بررسی نگرش مذهبی در دانشجویان سال اول و آخر رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و رابطه‌ی آن با عزّت نفس

عبدالحسین شکورنیا, مریم بنی اسد
43

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: نگرش مذهبی و عزّت نفس مقوله‌هایی هستند که در تمام جنبه‌هاي زندگی بشر تأثیر بسزایی دارند و پژوهش‌های بسیاری دراین‌باره انجام شده است. این مطالعه با هدف بررسی نگرش مذهبی و عزّت نفس در دانشجویان رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و رابطه‌ی بین این دو متغیّر صورت گرفته است.

روش کار: در این مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی، 197 نفر از دانشجویان سال اول و آخر رشته‌ی پزشکی به روش تمام‌شماری، انتخاب و بررسی شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های استاندارد نگرش‌سنج مذهبی گلریز و براهنی و عزّت نفس روزنبرگ جمع‌آوری شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و من ویتنی انجام شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافتهها: میانگین سن دانشجویان سال اول 94/0±93/18 و سال آخر 28/1±59/24؛ و میانگین نمره‌ی نگرش مذهبی و عزّت نفس دانشجویان از حداکثر 100 و 40 به‌ترتیب 56/10±42/60 و 92/5 ±51/26 بود. علاوه‌براین، میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش مذهبی دانشجویان سال اول و آخر پزشکی نیز به‌ترتیب 01/10±39/63 و 35/10±55/57 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0>p). همچنین میانگین و انحراف معیار نمرات عزّت نفس دانشجویان سال اول و آخر پزشکی به‌ترتیب 14/6±58/26 و 71/5±43/26 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود (85/0=p). ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین نگرش مذهبی و عزّت نفس رابطه‌ی مثبت معنی‌دار (156/0= rو 032/0=p)؛ و بین نگرش مذهبی و سن رابطه‌ی منفی و معنی‌داری وجود داشت (293/0-= r و 001/0=p).

نتیجهگیری: نتایج نشان داد که میزان نگرش مذهبی دانشجویان پزشکی در بدو ورود به دانشگاه بسیار زیاد بود اما در پایان تحصیل کاهش یافته بود. ازاین‌رو، شناسايي عوامل كاهش‌دهنده‌ی نگرش مذهبی دانشجویان و اجرای برنامه‌های راهبردی می‌تواند زمینه‌‌ی تقویت باورهای دینی را فراهم کند.

استناد مقاله به این صورت است:

Shakurnia A,Baniasad M.Religious Attitude in First and Last Year Medical Students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences and its Relationship with Self-esteem. J Res Relig Health. 2019; 5(3): 5- 17. doi: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.17392


موضوع

خودکارایی؛ دانشجویان پزشکی؛ دین؛ عزّت نفس؛ نگرش مذهبی

مراجع

Garshad A, Hashemi M, Hatame A, Hossienpour B, Ostade N, Hossienzadeh A, et al. Examine the relationship between self-esteem and religious attitudes nursing student Bojnoord 2013. jnkums. 2017; 8 (3):439-45. (Full Text in Persian)

Sadeghi MR, Bagherzadeh Ladari R, Haghshenas M. A study of religious attitude and mental health in students of Mazandaran University of Medical Sciences. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2010; 20(75):71-5. (Full Text in Persian)

Zohour A, Tavakoli A. Religious attitudes of the students of Kerman University of medical scioences (2002). Armaghan Danesh. 2003; 7(28):45-52. (Full Text in Persian)

RafeeKhah M, Dashti D, Naqizadeh Moqari Z, Esmaili Sadrabadi M. Correlation between Religious Attitude and General Health among High School Girls. J Res Relig Health. 2019; 5(2): 50-59. (Full Text in Persian)

Bakhtiari M, Masjedi Arani A, Karamkhani M,

Shokri Khubestani M, Mohammadi H. Investigating the Relationship between Hajj Pilgrimage and Mental Health among Sharif University of Technology Students. J Res Relig Health. 2017; 3(2):78-87. (Full Text in Persian)

Kashfi SM, Yazdankhah M, Heydarabadi AB, Jeihooni AK, Tabrizi R. The relationship between religious attitude and mental health in students of Shiraz University of Medical Sciences. J Res Relig Health. 2016; 1(3):34-41. (Full Text in Persian)

Park JI, Hong JP, Park S, Cho MJ. The relationship between religion and mental disorders in a Korean population. Psychiatry investigation. 2012; 9(1):29-35.

Alipoor R, Naghdi M, Hosseinpour S, Soureshjani RH, Rezaie A, Mousavian G, et al. Relationship between Religious Attitude and General Health of Medical Science Students in Different Regions in Iran. International Journal of Medical Investigation. 2016; 5(4): 146-52.

Zagożdżon P, Wrotkowska M. Religious Beliefs and Their Relevance for Treatment Adherence in Mental Illness: A Review. Religions. 2017; 8(150):2-12.

Bahripoor A, Niyazi M. Religious and cultural tendency to tilt on. Amniat Pajouhi: A Quarterly Scientific–Research Journal. 2014; 13(47): 71-91. (Full Text in Persian)

Parniyan R, Kazemiane A, Jahromi MK, Poorgholami F. A Study of the Correlation between Religious Attitudes and Quality Of Life in Students at Jahrom University of Medical Sciences in 2014. Global Journal of Health Science. 2016; 8(10):43.-49.

