دوره 5, شماره 1 (1396)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسی حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین با استفاده از کامپوزیت کیتوزان/زئولیت از محلولهای آبی با استفاده از روش سطح پاسخ: بررسی سینتیک و ایزوترمهای جذب PDF XML
حسین علیدادی, مریم دولت آبادی, مرجان مهراب پور, علی اکبر دهقان 1-12
بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و آگاهی و عملکرد مردان در خصوص سندرم قبل از قاعدگی در زوجین شهر کرمان PDF XML
محمد علی مروتی شریف آباد, مراد علی زارعی پور, احسان موحد, فرامرز شا احمدی, زهره کریمیان کاکلکی, محبوبه عامری, سمیه کمشکی 13-23
بررسی کارایی باگاس نیشکر جهت جذب فنول از محلول های آبی PDF XML
احمدرضا یزدانبخش, عمران شعبان زاده سراجی, سیما الیاسی, اسماعیل جوادی 24-31
بررسی کارایی بیومس قارچ آسپرژیلوس ترئوس در حذف کروم (VI) از محلولهای آبی: مطالعات ایزوترم و سینتیک جذب PDF XML
رضا شکوهی, سیدامیر غیاثیان, جواد فردمال, صلاح عزیزی, حسین فرجی, مهدی سالاری 43-52
بررسی تاثیر آموزش بر ارتقاء آگاهی و رفتارهای بهداشتی دوران عادت ماهیانه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر خمیر در سال تحصیلی 95 – 94 PDF XML
فرناز اسلامی مهر, فاطمه رخشانی, علی رمضانخانی, سهیلا خداکریم 53-62

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

تاثیر مداخلات درمانی - حمایتی بر تصویر بدن زنان مبتلا به سرطان پستان: مرور ساختاریافته PDF XML
محمود موسی زاده, زینب حمزه گردشی, فروزان الیاسی, قاسم جان بابایی, مائده رضایی 32-42