تبیین رفتارهای مذهبی مادران دارای کودک بستری: مطالعه‌ی کیفی

راضیه طالبی, لیلا جویباری, اکرم ثناگو
378

دیده شده

PDF

چکیده

سابقه و هدف: یکی از منابع اصلی تنش و اضطراب خانواده‌ها، بحران ناشی از بیماری و بستری شدن کودکان است. امروزه توجه به نیازهای عاطفی و معنوی خانواده در فرایند مراقبت، یکی از اولویتهای اساسی بهسازی شرایط مراقبت از کودک در بیمارستان شناخته شده است. شناخت باورها و رفتارهای مذهبی مادران طی بیماری و بستری شدن کودک می‌تواند زمینه‌ی تأمین نیازهای معنوی خانواده و والدین را فراهم سازد. ازاین‌رو، این پژوهش با هدف تبیین رفتارهای مذهبی مادران، حین بستری کودکشان در بیمارستان انجام شده است.

روش کار: این پژوهش از نوع کیفی؛ و محیط اجرای آن مرکز آموزشی - درمانی کودکان (سانترال) دانشگاه علوم پزشکی گلستان است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نيمه‌ساختار جمع‌آوری شد و نمونه‌گیری پژوهش نیز مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع بود. 19 مادر دارای یک کودک بستری در بخش‌های اطفال، وارد پژوهش شدند. ملاک اتمام نمونه‌گیری نیز اشباع داده‌ها بود. علاوه‌براین، مصاحبه‌ها ضبط و سپس دست‌نویس؛ و مطابق رویکرد تحلیل محتوای کیفی مرسوم تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها: تحلیل داده‌ها به شکل‌گیری دو مضمون اصلی «بهبودی - حفظ سلامتی» و «پذیرش - سازگاری»؛ و مضامین فرعی «دستیابی به آرامش، امیدواری و تحمل روحی» منجر شد. قرآن خواندن، ذکر گفتن، دعا و نذر کردن از رفتارهای اعتقادی مادران بوده که در مصاحبه‌ها بارها به آنها اشاره شده است.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اعتقادات و رفتارهای مذهبی می‌تواند عاملی مؤثر برای ارتقای سلامت روانی مادران دارای کودک بستری در بیمارستان باشد.


کلید واژه‌ها

باورهای مذهبی، تحلیل محتوا، رفتارهای مذهبی، کودک بستری، مادران

مراجع

Wong D, Hochenberry M, Wilson D. Wong’s nursing care of infants and children. 9 ed. USA: Mosby Elsiver;2011.

Shields L, Hallström IK. We have needs, too:

parental needs during a child’s hospitalisation. OnlineBrazilian Journal of Nursing. 2004;3(3):3-16.

Shiri M, Afzali L, Nouri A, Karimi R. Assessment of importance and level of meeting of parental needs of hospitalized children: comparison of parents and nurses perspectives. Mandish Journal 2010;1(1):1-10. (Full Text in Persian)

Shields L, Kristensson‐Hallström I, O'callaghan M. An examination of the needs of parents of hospitalized children: comparing parents’ and staff's perceptions. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2003;17(2):84-176.

Kyritsi H, Matziou V, Perdikaris P, Evagelou H. Parents’ needs during their child’s hospitalization. Icus Nurs Web J. 2005;23(3):1-9.

Tavan B, Jahani F. The effect of attending the familiarity with Quran workshop on the mental health of nurses at the educational hospitals of Arak University of Medical Sciences. Arak Medical University Journal (AMUJ). 2011;13(4):35-40. (Full Text in Persian)

Kimiaee S, Khademian H, Farhadi H. Quran memorization and its effect on the elements of mental health. Sociology of Women (Journal of women and society) 2012;2(4): 1-20. (Full Text in Persian)

Alavy Y. Mental health view of Eslam. The Third Conference of Quran and Medicine; Tehran 2007. p. 21-34. (Full Text in Persian)

Levine EG, Targ E. Spiritual correlates of functional well-being in women with breast cancer. Integrative Cancer Therapies. 2002;1(2):166-74.

Taghavi M, Kalafi E, Talei A, Dehbozorgi G, Taghavi SMA. Investigating the Relation of Depression and Religious Coping and Social Support in Women with Breast Cancer. Journal of Isfahan Medical School. 2011;28(115):901-8.

Baljani E, Khashabi J, Amanpour E, Azimi N. Relationship between spiritual well-being, religion, and hope among patients with cancer. Journal of hayat. 2011;17(3):27-37.

Kazemi MS. The relationship between religious coping strategies and mental health in MS patient. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010; 5(2010): 1387-9.

Hsien-Chuan Hsu P, Krägeloh CU, Shepherd D, Billington R. Religion/spirituality and quality of life of international tertiary students in New Zealand: An exploratory study. Mental health, religion and culture. 2009;12(4):385-99.

Thuné-Boyle IC, Stygall JA, Keshtgar MR, Newman SP. Do religious/spiritual coping strategies affect illness adjustment in patients with cancer? A systematic review of the literature. Social science & medicine. 2006;63(1):151-64.

Heidari MR, Norouzadeh R. Respecting the spiritual beliefs of patients from the perspective of nurses: a qualitative study. J Qual Res Health Sci 2014; 3(3): 239-46.

