بررسی تأثیر شنیدن آوای قرآن در کاهش تهوع و استفراغ ناشی از شیمی‌درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به بیمارستان امام حسین (ع)

شقایق کامیان, مرتضی طباطبایی فر
70

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: از مهم‌ترین عوارض آزاردهنده‌ی شیمی‌درمانی در سرطان، تهوع و استفراغ است که روش‌های پیشگیری یا درمانی و گاهی روان‌درمانی یا موسیقی‌درمانی برای کمک به کنترل آن، مطالعه و تأثیر صوت قرآن بر کاهش درجه و بروز این دو عارضه بررسی شده است.

روش کار: اين مطالعه ازنوع نیمه‌تجربیِ تک‌گروهی بود که بر روي 31 بيمار مبتلا به سرطان كه در بخش راديوتراپي انكولوژي بیمارستان امام حسین (ع) به‌صورت سرِپايي شیمی‌درمانی شدند، صورت گرفت. بیماران در دو دوره‌ی متناوب شیمی‌درمانی، درمان‌های رایجِ ضد تهوع و استفراغ را با شنیدن صوت قرآن و در نوبتی دیگر بدون شنیدن آن دریافت کردند و سپس پرسش‌نامه‌یی را درباره‌ی بروز و درجه‌ی عارضه‌های فوق طبقِ نظام درجه‌بندی استانداردِ بین‌المللی پاسخ دادند و هر بیمار با وضعیت قبل و بعد این نوع درمان مقایسه شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافتهها: نتایج نشان داد افرادی که حالت تهوع و استفراغ داشتند، بعد از شنیدن قرآن این حالت از 35 درصد به 22 درصد کاهش یافت، اما اختلاف آماری معنی‌دار نبود (125/0P=). همچنین شنیدن آوای قرآن احتمال بروز استفراغ را در بیماران، 64 درصد (03/0P= و 36/0OR=) و درجه‌ی بالاترِ تهوع را در 89 درصد موارد، کاهش داد (001/0 P<و 12/0OR=). قبل از انجام این نوع از درمان 5/35 درصد از بیماران تهوع نداشتند درحالی‌که بعد از آن این رقم به 7/67 درصد رسید و تقریباً نیمی از افرادِ مورد مطالعه، درجه‌ی تهوع کمتری داشتند. همچنین، درجه‌ی تهوعِ هیچ یک از بیماران بعد از درمانِ ذکرشده افزایش نیافت.  

نتیجهگیری: شنیدن صوت قرآن حتی به‌مدت کوتاه می‌تواند به‌طور چشمگیری موجب کاهش تهوع و استفراغ ناشی از شیمی‌درمانی شود. چنین تأثیری که به‌دلیل انحراف فکر بیمار از شیمی‌درمانی یا از آثار معنوی قرآن است، باید در مطالعات گسترده‌تر و به‌صورت دوگروهی سنجیده شود. با توجه به تأثیری که شنیدن صوت قرآن در مطالعات دیگر، ازجمله القای بیهوشی داشته، شاید بتوان از این روش در کنترل عوارض آزاردهنده‌‌ی درمان سرطان نیز استفاده کرد.

استناد مقاله به این صورت است:

Kamian Sh, Tabatabaeefar M. The effect of hearing Quran verses on reducing chemotherapy-induced nausea and vomiting in cancer patients referring to Imam Hossein Hospital. J Res Relig Health. 2019; 5(3): 45- 58. doi:https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.18592

 


کلید واژه‌ها

استفراغ؛ تهوع؛ شیمی‌درمانی؛ قرآن

مراجع

Shafiei N, Salari S, Sharifi M. Camparison between hearing the Quran Arabic Voice and Arabic voice with Persian Meaning on Decreasing the anxiety and Vital Sighns Stabilization of Patients Before induction of Anesthesia. Quran and Medicine. 2017;2(1):11-5. eng.

Karagozoglu S, Tekyasar F, Yilmaz FA. Effects of music therapy and guided visual imagery on chemotherapy-induced anxiety and nausea-vomiting. Journal of clinical nursing. 2013 Jan;22(1-2):39-50. PubMed PMID: 23134272. Epub 2012/11/09. eng.

Silva GJ, Fonseca Mdos S, Rodrigues AB, de Oliveira PP, Brasil DR, Moreira MM. [Use of musical experiences as therapy for symptoms of nausea and vomiting in chemotherapy]. Revista brasileira de enfermagem. 2014 Jul-Aug;67(4):630-6. PubMed PMID: 25271590. Epub 2014/10/02. Utilizacao de experiencias musicais como terapia para sintomas de nausea e vomito em quimioterapia. por.

Lin MF, Hsieh YJ, Hsu YY, Fetzer S, Hsu MC. A randomised controlled trial of the effect of music therapy and verbal relaxation on chemotherapy induced anxiety. Journal of clinical nursing. 2011 Apr;20(7-8):988-99. PubMed PMID: 21385249. Epub 2011/03/10. eng .

Bozcuk H, Artac M, Kara A, Ozdogan M, Sualp Y, Topcu Z, et al. Does music exposure during

chemotherapy improve quality of life in early breast cancer patients? A pilot study. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research. 2006 May;12(5):CR200-5. PubMed PMID: 16641876. Epub 2006/04/28. eng.

Tuinmann G, Preissler P, Bohmer H, Suling A, Bokemeyer C. The effects of music therapy in patients with high-dose chemotherapy and stem cell support: a randomized pilot study. Psycho-oncology. 2017 Mar;26(3):377-84. PubMed PMID: 27146798. Epub 2016/05/06. eng.

Burns DS, Meadows AN, Althouse S, Perkins SM, Cripe LD. Differences between Supportive Music and Imagery and Music Listening during Outpatient Chemotherapy and Potential Moderators of Treatment Effects. Journal of music therapy. 2018 Mar 9;55(1):83-108. PubMed PMID: 29471518. Epub 23/02/2018. eng.

Chen SC, Chou CC, Chang HJ, Lin MF. Comparison of group vs self-directed music interventions to reduce chemotherapy-related distress and cognitive appraisal: an exploratory study. Supportive care in cancer: official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer. 2018 Feb;26(2):461-9. PubMed PMID: 28799076. Epub 2017/08/12. eng.

Lee EJ, Bhattacharya J, Sohn C, Verres R. Monochord sounds and progressive muscle relaxation reduce anxiety and improve relaxation during chemotherapy: a pilot EEG study. Complementary therapies in medicine. 2012 Dec;20(6):409-16. PubMed PMID: 23131371. Epub 2012/11/08. eng.

Ghiasi A, Keramat A. The Effect of Listening to Holy Quran Recitation on Anxiety: A Systematic Review. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2018 Nov-Dec;23(6):411-20. PubMed PMID: 30386389. Pubmed Central PMCID: 6178573.

Effect of Exposure to Quran Recitation on Cell Viability, Cell Migration, and BCL2L12 Gene Expression of Human Prostate Adenocarcinoma Cell Line in Culture. muq-hsme. 2018;5(4):46-52.

Effects of Recitation of Holy Quran on Anxiety of Women before Cesarean Section: A Randomize Clinical Trial. muq-journal. 2010;4(1):15-9.
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.18592

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.