اثربخشی روان‌درمانی معنوی - مذهبی بر افزایش کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی سالمندان

محبوبه عسگری, حسین محمدی, حامد رادمهر, امیرحسین جهانگیر
332

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: دوره‌ی سالمندی با چالش‌ها و تنش‌های متنوع و متعددی همراه است که می‌تواند کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روان‌درمانی معنوی - مذهبی بر افزایش کیفیت زندگی، کاهش اضطراب و افسردگی سالمندان است.

روش کار: پژوهش حاضر ازنوع کارآزمایی بالینی با گروه دریافت‌کننده‌ی مداخله‌ی مبتنی بر روان‌درمانی معنوی - مذهبی (آزمایش) و گروه بدون درمان (کنترل) است. در این پژوهش از طرح شبه‌آزمایشی پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گمارش تصادفی استفاده شده است. بدین صورت که 40 سالمند (29 مرد و 11 زن) به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و در گروه‌های آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان در گروه آزمایش 12 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) روان‌درمانی معنوی و مذهبی دریافت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش عبارت است از: پرسش‌نامه‌های کیفیت زندگی و اضطراب و نیز پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که روان‌درمانی معنوی - مذهبی بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی سالمندان تأثیر معناداری داشت. میزان تأثیر گروه آزمایش (معنادار بودن عملی) بر متغیّر کیفیت زندگی در مؤلفه­های فیزیکی و روانی به‌ترتیب 25/0 و 81/0 بود. همچنین 60 درصد تغییرات در متغیّر افسردگی و 54 درصد در نمره‌های اضطراب مربوط به مداخله‌ی معنوی - مذهبی بود.

نتیجه‌گیری: سالمندان با بحران‌های روحی و جسمی بسیاری روبه‌رو هستند که به کاهش کیفیت زندگی و افزایش علائم روان‌شناختی در آنان منجر می‌شود. در این مرحله از زندگی راهبردهای معنوی و مذهبی می‌تواند موجب افزایش بهداشت روان آنان شود.

استناد مقاله به این صورت است:

AskariM, MohammadiH, RadmehrH, JahangirAH. The effect of spiritual–religious psychotherapy on enhancing quality of life and reducing symptoms of anxiety and depression among the elderly. J Res Relig Health. 2018; 4(2): 29- 41.کلید واژه‌ها

اضطراب، افسردگی، روان‌درمانی، سالمندان، کیفیت زندگی

مراجع

Peymanfar E, Ali Aakbari Dehkordi M, Mohammadi T. Comparison of loneliness and a sense of meaning in life of elders with levels of deferent religious attitudes. Ravanshenasi-va Din.2013; 5(4):41-52.(Full Text in Persian)

Mohammadi Sh. Effect of spiritual therapy on depression of elder women resident at elder. Clinical psychology studies. 2013;12(3):71-82.(Full Text in Persian)

Sheikhy L, Karami mattin B, Chupani J, Hookari S,

Fallah B. Evaluation the status of sleep quality in elderly people in Kermanshah city. The scientific J rehabilitation medicine.2015;3(4):81-8.(Full Text in Persian)

Mohammadi F, Fard FD, Heidari H. Effectiveness of Logo Therapy in Hope of Life in the Women Depression. Procedia-Social and Behavioral Sciences.2014;159:643-6.(Full Text in Persian)

Asgari E, Norouzi M, Radmehr H, Mohammadi H. Examining the Effect of Spiritual Health on Hope and Coping Strategies among Patients with Multiple Sclerosis (Ms). J Res Relig Health.2017;3(3):5-17.(Full Text in Persian)

Bahrami F,Dadfar M, Lester D,Abdel-Khalek AM. Death distress in Iranian older adults. Adv Environ Biol. 2014;8(12):56–63.(Full Text in Persian)

Elham H, Hazrati M, Momennasab M, Sareh K. The effect of need-based spiritual/religious intervention on spiritual well-being and anxiety of elderly people. Holistic nursing practice. 2015;29(3):136-43.

