دوره 3, شماره 1 (1394)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

فرار بیماران از بخش اورژانس و بار مالی آن در یک بیمارستان بزرگ عمومی شهر تهران : یک مطالعه مقطعی PDF XML
احسان زارعي, سيما مرزبان, رويا رجايي, مرضيه نجفي 1-6
بررسی کارآیی UV ،O3 و UV/O3 در راکتور با جریان قالبی جهت حذف اسید هیومیک از آب PDF XML
احمدرضا يزدانبخش, محمدرضا مسعودي نژاد, ستار محمدی 7-15
شيوع انگلهاى رود ه اى در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگا ههاى شهرستان مسجدسليمان، استان خوزستان PDF XML
راحیل کیانپور برجویی, محسن پورنیا, محمد اسدپور 16-20
بررسى ميزان حذف يون هاى سرب و كبالت توسط نانو لوله هاى كربنى تك ديواره عامل دار و بدون عامل از محلول آبى PDF XML
علی نقی زاده, حسين ايوزي 21-28
بررسى وضعيت استرس شغلى و عوامل استر سزاى مرتبط با كار بين كاركنان شاغل در يكى از كارخانجات ريسندگى كشور PDF XML
اکبر بابایی حیدر آبادی, حسن محمد پور, علیرضا فلاح مدواری, محسن موسی فرخانی, روح اله فلاح, اسد اله افشین 29-35
بررسى آلودگى ميكروبى سطوح بخش هاى مختلف در دو بيمارستان آموزشى دانشگاه علوم پزشكى مازندران PDF XML
محمد ززولی, جمشید یزدانی, محمد آهنجان, محمود همایون نسب لنگرودی, معصومه اسلامی فر 36-41