دوره 6, شماره 1 (1397)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1395 PDF XML
طیبه مرعشی, زهرا طاهریان فر, کوروش اعتماد, افشین رخشا 1-8
بررسی فرایند سونو- الکتروکواگولاسیون در حذف سیپروفلوکساسین از محیط های آبی با طراحی ترکیبی مرکزی PDF XML
محمدرضا سمرقندی, زهرا شهبازی, رقیه بهادری, جمال مهرعلی پور, زهرا آزاد میوه 9-19
رابطه بین سبک رهبری مدیران وساختار و فرهنگ سازمانی در بیمارستانهای شهر قزوین PDF XML
علی محمد مصدق راد, مریم سعادتی 36-45
بررسی کارایی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن اصلاح شده با 3- مرکاپتوپروپیل تری متوکسی سیلان در حذف یون‌های فلزی سرب و کادمیوم از محیط آبی: مطالعه کینتیک و ایزوترم جذب PDF XML
علی اسرافیلی, مریم ایزانلو, مهدی فرزادکیا, احمد جنیدی جعفری 46-55

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

کاربرد الگوی فرآیند موازی گسترده در مطالعات مرتبط با رفتارهای بهداشتی: یک مرور نظامند PDF XML
محتشم غفاری, سکینه رخشنده رو, الهه عزتی 20-27

گزارش مورد/ موارد

ارزیابی خطاهاي انساني مربوط به بردمن در يكي از اتاق هاي كنترل صنايع پتروشيمي توسط روش CREAM گسترده PDF XML
صفورا كريمي, مصطفي ميرزايي علي آبادي, ايرج محمد فام 28-35