کیفیت زندگی سالمندان: مطالعه‌ی فراترکیب

رقیه اسمعیلی, مهرداد اسماعیلی
759

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: بیشتر سالمندان دچار بیماری‌های مزمن و درمان‌های مداوم ناشی از آن می‌شوند که می‌تواند کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، آگاهی از کیفیت زندگی سالمندان برای انجام مداخلات صحیح مراقبتی و حمایتی ضروری است.

روش کار: این پژوهش مطالعه‌یی کیفی ازنوع فراترکیب است كه به مفهوم کیفیت زندگی سالمندان و عوامل مؤثر بر آن می‌پردازد. در این مقاله چهار مطالعه‌ی كيفي ازنوع پدیدارشناسی كه درباره‌‌ی كيفيت زندگي سالمندان صورت گرفته بود، انتخاب شد. پس از بررسي هر يك از مقالات، مضامین اصلي استخراج شد و تفسير نهايي بر آنها صورت گرفت. در نهايت مفاهيم، ابعاد و عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي سالمندان و ارتباط آنها با يكديگر به شكل نقشه‌یی مفهومي نمايش داده شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد کیفیت زندگی در سالمندی مفهومی پیچیده و ذهنی است که دارای شش بُعد اصلی عوامل فردی درونی، عوامل فردی بیرونی، سلامتی، تجارب خانوادگی، تعاملات اجتماعی و عوامل محیطی است.

نتیجه‌گیری: سلامت جسمی در سالمندی به استقلال و اختیار و همچنین عوامل فردی درونی شامل میزان ارتباط سالمند با منابع مذهبی و معنوی که ابعاد سلامت روانی فرد را شکل می‌دهد، وابسته است؛ به‌طوری‌که قدرت منابع مذهبی و معنوی مثل ارتباط با خدا و دعا در این دوران آن‌قدر مهم است که می‌تواند نقصان و محرومیت حمایت خانوادگی و اجتماعی سالمند را جبران کند، به‌طوری‌که در ارتباط با خدا احساس تنهایی و انزوا نداشته باشد و به سازگاری وی کمک کند و کیفیت زندگی فرد را ارتقا بخشد.

استناد مقاله به این صورت است:

Esmaeili  R, EsmaeiliM. Quality of life in the elderly: A meta-synthesis. J Res Relig Health. 2018; 4(2): 105- 116. DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i2.18436

 


کلید واژه‌ها

پدیدارشناسی; سالمندان; کیفیت زندگی

مراجع

Sulmasy DP. The varieties of human dignity: a logical and conceptual analysis. Springer; 2013.

Darvishpour Kakhaki A, Abedsaeidi Z, Delavar A, Saeidalzakerin M. Autonomy in the elderly: a phenomenological study. Hakim Health Sys Res. 2010;4:1-10.

Esmaeili R. Dignity in Senior Citizen. Tehran: Shahid Beheshty University of Medical Sciences; 2014.

Mohammadinia N, Rezaei MA, Atashzadeh-Shoorideh F. Elderly peoples’ experiences of nursing homes in Bam city: A qualitative study. Electronic physician. 2017;9(8):5015.

Borglin G, Edberg A-K, Hallberg IR. The experience of quality of life among older people. Journal of aging studies. 2005;19(2):201-20.

Howell DM, Cleary KK. Rural seniors' perceptions of quality of life. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics. 2007;25(4):55-71.

Burke E, McCarron M, Carroll R, McGlinchey E, McCallion P. What it's like to grow older: the aging perceptions of people with an intellectual disability in Ireland. Mental Retardation. 2014;52(3):205-19.

Bowling A, Gabriel Z. Lay theories of quality of life in older age. Ageing & Society. 2007;27(6):827-48.

O'Neill T, Jinks C, Ong BN. Decision-making regarding total knee replacement surgery: a qualitative meta-synthesis. BMC health services research. 2007;7 (1) 52.

Esmaili R, Saeedi ZA, Ashktorab T. Concept of elderly dignity in nursing perspective: a systematic review. Medical History Journal. 2016;5(17):11-36.

Sanaei A, Nikbakht Nasrabadi A. Methods of Qualitative Researches in Medical sciences. Tehran: Baray Farda Publication; 2013.

Esmaeili R, Abedsaeedi Z, Ashktorab T. Dignity in senior citizen from nursing viewpoint; a review of studies. Adv Environ Biol. 2014;8:949-53.

Esmaili R, Ashktorab T, Esmaili M, Yazd HR, Jamalodini SH. Philosophy of human relationships and ethics in medical sciences. Medical Ethics Journal. 2016;5(16):79-93.

Puts M, Shekary N, Widdershoven G, Heldens J, Lips P, Deeg D. What does quality of life mean to older frail and non-frail community-dwelling adults in the Netherlands? Quality of life Research. 2007;16(2):263-77.

Esmaeili R, Abedsaeidi Z, Ashktorab T. The philosophy of human relationship and moral principle in medical sciences. Quarterly of Medical Ethics. 2011;5(16):79-93.

Levasseur M, Tribble DS-C, Desrosiers J. Meaning of quality of life for older adults: importance of human functioning components. Archives of gerontology and geriatrics. 2009;49(2):e91-e100.
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i2.18436

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.