مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

A

Asgari, Ghorban

b

balarak, داود, عضو هيات علمي مركز تحقيقات ارتقاء سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

E

Ebrahimpoor, Zohre

F

Fayyaz Mahdipoor, Vajihe Shamsaee, Hajar Sharifi Maleksari, Pooria Darvar, Monireh Majlessi, Aman Allah Zamani,
Forouzan Akrami,Manoochehr Zeinali, Ali Ramezankhani,Gohar Mohammadi,

h

halvaiepour, zohreh

k

kashi, giti, دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

M

Massoudi Nejad,Ehsan Aghayani, Farshid Ghanbari, Simindokht Mirshafieean, Ahmad Reza Yazdanbakhsh, Mohammad Reza
Mehdi Ghadimi, Akbar Eslami,

n

negin, vahideh
nosratabadi, mehdi

r

raghfar, hossien
rahgozar, mehdi

S

Sakineh Rakhshanderou, Ahmad Ali Eslami, Mohtasham Ghaffari, Ruhollah Jamali,
Samadi, Mohammad Taghi
sharifian, maryam
Shokuhi, reza

ف

فلاح, فاطمه, دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فلاح, روح اله, دانشجوى كارشناسى ارشد، گروه مهندسى بهداشت حرفه اى، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى تهران، تهران، ايران
فلاح مدواری, علیرضا, دانشجوى كارشناسى، گروه مهندسى بهداشت حرفه اى، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد، يزد، ايران
فهیمی نیا, محمد
فولادی دهقی, بهزاد
فیروزه, نیما
فیروزان, امیرحسین
فاریابی, رضا, دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران
فخری, یدالله
فخرايي فر, عاطفه, فارغ التحصيل كارشناسی مهندسي بهداشت محيط، دانشکده سلامت، ايمني و محيطزيست، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتی
فرهادي, فروغ
فرازمند, پگاه
فرازمند, خاطره
فرجی, مجید
فرجی, حسین
فردمال, جواد
فرزاد کیا, مهدی
فرزادكيا, مهدي
فرزادکیا, مهدی
فرسار, احمدرضا
فضلی, زهره
فضلی اوچ حصار, فراست
فغاني, فريدون, کارشناس ارشد آموزش بهداشت و بهداشت عمومي MPH، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
فغاني, فريدون -, کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشجوی MPH، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

ق

قمی, مهناز
قمر, علیرضا
قنبری, فرشید
قیسوندی, حمزه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
قادری, ناصح, ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﺳﻨﻨﺪج، اﻳﺮا
قارلي پور قرقاني, ذبيح اله
قارلی پور, ذبیح الله
قاسم زاده, زهرا
قاسمی, هادی
قاسمی, رضا
قاسمی, سلطان محمد, کارشناس بهداشت محیط، مرکز بهداشت شهرستان گرگان
قاسمی, سیما
قاسمیان, پروین
قدرتی, عباس, مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
قراری, مهدی
قربانی, مولود
قربانی, زهرا

ك

كلانتري, بهزاد
كمالي, حسين
كاشي, گيتي
كاظمي, زينب, دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
كبير, علي
كريمي, صفورا

ل

لطفی, منصوره
لطفی, منصوره, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد مدیریت ارتباطات و کاربرد نتایج پژوهش، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گ
لطیفی, سید محمود

