health in mothers with mentally disabled children. J Res Relig Health. 2019; 5(2): 37- 49. doi: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i2.18790


کلید واژه‌ها

افراد کم‌توان ذهنی; بهزیستی روان‌شناختی; کیفیت زندگی; مادران; معنویت

مراجع

Bayrakli H, Kaner S. Investigating the Factors

Affecting Resiliency in Mothers of Children with and without Intellectual Disability. Educational Sciences: Theory and Practice. 2012;12(2):936-43.

Woodman AC, Mawdsley HP, Hauser-Cram P. Parenting stress and child behavior problems within families of children with developmental disabilities: Transactional relations across 15 years. Research in Developmental Disabilities. 2015;36:13.

Vivan I, Bonilla E, Macpherson E. Support networks of single Puetro Rican of children with disabilities. Journal of Child and Family Studies. 2011;20(1):4.

Weiss JA, Robinson S, Fung S, Tint A, Chalmers P, Lunsky Y. Family hardiness, social support, and self-efficacy in mothers of individuals with Autism Spectrum Disorders. Research in Autism Spectrum Disorders. 2013;7(11):8.

Tsai SM, Wang HH. The relationship between caregiver’s strain and social support among mothers with intellectually disabled children. Journal of Clinical Nursing. 2009;18(4):539-48.

Moghadam SRM, DavariFard F, Vaesi N, Tavan H, Sadeghkhani A. Comparison of relationship between religious beliefs and psychological well-being, with a high burnout and low. Journal of Research on Religion & Health. 2016;2(1).

Mikaeili Monie F. Structural relationship between psychological welfare with perceived emotional intelligence, ability to control negative thinking and depression in mental retarded children mothers and compared with normal children mothers. Research in the Area of Exceptional Children 2009;9(2):17.

Taghizadeh HAR. Comparative analysis of Quality Of Life in Mothers of Children with Mental Disability and Mothers of Normal Children. MEJDS. 2014;4(8):12.

Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM, Martin M. Validation of the United States' version of the world health organization quality of life (WHOQOL) instrument. Journal of clinical epidemiology. 2000;53(1):1-12.

Khayatzadeh M. A comparative study about quality of life in mothers of children with cerebral palsy, mental retardation and mothers of normal children. 2009.

Boyraz G, Sager TV. Psychological well-being among fathers of children with and without disabilities: The role of family cohesion, adaptability, and paternal self-efficacy. American Journal of Men Health. 2011;5(4):11.

Rahmati Najarkolaei FHM, Babaei Heydarabadi A, Ansarian A, Mesri M. Investigation of spiritual healthin staff of one Medical Sciences University in Tehran. Reaserch on Religion & Health. 2015;1(1):8.

Marzban SBHA, Rahimi E, Vejdani M, Shokri M.

Spiritual health status in students of Shahid Beheshti University and Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Journal of Reaserch on Religion & Health 2016;2(4):10.

Stuckey JC. Blessed assurance: The role of religion and spirituality in Alzheimer's disease caregiving and other significant life events. Journal of Aging studies. 2001;15(1):69-84.

Khoshbin S. World Health Organization Regional Office for Eastern Mediterranean. Active and Healthy Ageing and aged care strategy in the Eastern Mediterranean Region. 2010.

Bahreinian A, Radmehr H, Mohammadi H, Mousavi MR. The Effectiveness of the Spiritual Treatment Groupon Improving the Quality of Life and Mental Health in Women with Breast Cancer. Journal of Research on Religion & Health. 2017;3(1).

Zeighami Mohammadi S, Tajvidi M. Relationship between spiritual well-being with hopelessness and social skills in Beta-thalassemia major adolescents (2010). Modern Care Journal. 2011;8(3):116-24.

Avaznejad N, Rvanipour M, Bahreini M, Motamed N. Comparison of spiritual health in mothers with healthy children and mothers with a child with chronic disease in Kerman city in 1394. Quarterly nursing of vulnerable groups. School of Nursing and Midwifery. Bushehr University of Medical Sciences and Health Services. 2015;3(8):9.

Ryff CD. Psychological well-being in adult life. Current directions in psychological science. 1995;4(4):99-104.

Van Dierendonck D. The construct validity of Ryff's Scales of Psychological Well-being and its extension with spiritual well-being. Personality and individual differences. 2004;36(3):629-43.

Kalantarkousheh SM, Navarbafi F. Reliability and Exploratory Factor Analysis of Psychological Well- Being in a Persian Sample. Science Series Data Report. 2012;4(1):16.

Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Quality of life research. 2005;14(3):875-82.

Paloutizian REC, Peplau D and Perlman D. Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. Loneliness: A sourcebook of current theory. research and therapy. 1982;4(1):15.

Rezaei M, Adib-Hajbaghery M, Seyedfatemi N, Hoseini F. Prayer in Iranian cancer patients undergoing chemotherapy. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2008;14(2):90-7.

Baljani E, Khashabi J, Amanpour E, Azimi N. Relationship between spiritual well-being, religion, and hope among patients with cancer. Journal of hayat.

;17(3):27-37.

Janbozorgi M. Religion orientation and mental health. Research in Medicine. 2017;31(4):5.

García-Alandete J, Bernabé Valero G. Religious orientation and psychological well-being among Spanish undergraduates. Acción Psicológica. 2013;10(1).

Allahbakhshian M, Jaffarpour M, Parvizy S, Haghani H. A Survey on relationship between spiritual wellbeing and quality of life in multiple sclerosis patients. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2010;12(3):29-33.

Ashrafi Z, Ebrahimi H, Sarafha J. The relationship between hemodialysis adequacy and quality of life and spiritual wellbeing in hemodialysis patients. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2014;3.

Underwood LG, Teresi JA. The daily spiritual experience scale: Development, theoretical description, reliability, exploratory factor analysis, and preliminary construct validity using health-related data. Annals of Behavioral Medicine. 2002;24(1):22-33.

Lewis CA, Maltby J, Day L. Religious orientation, religious coping and happiness among UK adults. Personality and Individual differences. 2005;38(5):1193-202.

Almasi M, Mahmoudiani S, Ghasemi T. Comparing Spiritual Health and Quality of Life among Fertile and Infertile Women. Iran Journal of Nursing. 2015;28(93):87-95.

Dehghani FAV. The Relationship of Religious Orientation and Spiritual Health to Resilience among High School Sophomores in Kerman. J Res Relig Health 2017;3(4):12.

Craven R. Fundamental of Nursing: Human Health and Function. 4th ed Philadelphia Lippincott, Williams and Wilkins. 2013:10.
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i2.18790

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.