پژوهش در دین و سلامت


تصویر صفحه خانگی مجله

نشریه‌ی «پژوهش در دین و سلامت» دارای امتیاز علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، براساس مصوبه‌ی جلسه‌ی شورای پژوهشی در تاریخ  96/07/23، در نظر دارد از نویسندگان محترم‌ مبلغ 3,000,000 ریال برای هزینه‌های داوری دریافت کند.

مدیر مسئول: حجت الاسلام والمسلمین مرتضی عبدالجباری، استادیار، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل:   aboljabari@smbu.ac.ir رزومه         

سردبیر: دکتر مصطفی رضایی طاویرانی، استاد، گروه علوم پایه، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: Tavirani@sbmu.ac.ir رزومه   

هیئت تحریریه (الف-ی):

- حسین‌دخت، محمدرضا؛ دکترا؛ استاد، گروه شیمی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ایمیل: h.usain@um.ac.ir رزومه

- حیدری، محمد حسن؛ دکترا؛ استاد، گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل:hdr@sbmu.ac.ir رزومه

- خانی جزنی، رضا؛ دکترا؛ استاد، گروه ارگونومی، دانشکده‌ی سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: reza_khani@sbmu.ac.ir، رزومه

- رضایی طاویرانی، مصطفی؛ دکترا؛ استاد، گروه علوم پایه، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: Tavirani@sbmu.ac.irرزومه

- عباس‌زاده، عباس؛ دکترا؛ استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل:aabaszadeh@smbu.ac.ir رزومه

- عبدالجباری، مرتضی؛دکترا، استادیار، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: aboljabari@smbu.ac.ir رزومه

- فانی، مهدی؛ دکترا؛ استادیار، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: fanimahdi@sbmu.ac.ir رزومه                                                                              

- فرهادزاده،علی محمد؛ مربی، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل:afarhadzade@sbmu.ac.ir

- قدیانی، محمدحسن؛ دکترا؛ استاد، گروه نفرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل:

- ماستری فراهانی، رضا؛ دکترا؛ دانشیار، گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل:Dr.farahani@smbu.ac.ir

رزومه

- مرتضویان، امیرمحمد؛ دکترا؛ دانشیار، گروه صنایع غذایی، دانشکده‌ی تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل:mortazvn@sbmu.ac.ir رزومه

- موفق، ابوالفضل؛ دکترا؛ استاد، گروه ژنتیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل:movafagh.a@sbmu.ac.ir رزومه

- مدیر اجرایی: خانم مرضیه کرمخانی، کارشناسی ارشد، آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: m.karamkhani@sbmu.ac.ir

- مدیر سامانه: مهندس معصومه شکری خوبستانی، کارشناس، بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.ایمیل:ma.shokri65@gmail.com

- گروه ویراستاری فارسی:

1- دکتر امیرحسین دولتشاهی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ­ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. a.dowlatshahi@ltr.ui.ac.ir 

2- خانم ساحله شکری فیروزجاه، کارشناس ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. saheleshokri@ymail.com

- ویراستاری انگلیسی:دکتر مجید سلطانی‌مقدم، دانشکده‌ ‌ی زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ایمیل:msmoghaddam@ut.ac.ir 

- گروه ویراستار و مترجم عربی: د-کتر سید ضیاءالدین علیانسب، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. ایمیل:

-محمد کلامی، کارشناس ارشد، زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ایمیل:

mymercifullord2012@gmail.com

- صفحه­ آرا: مهندس فاطمه دولتشاهی، کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: f.dolatshahi9@yahoo.com