م

مكاري, سعيد, فارغ التحصيل كارشناسی مهندسي بهداشت محيط، دانشکده سلامت، ايمني و محيطزيست، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتی
ملکوتیان, محمد, نویسنده مسئول و اول
ملاکاظمی, مهدی
ملاح, مرتضی, کارشناس ارشد شیمی، سازمان حفاظت محیطزیست استان گلستان
منظمی تهرانی, غزاله
منظمی تهرانی, غزاله, استادیار، گروه مدیریت HSE، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی نژاد, محمد هادی, دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مهراب پور, مرجان, کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط کرمان
مهرعلی پور, جمال, گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
مولوی پور, حمزه, دانشجوی دندان پزشکی عمومی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
موحد, احسان
موسوی, سیدعلیرضا
موسی فرخانی, محسن, دانشجوى كارشناسى ارشد، گروه مهندسى بهداشت حرفه اى، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى تهران، تهران، ايران
موسی زاده, محمود, Mazandaran University of Medical Sciences
ميرزايي, رويا
ميرزايي علي آبادي, مصطفي
میرزایی, جواد
مجلسی, منیره
مجلسی نصر, منیره
مجيدي, سهيلا, دانشجوی مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
محفوظ پور, سعاد
محمودی, حسن, دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
محمد فام, ايرج
محمد پور, حسن, 2 دانشجوى كارشناسى ارشد، گروه مهندسى بهداشت حرفه اى، كميته تحقيقات دانشجويى، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى، تهران، ايران
محمد علیزاده, فاطمه
محمدي, ميترا
محمدي, احمد
محمدی, احمد
محمدی, سمیرا,
محمدی, ستار, دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تران، ایران
محوی, امیر حسین
محرابي, يداله
محسنی بند پی, انوشیروان
مروتی شریف آباد, محمد علی, دانشگاه علوم پزشکی یزد
مرادی, مسعود
مرادی, مسعود, ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﺳﻨﻨﺪج، اﻳﺮا
مرادی, بهنام, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت HSE، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
مرزبان, سيما, استادیار مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، تهران، ایران
مرزبان, سیما
مرعشی, طیبه
مرعشی, طیبه (ایران)
مسعودي نژاد, محمدرضا, استاد، گروه مهندسی بهداشت محی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
مشکاتی, مصطفی, کارشناسی ارشد، واحد بهداشت حرفه‌ای، سازمان تامین اجتماعی، تهران، ایران
مصدق راد, علی محمد
مصدق راد, علی محمد, دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران (ایران)
مصدق راد, علی محمد, دانشگاه علوم پزشکی تهران
مصدق راد, علی محمد, استادیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران 2
مصطفی پور, فردوس کرد
مظفری کرمانی, رامین, مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران
مظلومی, عادل, استادیار، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
مظاهری, مریم

ن

نقی زاده, علی, استاديار، گروه مهندسى بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، بيرجند، ايران
نوري, محمد
نیک نامی, شمس الدین, دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
نیک نامی, شمس الدین
نژادعلی, معصومه
ناصحی, نیلوفر
ناصری, سیمین
نبی زاده, رامین
نجف پور, علی اصغر, دانشیارگروه مهندسي بهداشت محط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران
نجفي, مرضيه, دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، تهران، ایران د
نجفی, فرشته, دانشکده بهدشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
نجفی, مرضیه
نجات بخش, اكرم, دکتراي حرفه اي، شبکه بهداشت ورامين، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
ندیری, فاطمه
نصیری, پروین
نصیری نیا, الهه
نصراله بروجردي, مليحه, فارغ التحصيل كارشناسی مهندسي بهداشت محيط، دانشکده سلامت، ايمني و محيطزيست، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتی
نصرالهي سروآغاجي, سجاد,
نصرالهی, سجاد
نظم آرا, شاهرخ
نعمتی, رضا, گروه مهندسی بهداشت محیط - دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران- ایران

ه

همایون نسب لنگرودی, محمود, دانشجوى كارشناسى ارشد، گروه مهندسى بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى مازندران، سارى، ايران
همتیان, شهداد
هنرور, محمدرضا
هنرور, محمدرضا, دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
هادی, محمد
هارونی, جواد, دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
هارونی, جواد (ایران)
هاشمي, سيد آرمين, گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاداسلامی لاهیجان، لاهیجان، ایران
هاشمی, اکرم, مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران
هاشمی, سید آرمین

و

وجداني, مرجان, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سلامت سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار،ایران
وزیری, فاطمه

ي

يزدانبخش, احمدرضا, استاد، گروه مهندسی بهداشت محی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
يزدانبخش, احمدرضا, استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)

ی

یکتایی سناگانی, سمیرا, کارشناسی ارشد، گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده علوم و فنون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
یاورپور, سعید
یزدانی, جمشید, دانشيار، آمار حياتى، مركز تحقيقات علوم بهداشتى و دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى مازندران، سارى، ايران
یزدانی راد, سعید
یزدانبخش, احمد رضا
یزدانبخش, احمدرضا
یزدانبخش, احمدرضا, دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر استان همدان (ایران)

ک

کلانتری, رضا, دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کلانتری, صبا
کلته, احسان اله
کمشکی, سمیه
کیانپور برجویی, راحیل, كارشناس ارشد ميكروبيولوژى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد مسجدسليمان، خوزستان، ايران
کاتبی, محمدعلی
کارگر, مرضیه
کارخانه, سمیه
کاشفی الاصل, مرتضی, دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
کاظم پور, علی
کبیر, محمدجواد
کبیر, محمدجواد, استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان، ایران
کبارفرد, فرزاد, استاد، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کرمی, محمد امین
کرمانی, مجید, استاديار گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران
کرمشاهي, عبدالعلي
کریم پورزهرایی, شادی, دانشگاه شهید بهشتی
کریم زاده, سیما, دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران
کریمی, علی
کریمی اصل, نسرین, کارشناس ارشد، گروه آمار زیستی، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشی تهران، تهران، ایران
کریمیان کاکلکی, زهره
کشاورز محمدی, نسترن
کشاورزمحمدی, نسترن

