مقایسه‌ی سلامت معنوی، سرسختی خانواده و رضایتمندی از خانواده در افراد معتاد و غیرمعتاد

فرشاد محسن‌زاده, رضا قاسمی جوبنه, شهریار درگاهی, سعید جلیلی نیکو
123

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: معنویت و خانواده دو سازه‌ی مهم در تبیین آسیب‌های روان‌شناختی و اجتماعی محسوب می‌شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی سلامت معنوی، سرسختی خانواده و رضایتمندی از خانواده در افراد معتاد و غیرمعتاد است.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع علّی - مقایسه‌یی و جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه‌ی معتادان مرد شهرستان دهدشت در سال 1394 است. در این پژوهش 70 معتاد به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌یی تصادفی و 70 غیرمعتاد که از نظر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با گروه معتاد همتاسازی شده بودند به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌ی‌ سلامت معنوی، شاخص سرسختی خانواده و پرسش‌نامه‌ی رضایتمندی خانواده پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده نیز به شیوه‌ی تحلیل واریانس چندمتغیّری (MANOVA) تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد بین دو گروه معتاد و غیرمعتاد تفاوت معناداری وجود داشت و نمره‌ی افراد معتاد در هر سه متغیّر سلامت معنوی (سلامت مذهبی و سلامت وجودی)، سرسختی خانواده، و رضایتمندی از خانواده به طور معناداری از گروه مقابل کمتر بود (001/0P<).

نتیجه‌گیری: مي‌توان نتيجه گرفت كه افراد معتاد از نظر سلامت معنوی، سرسختی خانواده و رضایت از خانواده در وضعيت بدتري نسبت به افراد غیرمعتاد قرار دارند. به‌علاوه، در درمان اعتیاد می‌توان این مؤلفه‌ها را در برنامه‌های درمانی گنجاند و به عنوان اهرم درمانی به کار بست.

Mohsenzadeh F, Ghasemi Jobaneh R, DargahiSh, Jalili NikooS. Spiritual Health, Family Hardiness and Family Satisfaction: A Comparison between Addicts and Non-addicts. J Res Relig Health. 2018; 4(4): 33- 43.

DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.17163


موضوع

اعتیاد؛ رضایتمندی خانواده؛ سرسختی خانواده؛ سلامت معنوی

مراجع

Moallemi S, Raghibi M, Salari Z. comparison of spirituality and mental health in addicted and non-addicted. The journal of shahid Sodoughi University of medical science. 2011;18(3):235-42. (Full Text in Persian)

Sussman S, Sussman A. Considering the Definition of Addiction. Int J Environ Res Public Health. 2011;8(10):4025–38.

Allen T. Religiosity, Spirituality, and substance abuse. USA: University of Alabama; 2009.

Galantar M. A research and clinical perspective. The American journal on addiction. 2006;15:286- 92.

Johnson T, Sheets V, Kristeller J. Identifying Mediators of the Relationship between Religiousness/Spirituality and Alcohol Use. Journal of studies on alcohol and drug. 2008;69(1):160-70.

Leigh J, Bowen S, Marlatt G. Spirituality, mindfulness and substance abuse. Additive behaviors. 2005;30(7):1335- 41.

Memaryan N, Rassouli M, Mehrabi M. Spirituality Concept by Health Professionals in Iran: A Qualitative Study. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;3:1-9. (Full Text in Persian)

Rezaei M, Seyyedfatemi N, Hoseini F. Spiritual health in cancer patients undergoing chemotherapy. Hayat. 2009;14(3):13- 39. (Full Text in Persian)

Brill Hart B. A study of spirituality and life satisfaction among persons with spinal cord injury Rehabilitation nursing. 2012;30(1):31-4.

Narimani M, Pooresmaeili A. Compare alexithymia and spiritual intelligence in addicts, people treated with methadone, and non-addicts. Journal of research on addiction. 2013;6(26):7- 23. (Full Text in Persian)

Rassoulian A, Seidman C, Loffler-Stastka H. Transcendence, religion and spirituality in medicine.

Medicine (Baltimore). 2016;95(38):1-6. (Full Text in Persian)

Green M, Emery C, Kozora E, Diaz P, Make B. Religious and Spiritual Coping and Quality of Life Among Patients With Emphysema in the National Emphysema Treatment Trial. Respir Care. 2011;56(10):1514-21.

