نقش میانجیگری جهت‌گیری هدفی در رابطه‌ی معنویت و خودکارآمدی با امیدواری دانشجویان: آزمون یک مدل ساختاری

حسین کارشکی, معصومه ذبیحی, سمیه حاتمی کیا, فاطمه حیدریان شهری
93

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: دین و اعتقادات معنوی در زندگی انسان دارای اهمیت ویژه‌یی است. خودکارآمدی نیز عامل انگیزشی فعال‌کننده، نیرودهنده، نگهدارنده و هدایت‌کننده‌ی رفتار به سوی هدف است که هر یک از این دو مؤلفه می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی و حتی میزان امیدواری افراد تأثیر بسزایی داشته باشد. ازاین‌رو، این پژوهش با هدف بررسی نقش معنویت و خودکارآمدی در امیدواری دانشجویان با میانجیگری جهت‌گیری هدفی صورت گرفته است.

روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی با استفاده از تحلیل مسیر است و جامعه‌ی آماری آن دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را در بر می‌گیرد. با توجه به تعداد متغیّرهای مدل پیشنهادی تحلیل مسیر که به ازای هر متغیّر 15 نفر در نظر گرفته می‌شود و همچنین با در نظر گرفتن ملاک قابلیت تعمیم‌پذیری یافته‌های نمونه به جامعه، 280 نفر از دانشجویان جامعه‌ی آماری به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌های معنویت، خودکارآمدی، امیدواری و جهت‌گیری هدفی استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده نیز با روش­های توصیف آماری، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند. 

یافتهها: نتایج اجرای همبستگی نشان داد که تمام متغیّرهای مشاهده شده‌ی الگو با هم همبستگی داشتند (01/0p<)؛ و اجرای تحلیل مسیر برای آزمون رابطه‌ی نقش معنویت و خودکارآمدی در امیدواری از طریق جهت‌گیری هدفی و الگوی پیشنهادی (098/0RMSEA= و 99/0GFI=) از برازش خوبی برخوردار بود.

نتیجهگیری: نتایج پژوهش گویای این مطلب است که معنویت و خودکارآمدی با میانجیگری جهت‌گیری هدفی موجب ارتقای امیدواری در دانشجویان می‌شود. بنابراین با توجه به تأثیر مثبت خودکارآمدی و معنویت و جهت‌گیری هدفی؛ استفاده از این ظرفیت‌ها  در  برنامه‌ریزی‌ها  و فعالیت‌های  فردی و گروهی دانشجویان برای افزایش امیدواری آنان توصیه می‌شود.

Kareshki H, Zabihi M, Hatamikiya S, Heydarian Shahri F. Mediating Role of Goal Orientation in the Relationship of Spirituality and Self-Efficacy with Hope in University Students: a Structural Model. J Res Relig Health. 2018; 4(4): 94- 103.DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.16490


موضوع

امیدواری؛ جهت‌گیری هدفی؛ خودکارآمدی؛ معنویت

مراجع

Toolabi Z, Samadi S, Motaharinezhad F. The study of the mediator role of selfesteem and self-efficacy in the relationship between of Islamic lifestyle. Journal of sociological studies of the youth. 2013;4(9):115-32. (Full Text in Persian)

Sadiqlou M, Bai S, Rajablo M, Rajaini AA, Bai A, Tajari Sh, et al. The Relationship between Self-efficacy Beliefs and Future Hope with Academic Achievement (Case Study: High School Students in Ramayan). Journal of Research in Psychology and Education. 2016;2(12):1-24. (Full Text in Persian)

Marzabadi A. Relationship between physical-mental health and spirituality with self-efficacy in military staff. Journal of Military Medicine. 2015;16(4):217-23. (Full Text in Persian)

Moshtaghi S. Prediction of academic achievement by achievement goal orientation. Education Strategies in Medical Sciences. 2012;5(2):89-94. (Full Text in Persian)

Marashian FS, Safarzadeh S, Rasouli N. Relationship Between leadership styles and Job self-efficacy with Organizational Entrepreneurship among the Employees of Khouzestan Water and Power. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926. 2016;1(1):1324-34. (Full Text in Persian)

Putwain D, Sander P, Larkin D. Academic self‐efficacy in study‐related skills and behaviours: Relations with learning‐related emotions and academic success. British Journal of Educational Psychology. 2013;83(4):633-50.

Azimi M, Piri M. The relationship between goal orientation and self-taught learning performance of the faculty member of Tabriz university of Medical Sciences. Journal of Medical Education Development. 2014;7(16):50-63. (Full Text in Persian)

Shohoudi M, Zandi K, Faridi MR, Fathi G, Safari Z. Relationship of Teaching Efficiency with Academic Self-Efficacy and Self-Directed Learning among English Language Students: University Students’ Perspectives. Educational Research in Medical Sciences Journal. 2015;4(2):68-77. (Full Text in Persian)

Ahmadi Tahour Soltani M, Neia K, Ahadi H, Moradi A. Structural Relationship between Hope with Attachment Style, life Regard, Social Support, Self efficacy and Mastery Goal Orientation in Students. 2013;7(1):1-10. (Full Text in Persian)

Kareshki H. Investigating the Factor Structure of Students Advancement Goal Orientation, Emphasizing On Religious Orientation. Educational Measurement and Evaluation Studies. 2013;3(3):11-31. (Full Text in Persian)

Gravand H, Ghanbari Hashem Abadi BA, Kamkar Zahravand P, Jafari S. Comparative study of religious orientation (internal and external) with mental health and irrational beliefs. Ravanshenasi-va Din. Spring 2012;5(1):79-103. (Full Text in Persian)

Afshani A, Jafari Z. The Relationship between Religiosity and Hope to the Future among Students of Yazd University. Scientific Journal Management System. 2016;6(19):191-210. (Full Text in Persian)

Gupta G. Spiritual intelligence and emotional intelligence in relation to self-efficacy and self-regulation among college students. International journal of social sciences &interdisciplinary research. 2012;1(2):60-9.

Gholchin M, Sanjary A. A study of the relationship between spirituality Intelligence and self-efficacy in staffs. Organizational Behaviour Studies. 2012;1(3):54-66. (Full Text in Persian)

kelvanagh PT. Investigating the Relationship between Goal Orientation and Hope and Academic Neglecting of Students-First Girl in Urmia High School in the Academic Year 2013-2014. (Full Text in Persian)

Sepahvandi M, Mohammadi RS, Sheikhan R, Nezhad MAE. Investigating the Relation and Comparison of Religious Orientation with Quality of Life and Hope of Students. The First National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology.2014. (Full Text in Persian)

Karami J, Zakayee A, Alikhani M. The Relationship Between Religious Orientation & amp; Resiliency and Hopefulness among Students in Kermanshah Razi University. Scientific Journal Management System. 2012;2(3):243-56. (Full Text in Persian)

Mohammadi H, Mortazavi MA, Mousavi MR, Javanmard Q, Monfaredi A. Determination of the relationship between Religious commitment and mental health among engineering students of Bonab University. Journal of Research on Religion & Health. 2016;2(2):44-53. (Full Text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i4.16490

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.