گ

گلشن, معصومه
گودرزی, غلامرضا
گودرزیان, زینب, دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران

پ

پناه, امین
پناهي, رحمن, گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
پناهی, داود
پناهی, رحمن
پناهی, رحمن, دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران
پناهی, رحمن, دانش آموخته دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
پناهی, رحمن, دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
پناهی, رحمن
پویاکیان, مصطفی, استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
پورنیا, محسن, گروه زيست شناسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد مسجدسليمان، خوزستان، ايران
پوراسماعیلی, آمنه, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
پوربابکی, رضا
پورعباسی, محدعلی, پزشک عمومی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
پیمان, نوشین, دانشیار، گروه آموزش و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
پیرصاحب, مقداد
پیرصاحب, مقداد
پیشوایی, ملیحه
پالش, محمد
پران, مریم

Y

Yadollah Mehrabi, Shahla Ghanbari, Ali Ramezankhani

آ

آقاولی, نسرین
آقایانی, احسان
آقائی, مينا, دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران
آقاجانی دلاور, مولود
آل محمد, سیده نفیسه, مشاور آمار
آهنجان, محمد, استاديار، مركز تحقيقات مقاومت هاى ميكروبى، دانشكده پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى مازندران، سارى، ايران
آذری, علی
آریایی, محمد, کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان؛ گرگان، ایران
آزاد میوه, زهرا

ا

افتخارزاده, طیبه
افشین, اسد اله, دانشجوى كارشناسى ارشد، گروه ارگونومی، دانشكده HSE، دانشگاه علوم پزشكى شهید بهشتی، تهران، ایران
افشاری, مهناز, کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت، معاونت توسعه مدیر یت و منابع، دانشکده علوم پزشکی مراغه، آذربایجان شرقی، ایران
الماسي, علي
الماسی, حلیمه
الماسی, علی
الیاسی, فروزان
الیاسی, سیما
امین, محمد مهدی
امینی, مریم
امینی, ابوالفضل, کارشناس ارشد میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان ، ایران
امیدی, لیلا, دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشی تهران، تهران، ایران
امیدی, لیلا, دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران (ایران)
امیدی, محسن
امیدی خانی آبادی, یوسف
امیری, مجید, دانشجوی کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
انكوتي, اعظم, فارغ التحصيل كارشناسی مهندسي بهداشت محيط، دانشکده سلامت، ايمني و محيطزيست، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتی
انيسي, سميه, دانشجوی مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
انیسی, سمیه
انباز, آزیتا
اوغازیان, علی
ايوزي, حسين, دانشجوى كارشناسى ارشد مهندسى بهداشت محيط، عضو كميته تحقيقات دانشجويى، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، بيرجند، ايران
ایری, مریم, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
ایزانلو, مریم
اکبری, حسین, استادیار، گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
اکبری, سمیه
اکبری, عباس, دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
اکبری لاکه, مریم
اکبری لاکه, مریم, استادیار، گروه آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
اکبری لاکه, مریم
اکبرزاده, آرش
ابوالحسنی, محمد هادی
ابوطالبی, ملیحه
ابراهیمی قوام آبادی, لیلا
ابطحی, مهرنوش, استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ف
ابطحی, مهرنوش
ابطحی محصل, مهرنوش
احمد لی, زهرا
احمدي, احسان
احمدي جبلي, محمد
احمدی, احسان
احمدی, علی
احمدی شهرآباد, افشین
ارفعی نیا, حسين, دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران
اسلامي, اكبر, دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
اسلامی, اکبر, دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران- ایران
اسلامی, اکبر
اسلامی, اکبر, دکترای مهندسی بهداشت محیط، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
اسلامی فر, معصومه, كارشناسى ارشد ميكروبيولوژى، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى مازندران، سارى، ايران
اسلامی مهر, فرناز
اسلامی‌زاد, سمیرا, استادیار، مرکز تحقیقات سلامت غذا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،
اسماعیلی ساری, عباس
اسکندری, اکبر
اسکندری, زینب
اسدی, فاطمه
اسدی, فاطمه
اسدی, انور
اسدپور, محمد, گروه پاتو بيولوژى، دانشكده دامپزشكى، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
اسداﷲ فردی, غلامرضا
اسرافیلی, علی
اسرافیلی, علی
اشراقی سامانی, رویا
اعتماد, کوروش
اعتماد, کوروش (ایران)
اعتماد, کورش, دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ب