McNicol ML, Thorsteinsson EB. Internet Addiction, Psychological Distress, and Coping Responses Among Adolescents and Adults. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2017;20(5):296-304.

Benzies K, Mychasiuk R. Fostering family resilience: A review of the key protective factors. Child and Family Social Work. 2008;14:103-14.

Walsh F. Strengthening family resilience. New York: Guilford Press; 2006.

Pinquart M. Moderating effect of dispositional Resilience on association between hassles and Psychological distress. Journal of applied Developmental psychology. 2009;30(1):1-8.

Seyyedi M, Bagherian F. prediction of family hardiness based on Leisure and religious practice at home with the mediation role of Quality of communication in the family. Journal of Family Counseling & Psychotherapy. 2012;1(2): 226-42. (Full Text in Persian)

Cuomo C, Sarchiapone M, Giannantonio MD, Mancini M, Roy A. Aggression, impulsivity, personality traits, and childhood trauma of prisoners with substance abuse and addiction. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 2008;34(3):339-45.

Jalili Nikoo S, Kharamin SH, Ghasemi Jobaneh R, Mohammad Alippoor Z. Role of Family Resilience and Mindfulness in Addiction Potential among Students. Armaghane-danesh. 2015;20(4):357-64. (Full Text in Persian)

Olson DH, Gorall DM. Circumplex model of maritaland family systems. In F. Walsh (Ed.) Normal Family Processes New York: Guilford; 2003.

Akhlaq A, Malik N, Khan N. Family Communication and Family System as the Predictors of Family Satisfaction in Adolescents Science Journal of Psychology. 2013;258:1-6.

Joekes EO, Marchand K, Guh D, Marsh DC, Brissette S, Krausz M, et al. History of reported sexual or physical abuse among long-term heroin users and their response to substitution treatment. Addictive Behaviors. 2011;36(1):55-60.

Yen J, Chen CC, Chen SH. Family factors of internet addiction andsubstance use experience in Taiwanese adolescents. Cyber Psychology & Behavior. 2007;10:323-7.

Bahrami H, Nejati V, Pooretemad H. Comparison OF Selected Attention AND and Transitional among Children and adolescents with developmental stuttering and Healthy counterparts. Journal of Applied Psychology. 2012;6(1):23-35. (Full Text in Persian)

Ghasemi Jobaneh R, Zahrakar K, Hamdami M, Karimi K. Role of Spiritual Health and Mindfulness in Psychological Capital of Students. Research in medical education. 2016;8(2):27-36. (Full Text in Persian)

AllipourBirgani S. the relationship agreeableness and parenting styles with family satisfaction in students Biannual journal of applied counseling. 2012;2(2):73- 84. (Full Text in Persian)

AlGhaferia H, Bondb C, Matheson C. Does the biopsychosocial-spiritual model of addiction apply in an Islamic context? A qualitative study of Jordanian addicts in treatment. Drug and Alcohol Dependence. 2017;172:14-20.

Gomes F, Andrade A, Izbicki R, Almeida A, Oliveira L. Religion as a protective factor against drug use among Brazilian university students: a national survey. Official Journal of the Brazilian Psychiatric Association. 2013;35:29-37.

Rew L, Wong YJ. A systematic review of associations amongreligiosity/spirituality and adolescent health attitudes and behaviors. Journalof Adolescent Health. 2006;38:433-42.

Agha S, Zia H, Irfan S. Psychological problems and family functioningas risk factors in addiction. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2008;20(3):88-91.

Nikmanesh Z, Honakzehi F. Examining Perceived Social Support, Positive Affection, and Spirituality, as Resilience Factors, Among Boys of Drug-Dependent Fathers. Shiraz E-Med J. 2016;17(12):1-5. (Full Text in Persian)

McCubbin HI, McCubbin MA. Typologies of resilient families: Emerging Roles of social class and ethnicity. Family Relations. 1988;37:247-54.

Van Ryzin MJ, Roseth CJ, Fosco GM, Lee YK, Chen IC. A component-centered meta-analysis of family-based prevention programs for adolescent substance use. Clin Psychol Rev. 2016;45:72-80.

McLaughlin A, Campbell A, McColgan M. Adolescent Substance Use in the Context of the Family: A Qualitative Study of Young People's Views on Parent-Child Attachments, Parenting Style and Parental Substance Use. Subst Use Misuse. 2016;51(14):1846-55.
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.17163

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.