دوره 1, شماره 4 (1392)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

شيوع اختلالات عملكرد ريوى در كارگران يك كارخانه رزين در اثر مواجهه شغلى با فرمالدئيدThe prevalence of pulmonary functional impairments workers induced by occupational exposure to Formaldehyde in a resin factory PDF PDF XML
آتنا رفيعي پور, محمد رنجبريان, اصغر دهقاني, صبا کلانتری 1-6
شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در كودكان 6 و 7 ساله در شبكه بهداشت و درمان شميراناتThe prevalence of dental caries in primary molars and its related factors in 6 and 7 years old children in Shemiranat health center PDF PDF XML
بهزاد كلانتري, جميله رحمان نيا, حسين حاتمي, سمیه کارخانه, احمدرضا فرسار, عليرضا شريف پور, بهار زاهدي 7-13
تاثير آموزش بر توانمندى رابطان مركز بهداشت شرق تهران در مورد مهارتهاى ارتباطى زوجينEducation’s effect on the empowerment of volunteers about couples communication skills in East Tehran’s Health Center PDF PDF XML
سميه غفاري, داوود شجاعي زاده, محمد حسين تقديسي, يداله محرابي, محمد نوري 14-19
مطالعه جذب فنل از فاضلاب توسط پاميس اصلاح شده با ذرات بى متاليك منيزيم/مسStudy of phenol adsorption from wastewater using pumice modified by Mg/Cu bimetallic particles PDF PDF XML
بهمن رماوندی, قربان عسگری 19-20
بررسى عوامل موثر بر درك ريسك، نگرش و عملكرد ايمنى كارگران ساختمانى شهر شيراز، 1391Investigating effective factors on risk perception, safety attitude and safety performance of construction workers of Shiraz city, 2012 PDF PDF XML
مهدي جهانگيري, کیوان ساربان زاده, اورانوس بشر, حمزه صالح زاده 30-36
بررسي مقايسه اي كيفيت بهداشتي هواي كلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390Comparative Investigation of Health Quality of Air in Tehran, Isfahan and Shiraz Metropolises in 2011-2012 PDF XML
حسين ارفعی نیا, مجید کرمانی, مينا آقائی, فرشاد بهرامي اصل, سیما کریم زاده 37-44
NSFWQI بررسى كيفيت آب رودخانه گُل گُل ايلام بر اساس شاخص كيفى آبEvaluation of Golgol river water quality in Ilam province based on the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) PDF PDF XML
انوشیروان محسنی بند پی, منیره مجلسی, علی کاظم پور 45-53