بهنام پور, ناصر, استادیار آمار زیستی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان ، ایران
بهادری, رقیه, گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
بهادری منفرد, ایاد
بهرامي اصل, فرشاد, دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران
بهرامی اصل, فرشاد
بيات, علي, فارغ التحصيل كارشناسی مهندسي بهداشت محيط، دانشکده سلامت، ايمني و محيطزيست، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتی
باقري, فاطمه
باقرزاده, عليرضا
باي, وحيد, دانشجوى كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتى درمانى، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى ، تهران، ايران
بای, ناصر, دکتری اقلیم شناسی، استادیارمرکز آموزش علمی- کاربردی هلالاحمر استان گلستان 4
بای, وحید
بای, ابوطالب, دانشجوی دکترای بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بای, ابوطالب
بابايي, ابراهيم, کارشناس ارشد اپيدميولوژي، پاکدشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
بابايي حيدر آبادي, اكبر, استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، اران.
بابایی مهابادی, زهرا, کارشناس ارشد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
بابایی حیدر آبادی, اکبر, دانشجوى دكترى تخصصى آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، گروه بهداشت عمومى، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى، تهران، ايران 4
بابازاده گشتی, اشرفی
بابازاده گشتی, اشرفی, کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
بابازده, توحید, دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
بختم, شکیبا
بخشنده, محسن
بخشی, احسان, مرکز بهداشت، شبکه بهداشت و درمان اسلام آباد غرب، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بخشیان تیزابی, سید کریم
برقعی پور, هستی
بریم نژاد, ولی
بشر, اورانوس

ت

تقي زاده يزدي, محمدرضا, 4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
تقی زاده یزدی, محمد رضا
تقديسي, محمد حسين
تكدستان, افشين
توسلي, الهه
تیموری, فهیمه
تیموری, فهیمه, استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
تاج الدینی, حمیده, کارشناس، شرکت پتروشیمی کارون، منطقه ویژه اقتصادی، ماهشهر، خوزستان، ایران
تدریسی, ماهم
تزوال, جعفر, کارشناس ارشد آموزش بهداشت، شبکه بهداشت و درمان ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

ج

جليلي قاضي زاده, مهدی
جلیلوند, حسن
جلیلی قاضی زاده, مرتضی
جنیدی جعفری, احمد
جنیدی جعفری, احمد, دانشیارگروه مهندسي بهداشت مح ط، مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
جهانگيري, مهدي
جوانمردی, عرفان
جوانمردی, عزفان, کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
جوادی, اسماعیل
جوادزاده, همام الدین
جوروند, رضا, دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ايران
جوزی, سید علی, استاد، گروه محیط زیست، دانشکده علوم وفنون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
جیبا, مبارک
جیبا, مصطفی, --
جان بابایی, قاسم
جانانی, لیلا, کارشناسی ارشد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،
جاهد, غلامرضا, دانشگاه علوم پزشکی تهران
جایروند, علی اکبر
جعفری, محمد
جعفری, محمد جواد
جعفری, محمدجواد, استاد گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی، تهران، ایران
جعفری, ناهید
جعفری, ناهید, متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان، ایران
جعفری, علی
جعفری منصوریان, حسین
جعفرزاده, نعمت الله
جعفرزاده, نعمت اله

ح

حقیقی کناری, طاهره
حميدزاده, ناهيد
حمزه گردشی, زینب
حیدرنیا, علیرضا
حیدری, مهدی
حیدری, علیرضا
حیدری, علیرضا, دانشجوی دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان؛ گرگان، ایران
حائری مهریزی, علی اصغر
حائری مهریزی, علی اصغر, مربی، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران
حاتمي, حسين,
حاتمي, حسين, استاد گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
حاتمي, حسين
حاتمی, حسین, استاد گروه بهداشت عمومي، مركز تحقيقات كنترل عوامل زیان آور محيط و كار، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
حاتمی, حسین, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حاتمی, حسین (ایران)
حاتمی, حسین
حاجی قاسمخان, علیرضا
حاجی زاده, حسین, دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
حجارتبار, محمد
حجازي مهر, نيلوفر
حسن پور, مالک
حسین پور, سپنتا, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسینی, مصطفی, استاد، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
حشمتی, هاشم, مربی گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