Askari MA, Mohammadi H, Radmehr H, Jahangir AH. The effect of spiritual–religious psychotherapy on enhancing quality of life and reducing symptoms of anxiety and depression among the elderly. J Res Relig Health. 2018; 4(2): 29-41. (Full Text in Persian)

Ghasemzadeh A, Youcefi H, Khalou R. A comparative study of mental health and self-esteem of freshman and junior students. Journal of Educational Psychology. 2011; 1(9):39-58. (Full Text in Persian)

Javanbakht M, Ziaee SA, Homam SM, Rahnama A. Effect of Ramadan Fasting on Self‐Esteem and Mental Health of Students. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health. 2010; 11(4):266-73. (Full Text in Persian)

Dehghani F, Andishmand V. The Relationship of Religious Orientation and Spiritual Health to Resilience among High School Sophomores in Kerman. J Res Relig Health. 2017; 3(4): 66- 77. (Full Text in Persian)

Alimoradi F, Sadeghi S, Shalani B. Investigating the relationship of self-esteem and spirituality to homesickness among dormitory students of Razi University in Kermanshah. J Res Relig Health. 2017; 3(3): 43- 54. (Full Text in Persian)

Khodapanahi MK, Khavaninzade M. Study Role of personality in student's religious orientation. Journal of Psychology. 2000; 4(2): 185-204. (Full Text in Persian)

Tavasoli GH A, Morshedi A. Religiosity and religious attitudes among students (A Case study of Iran's Amirkabir University of technology). Irahian Joirnal of Sociology (ISA) 2007; 7(4):96-118. Majaleh jamea shenasi Iran. 2006; 7(2): 96-118. (Full Text in Persian)

Rejali M Mostaejeran M. Religious attitudes of freshmen at school of health, Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Journal of Health System Research. 2012; 8(2):314-19. (Full Text in Persian)

Mousavi Moghadam SR, Esmaeil Chegeni M. Study the relationship between religious attitudes, self-control and spiritual health between Basij sisters, in the city of Shoush. J Res Relig Health. 2015; 1(1): 40-47. (Full Text in Persian)

Vahdaniasadi M TRF, Rohani Z, Mahdian. The predictive role of personality, self-esteem and religious orientation in organizational citizenship behavior. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2014; 15(1):121-29. (Full Text in Persian)

Rajabi G, Bohroul N. Assessment of validity and reliability of Rosenberg self-esteem scale among students in Ahvaz Shahid Chamran University. New Educ Approaches. 2007; 2(8):33-48. (Full Text in Persian)

Mohammadi N. The preliminary study of validity and reliability of Rosenberg’s self-esteem scale. Journal of Iranian Psychologists. 2005; 1(4):55-62. (Full Text in Persian)

Tavan B jahani F, Seraji M, Mohammad Beygi A. The relationship between religious attitude and mental health among students of Arak University of Medical Sciences. Arak Medical University Journal. 2011; 13(4 supp 2):27-34. (Full Text in Persian)

Fakuori E, Pilevarzade M, Shamsi A, Ghaderi M. The relationship between religious beliefs and self-esteem in students Zanko J Med Sci. 2015; 16(49):50-61. (Full Text in Persian)

Yadollahpour MH, Jorsaraei GA, Khafri S. Studying religious belief among the medical students & obstetric staffs of Babol University of medical sciences. Islam and Health Journal. 2015; 2(1):13-8. (Full Text in Persian)

Sabokroo M, Rezaei V, Moghimian SM, Heydari A, Iraji N. The Relationship between regilious attitude and personality (A case study among University of Tehran's students). Biquarterly Journal Isalmic Education 2010; 5(11):189-203. (Full Text in Persian)

Sahraian A Gholami A, Omidvar B. The relationship between religious attitude and happiness in medical students in Shiraz University of Medical Sciences. The Horizon of Medical Sciences. 2011; 17(1):69-74. (Full Text in Persian)

Sepahi V, Niroumand E, Keshavarzi F, Khoshay A. The Relationship between Self-esteem and Academic Achievement in Pre-clinical and Clinical Medical Students. Educational Research in Medical Sciences Journal. 2014; 3(1):32-8. (Full Text in Persian)

Zare N, Daneshpajooh F, Amini M, Razeghi M, Fallahzadeh MH. The relationship between self-esteem, general health and academic achievement in students of Shiraz University of Medical Sciences. Iranian journal of medical education. 2007; 7(1):59-67. (Full Text in Persian)

Khaksari Z, Khaksari Z. God and his positive and negative thought and its relationship with self-esteem and mental health of students. Psychology and Religion 2012; 5(2): 83-98. (Full Text in Persian)

Shakurnia A, Alijani H, Najjar S, Elhampour H. The relationship of self-esteem and studying approaches with academic achievement of university students. Strides Dev Med Educ. 2015; 12(2):307-14. (Full Text in Persian)

Raeisoon M, Mohammadi Y, Abdorazaghnejad M, Sharifzadeh G. An investigation of the relationship between self-concept, self-esteem, and academic achievement of students in the nursing-midwifery faculty in Qaen during 2012-13 academic year. Modern Care Journal. 2014; 11(3):236-42. (Full Text in Persian)

Mosallanejad L, Peyma ZB, Mahmoodi Y. The Association between Religious Attitude and Optimism in Students of Nursing and Paramedicine Faculty of Jahrom University. Islamic Lifestyle Centered on Health. 2013; 1(4):34-40. (Full Text in Persian)

Zakavi AA, Hosseini SH, Azadbakht M, Mohammadpour RA, Jalahi H. Religious attitude of students of Mazandaran University of Medical Sciences in 2006-2007. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2008; 18(66):87-91. (Full Text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i3.17392

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.