دوره 2, شماره 1 (1393)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان PDF XML
محمد ملکوتیان, زهرا خاشی 1-9
بررسی مکانیسم حذف بیولوژیکی دی اتیل فتالات و دی آلیل فتالات در تصفیه فاضلاب سنتتیک PDF XML
احسان احمدی, میترا غلامی, مهدی فرزاد کیا, رامین نبی زاده, علی اسرافیلی, علی آذری 10-18
بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق (PM10) و تعیین شاخص کیفیت هوا در شهر کرمانشاه PDF XML
زهرا عطافر, اکبر اسلامی, مقداد پیرصاحب, فاطمه اسدی 19-28
بررسي وجود آلودگي ‏‎ ‎مس در لايه سطحي خاک تاکستان ‎هاي ملاير ‏ PDF XML
عيسي سلگي, موسی سلگی, محمدعلی کاتبی 29-34
بررسی قابلیت بیومس آزولا و عدسک در جذب پی-کرزول از محیطهای آبی: بررسی ایزوترم و سینتیکهای جذب PDF XML
محمدعلی ززولي, داود balarak 35-45
بررسی آستانه تحمل و شناسایی سویه باکتریایی مقاوم به کادمیم در خاک های پذیرنده پساب PDF XML
محمد تقی صمدی, محمد یوسف علیخانی, علیرضا رحمانی, فاطمه طاهرخانی 60-66

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

موانع مصرف ماهی و عوامل موثر بر آن : مروری جامع بر شواهد علمی و مطالعات مرتبط در ایران و جهان PDF XML
حسن رضایی پندری, نسترن کشاورز محمدی 46-59