خ

خلیلی, فاطمه, دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
خلیلی دارستانی, مانیا, کارشناس ارشد آموزش بهداشت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
خواجه, مهدی, کارشناس، شرکت پتروشیمی کارون، منطقه ویژه اقتصادی، ماهشهر، خوزستان، ایران
خاموطيان, راضيه
خاماچی‏ زاده چرندابی, امین
خانی جزنی, رضا
خانی جزنی, رضا, استاد، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
خاک کار, ساحل, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
خاشی, زهرا, نویسنده دوم
خداكريم, سهيلا, استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
خداكريم, سهيلا, استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
خداکریم, سهیلا
خداکریم, سهیلا
خزایی, فاطمه
خسته ایوری, طیبه, کارشناس بهداشت عمومی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
خسروی, سهیلا

د

دهقان, علی اکبر, گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
دهقاني, اصغر
دولت آبادی, مریم, کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
دوستي, سينا, کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ايران
دوستی, حسن, استادیار، دکترای آمارزیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
دانش کهن, عباس
دادبان شهامت, یوسف
دارائی, هستی

ذ

ذاکریان, سید ابوالفضل, استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 2

ر

رفيعي پور, آتنا
رفیعی, محمد
رماوندی, بهمن, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رمضانخانی, علی
رمضانخانی, علی, دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
رمضانخانی, علی, استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رمضانخانی, علی (ایران)
رنجبريان, محمد
رنجبریان, محمد, مربی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
روشني, محسن
رییسی, مهنوش
ریاحی بختیاری, علیرضا
رجايي, رويا, دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، تهران، ایران
رجایی, رویا
رجبی آرانی, زهره, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رحمان نيا, جميله
رحمانی, علیرضا
رخشنده رو, سكينه
رخشنده رو, سکینه
رخشنده رو, سکینه, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
رخشا, افشین
رخشانی, فاطمه
رسولی, مریم
رستمی, راحله, مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران
رستگار, صديقه, دکتراي حرفه اي و بهداشت عمومي MPH، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران ا
رستگار, صديقه, دکتری حرفه ای و بهداشت عمومیMPH، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
رشیدی, یوسف, استادیار، گروه فن‌آوری‌های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رشیدی, رجب
رشیدی فرد, مارال, دانشجوی کارشناس ارشد، گروه فن‌آوری‌های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رضايي, سميه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رضايي کلانتري, روشنک
رضایی, مهدی
رضایی, مهدی (ایران)
رضایی, مائده
رضایی کلانتری, روشنک
رضایی پندری, حسن

ز

زمانی علویچه, فرشته
زنده دل, رضوان, دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، دانشكده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي، تهران، ایران
زنده دل, رضوان, علوم پزشکی شهید بهشتی
زنده دل, رضوان, دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
زنده دل, رضوان, دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه¬ای و ایمنی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
زاهدي, بهار
زاده احمد, زهره, کارشناسی ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
زارعي, احسان, استادیار مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، تهران، ایران
زارعی, احسان, استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
زارعی ورو, امید, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران
زارعی پور, مراد علی
زاعی, احسان
ززولي, محمدعلی, دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ززولی, محمد, دانشيار، گروه مهندسى بهداشت محيط دانشكده بهداشت و مركز تحقيقات علوم بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى مازندران، سارى، ايران

س

سفلایی, نفیسه, کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، شیلات و محیطزیست، اداره محیطزیست دریایی، اداره کل محیطزیست استان گلستان
سلیمی, نوشین, دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
سلیمان زاده, روژین, استادیار گروه دندان پزشکی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
سلگي, عيسي, دانشگاه ملایر
سلگی, موسی, ‎دانشگاه اراک
سلگی, عیسی
سلحشوری, آرش
سمرقندی, محمدرضا, گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
سواد کوهی, مریم
سوری, حمید, استاد، گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات وارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سیدمهدی, سیدمحمد
سالاری, مهدی
ساجدی فر, جواد
سادات, سید محمد, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ساریخانی, راحیل, کارشناس ارشد مامایی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتي، تهران، ایران
ساربان زاده, کیوان
سجادی, فرخنده سادات
سجادی, حانیه سادات
سخنور, مبین, دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
سرافراز, منصور, دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سرخوش, مریم
سعیدی, رضا, نویسنده اصلی
سعیدی, رضا
سعیدی, رضا, استاديار، گروه علوم بهداشتي، دانش ده سلامت، ايمني و محيطزيست، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (ایران)
سعادتی, مریم
سعدانی, محسن, استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سعدانی, محسن