Jafari N, Zamani A, Lazenby M, Farajzadegan Z, Emami H, Loghmani A. Translation and validation of the Persian version of the functional assessment of chronic illness therapy—Spiritual well-being scale (FACIT-Sp) among Muslim Iranians in treatment for cancer. Palliative & supportive care. 2013;11(1):29-35.

Peymanfar E, Ali Aakbari Dehkordi M, Mohammadi T. Comparison of loneliness and a sense of meaning in life of elders with levels of deferent religious attitudes. Ravanshenasi-va Din. 2013; 5(4):41-52.(Full Text in Persian)

Mohammadi Sh. Effect of spiritual therapy on depression of elder women resident at elder. Clinical psychology studies.2013;12(3):71-82.(Full Text in Persian)

Bahreinian A, Radmehr H, Mohammadi H, Bavadi B, Mousavi M. The Effectiveness of the Spiritual Treatment Groupon Improving the Quality of Life and Mental Health in Women with Breast Cancer. J Res Relig Health. 2017; 3(1):64-78.(Full Text in Persian)

Stanley MA, Bush AL, Camp ME, Jameson JP, Phillips LL, Barber CR, et al. Older adults’ preferences for religion/spirituality in treatment for anxiety and depression. Aging Ment Health. 2011;15(3):334–43.

Kheirabadi GHR, Bagherian R, Nemati K, Daghaghzadeh H, Maracy MR, Gholamrezaei A. The effectiveness of coping strategies training on symptom severity, quality of life and psychological symptoms among patients with irritable bowel syndrome. J Isfahan Med Sch. 2010; 28(110):473-83.(Full Text in Persian)

Robatmili S, Sohrabi F, Shahrak MA, Talepasand S, Nokani M, Hasani M. The Effect of Group Logotherapy on Meaning in Life and Depression

Levels of Iranian Students. Int J Advancement of Counselling .2014; 4(11):1-9.

Hosseinzadeh-Khezri R, Rahbarian M, Sarichloo ME, Lankarani KB, Jahanihashemi H, Rezaee F. Evaluation effect of Logotherapy group on Mental health and hope to life of Patients with Colorectal Cancer receiving Chemotherapy. Bull. Env. Pharmacol. Life Sci. 2014;3(5):164-9.(Full Text in Persian)

Shojaeian M, Sodani M, Moradi F. The effectiveness of group logo therapy on the increase of life expectancy in retired men of the retirement center of Mamasani. Armaghane –danesh J .2014; 19(6):497506.( Full Text in Persian)

Zanjiran S, Borjali A, Kraskian A. Effect of group Logotherapy education on quality of life and general health in women of sanatorium.RJMS.2015; 21(127):39-51.(Full Text in Persian)

Mohammadi H , Mortazavi MA , Mousavi MR , Javanmard GH, Monfaredi A . Determination of the relationship between Religious commitment and mental health among engineering students of Bonab Universit. Journal of Reaserch on Religion & Health.2016; 2(2): 44- 53.(Full Text in Persian)

Famil Ahmarian F ,khodabakhshi koolaee A, Falsafinejad MR .The effects of group logo-therapy on life expectancy and sleep quality in elderlies of boarding center of Tehran city. Journal of Reaserch on Religion & Health . 2015;1(3):11-8.(Full Text in Persian)

Sartipzadeh A, Ali-Akbari M, Tabaian R. Effectiveness of Spirituality Therapy on the Resiliency of the Elderly in Isfahan, Iran. J Res Behav Sci .2016; 14(1):56-63.(Full Text in Persian)

Mohtadi NG, Griffin DR, Pedersen ME, Chan D, Safran MR, Parsons N, Sekiya JK, Kelly BT, Werle JR, Leunig M, McCarthy JC. The development and validation of a self-administered quality-of-life outcome measure for young, active patients with symptomatic hip disease: the International Hip Outcome Tool (iHOT-33). Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery.2012;28(5):595-610.

Brazier J, Jones N, Kind P. Testing the validity of the Euroqol and comparing it with the SF-36 health survey questionnaire. Quality of Life Research. 1993 Jun 1;2(3):169-80.

Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Quality of life research. 2005; 14(3): 875-82.(Full Text in Persian)

Julian LJ. Measures of anxiety: State‐Trait Anxiety Inventory (STAI), Beck Anxiety Inventory (BAI), and Hospital Anxiety and Depression Scale‐Anxiety (HADS‐A). Arthritis care & research. 2011 Nov 1;63(S11).

Gomes-Oliveira MH, Gorenstein C, Neto FL, Andrade LH, Wang YP. Validation of the Brazilian Portuguese version of the Beck Depression Inventory-II in a community sample. Revista Brasileira de Psiquiatria. 2012 Dec1;34(4):389-94.

Preljevic VT, Østhus TB, Sandvik L, Opjordsmoen S, Nordhus IH, Os I, Dammen T. Screening for anxiety and depression in dialysis patients: comparison of the Hospital Anxiety and Depression Scale and the Beck Depression Inventory. Journal of psychosomatic research. 2012 Aug 31;73(2):139-44.

Gonçalves JP, Lucchetti G, Menezes PR, Vallada H. Religious and spiritual interventions in mental health care: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Psychological medicine. 2015 Oct;45(14):2937-49.

Rosmarin DH, Forester BP, Shassian DM, Webb CA, Björgvinsson T. Interest in spiritually integrated psychotherapy among acute psychiatric patients. Journal of consulting and clinical psychology. 2015 Dec;83(6):11-49.

Agli O, Bailly N, Ferrand C. Spirituality and religion in older adults with dementia: a systematic review. International Psychogeriatrics. 2015 May;27(5):715-25.

Roh HW, Hong CH, Lee Y, Oh BH, Lee KS, Chang KJ, Kang DR, Kim J, Lee S, Back JH, Chung YK. Participation in physical, social, and religious activity and risk of depression in the elderly: a community-based three-year longitudinal study in Korea. PloS one. 2015 Jul 14;10(7).

Jadidi A, Farahaninia M, Janmohammadi S, Haghani H. The relationship between spiritual well-being and quality of life among elderly people residing in Kahrizak senior house. Iran J Nurs. 2011;24(72):48–56.(Full Text in Persian)

Seyed Shohadai M, Heshmat Sh, Seidfatemi N, Haghani H, Mehrdad N. Spiritual health of seniors living in sanitarium and home residents. Iran Journal of Nursing (IJN). 2013; 26 (81):11-20.(Full Text in Persian)

Peymanfar E, Ali Aakbari Dehkordi M, Mohammadi T. Comparison of loneliness and a sense of meaning in life of elders with levels of deferent religious attitudes. Ravanshenasi-va Din. 2013; 5(4):41-52.(Full Text in Persian)

de Jager Meezenbroek E, Garssen B, van den Berg M, Van Dierendonck D, Visser A, Schaufeli WB. Measuring spirituality as a universal human experience: A review of spirituality questionnaires. Journal of religion and health. 2012 Jun 1;51(2):336-54.

Miller L, Wickramaratne P, Gameroff MJ, Sage M, Tenke CE, Weissman MM. Religiosity and major depression in adults at high risk: a ten-year prospective study. American Journal of Psychiatry. 2012 Jan;169(1):89-94.

Dein S, Cook CC, Koenig H. Religion, spirituality, and mental health: current controversies and future directions. The Journal of nervous and mental disease. 2012 Oct 1;200(10):852-5.

Lee KH, Besthorn FH, Bolin BL, Jun JS. Stress, spiritual, and support coping, and psychological well-being among older adults in assisted living. Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought. 2012 Oct 1;31(4):328-47.

Hodge DR, Horvath VE, Larkin H, Curl AL. Older adults’ spiritual needs in health care settings: A qualitative meta-synthesis. Research on Aging. 2012 Mar;34(2):131-55.

Harris JI, Erbes CR, Engdahl BE, Ogden H, Olson RH, Winskowski AM, Campion K, Mataas S. Religious distress and coping with stressful life events: A longitudinal study. Journal of clinical psychology. 2012 Dec 1;68(12):1276-86.

Koenig HG. Commentary: why do research on spirituality and health, and what do the results mean?. Journal of religion and health.2012 Jun 1;51(2):460-7.
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v4i2.15595

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.