دوره 2, شماره 2 (1393)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بهینه سازی شستشوی خاک آلوده به فنانترن به روش سطح پاسخ PDF XML
فرزانه غریب زاده, روشنک رضایی کلانتری, سیمین ناصری, علی اسرافیلی, معصومه گلشن 1-10
بررسی کارآیی فرآیند پراکسی الکتروکواگولاسیون در حذف COD آنتی‌بیوتیک آزیترومایسین از فاضلاب PDF XML
سیما الیاسی 11-17
حذف رنگزای راکتیو قرمز 120 از فاضلاب سنتتیک با استفاده از فرایند ازن زنی کاتالیزوری غیرهمگن در حضور نانوذرات اکسید منیزیم PDF XML
فرشاد بهرامی اصل 18-26
اندازه گیری و تحلیل روند فقر سلامت در خانوارهای دارای کودک در ایران با استفاده از شاخص مشارکت مالی خانوار و به کارگیری رویکرد نسلی:1391-1363 PDF XML
mehdi nosratabadi, maryam sharifian, hossien raghfar, vahideh negin, mehdi rahgozar, zohreh halvaiepour 27-35
اندازه گیری و بررسی مقادیر نشر جرمی گازهای آلاینده خروجی از دودکش کارخانه سیمان دورود PDF XML
یوسف امیدی خانی آبادی, رجب رشیدی, غلامرضا گودرزی 36-42
بررسي فلوئورزدایی از آب آشامیدنی با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی در حضور منعقدکننده شیمیایی PDF XML
giti kashi, نیلوفر ناصحی 43-52