ش

شفیعی گنجه, طیبه, پزشک عمومی، شبکه بهداشت و درمان دماوند، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتي، تهران، ایران
شمشیری میلانی, حوریه
شهبازی, رقیه
شهبازی, زهرا, گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
شیخ محمدی, امیر
شکوهی, یاسر, دانشجوی دکترا، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
شکوهی, رضا
شکوهی نیا, الهه
شکوری, ثریا
شا احمدی, فرامرز
شجاعي زاده, داوود
شرفی, کیومرث
شرقی, کیومرث
شريف پور, عليرضا
شريفي, محمد, استادیار، گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
شريعتي فر, نبي
شریفی, محمد
شعبان زاده سراجی, عمران

ص

صفریان, محمد حسن, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
صفرعلیزاده, فاطمه, کارشناس ارشد مدیریت شهری، اداره کل سلامت شهردار تهران، تهران،
صلاحی, رسول
صلحی, مهناز, دانشیار، گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران، ایران
صمدی, محمد تقی
صیدی گله دار, الهام, دانشجو
صالح زاده, حمزه
صالحی, مسعود
صانعی مقدم, اسماعیل
صادقي راد, كاظميه, کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
صادقی, مهدی
صادقی, مهدی, مرکز تحقیقات بهداشت محیط- دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان- ایران.
صادقی, مهدی, استادیار،گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات غلات، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
صحرایی, پروانه صحرایی
صدقی, آسیه, دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

ض

ضرغام, مهناز
ضرغام اينانلو, مهناز, دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، لاهیجان، ایران

ط

طاهری انارکی, منصور
طاهریان فر, زهرا
طاهرخانی, فاطمه
طاووسی, محمود
طاووسی, محمود (ایران)
طاووسی, محمود, دانشیار، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران
طاوسی, محمود, مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران
طايفه رحيميان, رعنا

ع

عقیلی, گلنوش
علویان, سید موبد
علي قاسمي, فروغ
علي عسگري, فاطمه, فارغ التحصيل كارشناسی مهندسي بهداشت محيط، دانشکده سلامت، ايمني و محيطزيست، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتی
عليمرداني, رضا, استاد، گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
عليزاده, مهدي, فارغ التحصيل كارشناسی مهندسي بهداشت محيط، دانشکده سلامت، ايمني و محيطزيست، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتی
علی پور, عباس
علیمحمدی, ایرج, نویسنده مسول
علیمردانی, رضا
علیخانی, محمد یوسف
علیدادی, حسین, دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،‌ مشهد، ایران
علیزاده, مصطفی
علیزاده, هادی, مربی گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
عنبری, مهدی, مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران
عنبری, محمد, کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
عینی پور, ابوذر, کارشناس ارشد، دانشجوی ام‌پی‌اچ، دانشكده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي، تهران، ایران
عیسی بیگلو, هاله
عامری, محبوبه
عارفیان, عبدالوهاب, دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
عباس زاده, مجتبی, دانشجوی دکتری، پژوهشکده علوم شناختی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تهران، ایران
عباس علی مددی, جواد
عباسی کیا, سمیه
عباسی‌زاده, مصطفی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
عتابی, فریده, استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
عثمانی, فرشته
عرب ابوسعدی, زهرا
عرب زاده کفاش, پریسا
عربان, مرضیه
عرشی, شهنام, دانشیار، متخصص بيمارهاي عفوني و گرمسيري و بهداشت عموميMPH ، گروه پزشک خانواده، دانشگاه علوم پزشكي شهد بهشتي، تهران، ایران
عزیز زاده, امجد, دانشجوی دندان پزشکی عمومی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
عزیزی, صلاح
عزتی, فائزه, مرکز بهداشت، شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عزتی, الهه, دانشگاه علوم پزشکی همدان
عسگری, قربان
عسگری, قربان, دانشگاه علوم پزشکی همدان (ایران)
عطافر, زهرا
عطافر, زهرا (ایران)

غ

غفاري, محتشم
غفاري, سميه
غفاری, محتشم
غفاری, محتشم, دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
غفاری, محتشم, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
غفاری, محتشم, مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي، تهران، ایران
غفارخاني, مينا
غلام نیا, رضا
غلامي, اميدعلي, کارشناس بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ايران
غلامی, میترا
غیاثیان, سیدامیر
غدیری, شهره
غریب زاده, فرزانه