Zand S, Rafiei M. Assessment of religion care needs of patients in hospital. Teb Va Tazkieh. 2011; 19(4): 21-34. (Full Text in Persian)

Rahnama M, Fallahi Khoshknab M, Seyed Bagher Madah S, Ahmadi F. Cancer patients’ perception of spiritual care. Iranian. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2012;5(3):64-80.

Hewitt-Taylor J. Caring for children with complex needs: staff education and training. Journal of Child Health Care. 2005;9(1):72-86.

Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today. 2004; 24(2):105-12.

Zamanzadeh V, Rassouli M, Abbaszadeh A, Nikanfar A-R, Alavi-Majd H, Mirza-Ahmadi F, et al. Spirituality in cancer care: a qualitative study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2014; 2(4): 366-78.

Parvizy S, Adib-Hajbaghery M, Salsali M. Principles and methods in Qualitative research. Tehran: Jameenegar; 2015.

Polit DF, Beck CT, Hungler B. Essentials of nursing research: Methods, appraisal, and utilization. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.

Mirbagher Ajorpaz N, Aghajani M. The effects of music and Holy Quran on patient’s anxiety and vital signs before abdominal surgery. Evidence Based Care. 2011;1(1): 63-76.

Shirvani M, Mirzaeian R, Ghaderi A. The Effect of Holy Quran Sound on Vital Sign and Spo2 in Unconscious Patients Hospitalized in the ICU. 3th Provincial Congress on Quran and Health; Charmahal Bakhtiari, Shahrekord 2013. p. 17-23. (Full Text in Persian)

Eskandari N, Keshavars M, Jahdi F. Effective Factors on Physiological Responses of Premature Infants to Holly Quran Recitation. Qom University Medical Sciences Journal.1(5):19-25.

Hekmatpour D, Changizi Ashtiani S, Anbari Z, Khodadadi F, Kamali Nahad R. The manifestation of the effect of Quran reading on the life of faculty members, students and clerks at Arak University of Medical Sciences. Arak Medical University Journal (AMUJ). 2011;13(4,):41-50. (Full Text in Persian)

Etefagh L, Azma K, Jahangir A. Prayer therapy: using verses of Fatiha al-Kitab, Qadr and Towhid surahs on patients suffering from Tunnel Karp syndrome. Interdisciplinary Quranic Studies . 2009; 1(2): 27-31.

Shamsi M, Bayati A, Jahani F, Farhangnia L. The effect of Holy Quran recitation on perceived stress among personnel of Arak University of Medical Sciences. Bimonthly Official Publication Medical Daneshvar. 2011;19(95):35-44. (Full Text in Persian)

Shafiei N, Salari S, Sharifi M. Comparison between hearing the Quran Arabic voice and Voice with Persin meaning on decreasing the anxiety and vital signs stabilization of patients before induction of anesthesia. Quarterly of Quran & Medicine. 2011; 1(1): 5-11. (Full Text in Persian)

Ansari Jaberi A, Negahban Bonabi T, Sayyadi Anari A, Agha Mohamad Hassani P. The effect of the Koran reciting on the depressed patients in psychiatry department of Moradi hospital in Rafsanjan. Journal of Research on Religion & Health; 2005.

Jahani A, Rejeh N, Heravi-Karimooi M, Hadavi A, Zayeri F, Khatooni AR. The relationship between spiritual health and quality of life in patients with coronary artery disease. Islamic lifestyle centered on health. 2012;1(2):17-21.

Moazedi K, Asadi A. Mental Health Status in the Quran. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2012; 12(1): 85-96.

Hojjati H, Motlagh M, Nuri F, Sharifnia H, Mohammadnejad E, Heydari B. Relationship between different dimensions of prayer and spiritual health in hemodialysis patients. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2010; 2(4): 149-52.

Young C, Koopsen C. Spirituality, health and healing. 1 ed. California: Slack Incorporated; 2005.

Sharifnia SH, Hojjati H, Nazari R, Qorbani M, Akhoondzade G. The effect of prayer on mental health of hemodialysis patients. Journal of Critical Care Nursing. 2012; 5(1):29-34.

Hatamipour K, Rassouli M, Yaghmaie F, Alavi Majd H, ., Zendedel K. Cancer Patients of Religious Needs: A qualitative study. Journal of Medical Figh. 2014; 6(20- 21): 141-69. (Full Text in Persian)

Grossoehme DH, Ragsdale J, Wooldridge JL, Cotton S, Seid M. We can handle this: parents' use of religion in the first year following their child's diagnosis with cystic fibrosis. Journal of health care chaplaincy. 2009; 16(3- 4):95-108.

Araghian mojarad F, Sanagoo A, L. J. Explanation

of the Viewpoints and Experiences of Nurses in Intensive Care Units Regarding Religious-Spiritual Care. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2016; 4(4): 426-37. (Full Text in Persian)

Meert KL, Thurston CS, Briller SH. The spiritual needs of parents at the time of their child’s death in the pediatric intensive care unit and during bereavement: A qualitative study. Pediatric Critical Care Medicine. 2005; 6(4):420-7.
DOI: https://doi.org/10.22037/jrrh.v3i3.14583

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.