دوره5, شماره 4 (1396)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس کاشمر PDF XML
نوشین پیمان, زهره زاده احمد, حسن دوستی 1-7
کدامیک از ابعاد سواد سلامت، اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار را پیشگویی می کنند؟ PDF XML
رحمن پناهی, علی رمضانخانی, علی اصغر حائری مهریزی, محمود طاووسی, مانیا خلیلی دارستانی, شمس الدین نیک نامی 8-17
فراینداکسیدانیو کاتالیتیکی آهن دو ظرفیتی/ پرسولفات/ کلینوپتی لولایت به عنوان یک روش مقرون به صرفه جهت تصفیه پساب واحد ایزوسیانات و متاتولوئن دی آمین پتروشیمی PDF XML
محسن سعدانی, مهدی خواجه, حمیده تاج الدینی, آسیه صدقی, فهیمه تیموری, عباس اکبری, منصور سرافراز 18-25
فرهنگ سازمانی بیمارستانهای آموزشی و درمانی منتخب شهر تهران PDF XML
علی محمد مصدق راد, مبین سخنور 26-38
اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان مراکز اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در خصوص سوانح و حوادث ترافیکی: تبیین نظرات متخصصان و گروههای هدف PDF XML
محتشم غفاری, حمید سوری, سمیرا محمدی, جواد هارونی 39-47
بررسی نگرش کارکنان آموزش دهنده سلامت نسبت به آموزش به مراجعه کنندگان و اثربخشی آن : مطالعه ای مقطعی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قائمشهر PDF XML
مهناز صلحی, فاطمه خلیلی 48-57