پژوهش در دین و سلامت

دارای رتبه‌ی علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور  کد مصوب 389

تصویر صفحه خانگی مجله

نشریه‌ی «پژوهش در دین و سلامت» دارای امتیاز علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، براساس مصوبه‌ی جلسه‌ی شورای پژوهشی در تاریخ 96/07/23، مبلغ 3/000/000 ریال (1/000/000 ریال بعد از تأیید اولیه و برای ارسال به داوری؛ و 2/000/000 ریال بعد از تأیید نهایی مقاله و برای چاپ) برای هر مقاله از نویسندگان محترم‌ دریافت می‌کند. دفتر مجله برای سابمیت مقاله هزینه‌بی دریافت نمی‌کند.

مدیر مسئول: دکتر مرتضی عبدالجباری، استادیار، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: aboljabari@sbmu.ac.ir رزومه         

سردبیر: دکتر مصطفی رضایی طاویرانی، استاد، گروه علوم پایه، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: Tavirani@sbmu.ac.ir رزومه   

هیئت تحریریه (الف-ی):

- دکتر آتش‌زاده شوریده، فروزان؛ دانشیار، گروه روان‌پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: f_atashzadeh@sbmu.ac.ir  رزومه

- دکتر حسین‌دخت، محمدرضا؛ استاد، گروه شیمی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ایمیل: h.usain@um.ac.ir رزومه

- دکتر حیدری، محمد حسن؛ استاد، گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: hdr@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر خانی جزنی، رضا؛ استاد، گروه ارگونومی، دانشکده‌ی سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: reza_khani@sbmu.ac.ir، رزومه

- دکتر رضایی طاویرانی، مصطفی؛ استاد، گروه علوم پایه، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: Tavirani@sbmu.ac.irرزومه

- دکتر عباس‌زاده، عباس؛ استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: aabaszadeh@smbu.ac.ir رزومه

- دکتر عبدالجباری، مرتضی؛ دانشیار، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: aboljabari@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر فانی، مهدی؛ استادیار، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: fanimahdi@sbmu.ac.ir رزومه 

- آقای فرهادزاده، علی محمد؛ مربی، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: afarhadzade@sbmu.ac.ir

- دکتر قدیانی، محمدحسن؛ استاد، گروه نفرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: mhghadiani1346@gmail.com رزومه

- دکتر ماستری فراهانی، رضا؛ دانشیار، گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: Dr.farahani@sbmu.ac.ir

رزومه

- دکتر مرتضویان، امیرمحمد؛ دانشیار، گروه صنایع غذایی، دانشکده‌ی تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: mortazvn@sbmu.ac.ir رزومه

- دکتر موفق، ابوالفضل؛ استاد، گروه ژنتیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: movafagh.a@sbmu.ac.ir رزومه

- مدیر اجرایی:  کرمخانی، مرضیه؛ کارشناس ارشد، آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: m.karamkhani@sbmu.ac.ir

- مدیر سامانه: شکری خوبستانی، معصومه؛ کارشناس، بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: ma.shokri65@gmail.com

- ویراستار فارسی: شکری، ساحله؛ کارشناس ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ایمیل: saheleshokri@ymail.com

- ویراستار انگلیسی: سلطانی‌مقدم، مجید؛ دانشکده‌‌ی زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ایمیل: msmoghaddam@ut.ac.ir 

- گروه ویراستاری و ترجمه‌ی عربی: دکتر علیانسب، سید ضیاءالدین؛ گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. ایمیل: iran134512@yahoo.com

 کلامی، محمد؛ کارشناس ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: mymercifullord2012@gmail.com

- صفحه­ آرا: دولتشاهی، فاطمه، کارشناس، بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: f.dolatshahi9@yahoo.com

بیشترین بازدید

بیشترین استناد