دوره 1, شماره 3 (1392)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسي حذف باكتري پسودوموناس آئروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيمياييInvestigation of Pseudomonas aeruginosa removal from drinking water using photo-electrochemical method PDF XML
گيتي كاشي, نيلوفر حجازي مهر, سعید یاورپور 1-8
بررسي كيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم Quality evaluation and stability index determination of Qom rural drinking water resources PDF XML
روشنک رضايي کلانتري, علی آذری, احسان احمدي, محمد احمدي جبلي 9-16
دانش و ادراکات دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمينه HIV/AIDSHIV/AIDS-related knowledge and perceptions among medical students in Isfahan University of Medical Sciences: a theory-based cross-sectional study PDF XML
سكينه رخشنده رو, ذبيح اله قارلي پور قرقاني, الهه توسلي, محتشم غفاري, محسن روشني, ناهيد حميدزاده 17-23
ارزیابی کیفیت میکروبی پساب و لجن دفعی از چهار تصفیه خانه فاضلاب موضعي شهر تهرانMicrobial quality assessment of disposal effluent and sludge from four decentralized wastewater PDF XML
مهدي فرزادكيا, رويا ميرزايي, مينا غفارخاني, فاطمه باقري 24-30
سنتز نانو ذرات آهن صفر و ارزیابی عملکرد این نانوذرات در حذف فنل و 2-کلروفنل از محلولهای آبیSynthesis of iron nanoparticles and evaluation of their operation in phenol and 2-chlorophenol removal from aqueous solution PDF XML
هستی دارائی, حسين كمالي 31-40
مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردوEquilibrium and synthetic studies of methylene blue dye removal using ash of walnut shell PDF XML
حسین جعفری منصوریان, امیر حسین محوی, فردوس کرد مصطفی پور, مصطفی علیزاده 48-55

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

متاآنالیز مرگ ناشي از سرطان كليه در بين کارگران توليد كننده و در تماس مزمن با تركيبات کلروفنلChronic exposure to chlorophenol related compounds in production workplace and kidney cancer: A meta-analysis PDF XML
رضوان زنده دل, رعنا طايفه رحيميان, علي كبير 41-47