دوره 6، شماره 2 (1397)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسی کارایی نانو ذره دی اکسید تیتانیوم به منظور حذف کروم از محلول¬های آبی: مشخصات جاذب و ایزوترم جذب PDF XML
پروین قاسمیان, محمد هادی ابوالحسنی 1-10
روانسنجی پرسشنامه عوامل مرتبط با پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براساس سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی PDF XML
رحمن پناهی, عرفان جوانمردی, علی رمضانخانی, فرشته عثمانی, علی احمدی, شمس الدین نیک نامی 11-19
ارزیابی اثر بخشی دوره بازآموزی طب کار بر کارآیی پزشکان عمومی با استفاده از مدل کرک پاتریک PDF XML
مریم اکبری لاکه, مهدی ملاکاظمی, سیدمحمد سیدمهدی 20-28
بررسی راه های تاثیر سواد سلامت بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته با سواد سلامت PDF XML
رحمن پناهی, علی رمضانخانی, محمود طاووسی, علی اصغر حائری مهریزی, مهدی رضایی, شمس الدین نیک نامی 40-48
بررسی رخداد سقوط و برخی عوامل فردی مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به پایگاه‌های سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1396 PDF XML
طیبه مرعشی, شهره غدیری, علی رمضانخانی, سهیلا خداکریم 49-57

گزارش مورد/ موارد

مکان یابی محل دفن پسماندهای روستایی با استفاده از مدل (AHP) ونرم افزار GIS (مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان ایجرود ) PDF XML
محمد جعفری, علی جعفری, رقیه شهبازی 29-39