مدیریت ریسک‌های تیوب باندل مبدل حرارتی در صنعت پتروشیمی با رویکرد بازرسی بر مبنای ریسک

بهنام مرادی, رضا خانی جزنی, حمزه قیسوندی, غزاله منظمی تهرانی

99

چکیده

زمینه و اهداف: در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، شناسایی مخاطرات و اتخاذ تدابیر سازنده در جهت مدیریت آن‌ها است. تیوب باندل یکی از زیر تجهیزهای مهم در مبدل‌های حرارتی می‌باشد که هرگونه آسیبی در آن منجر به اختلال در عملکرد مبدل حرارتی و درنهایت توقف فرآیند می‌گردد. این پژوهش با هدف شناسایی و مدیریت ریسک‌های خرابی زیر تجهیز تیوب باندل با استفاده از روش بازرسی بر مبنای ریسک (Risk-Based Inspection: RBI) به انجام رسید.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش از روش آنالیز نیمه کمی بازرسی بر مبنای ریسک، در جهت مدیریت ریسک‌های خرابی و بهینه‌سازی برنامه‌های بازرسی تیوب باندل (TB) مبدل حرارتی EA-1101 استفاده شد. اطلاعات ‌پایه زیرتجهیز برای انجام RBI جمع‌آوری و پس از انجام عملیات نرم‌افزاری، خروجی‌ها تفسیر و درنهایت برنامه بازرسی ارائه گردید. تمام مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.

یافته‌ها: نتایج آنالیز RBI نشان داد که حالت خرابی تیوب باندل، کاهش ضخامت موضعی یا یکنواخت و مکانیزم خرابی آن کاهش ضخامت عمومی (یکنواخت) و خوردگی آب‌خنک کننده می‌باشد. سطح ریسک آن متوسط (3C) و اثربخشی روش‌های بازرسی تعیین‌شده مطابق با طبقه‌بندی استاندارد API-581 در طبقه بسیار اثربخش (A) و معمولاً اثربخش (B) قرار دارد.

نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است این روش می‌تواند مکانیزم های خرابی را با قابلیت اطمینان بالایی شناسایی نموده و برنامه‌های بازرسی اثربخش با برنامه‌های عملیاتی صحیح در راستای مدیریت ریسک این گونه تجهیزات ارایه دهد.

کلید واژه ها: بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)، آنالیز نیمه کمی، تیوب باندل (TB)، اثربخشی

کلید واژه‌ها

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)؛ آنالیز نیمه کمی؛ تیوب باندل (TB)؛ اثربخشی

تمام متن:

PDF

مراجع

- Moemeni M, Hoseinpour M, Heidari R, Abdali A. The feasibility study of TPM system implementation in Khouzestan Petrochemical Co. Journal Of Industrial Management 2010; 5)12(:1-17 (In Persian).

- Pour Jalal M, Mehrab M. Investigation of the Risk-based Inspection System RBI and its Application in Piping. Proceedings of the 2nd National Conference on Safety Egineering and HSE Management 2008 Mar. 4; Tehran, Iran. P: 1210-25 (In Persian).

- Razmi R, Taghizadeh K, Boyeh K. Application of heat exchangers in gas and petrochemical industries. Proceedings of the National Conference on Chemical Sciences and Engineering 2015 Feb. 25; Babol, Iran (In Persian).

- Herro HM, Port RD, Company NC. The Nalco Guide to Cooling Water Systems Failure Analysis. New York: McGraw-Hill Education; 1993.

- API. Risk Based Inspection Technology. API Recommended Practice 581. 2nd ed. Washington: American Petroleum Institute; 2008. Report No.: API RP 581.

- Zohar D. Thirty years of safety climate research: Reflections and future directions. Accident Analysis & Prevention 2010; 42(5):1517-22.

- Okoh P, Haugen S. A study of maintenance-related major accident cases in the 21st century. Process Safety and Environmental Protection 2014; 92(4):346-56.

- Azadeh A, Mohammad Fam I. A framework for development of integrated intelligent human engineering environment. Information Technology Journal 2006; 5(2):290-99.

- Dey P. A risk-based model for inspection and maintenance of cross-country petroleum pipeline. Journal of Quality in Maintenance Engineering 2001; 7(1):25-43.

- Halvani GH. Safety and Health for Engineers (Safety in the Industry). Tehran: Sobhan Publishing; 2012 (in Persian).

- Ismaeili A, Derlik F, Havashi Nejadian S :Domestication, codification and implementation of RBI strategy in the deethanizer section in the olefin unit of Arya Sasol petrochemical company. Proceedings of the 2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemicals 2014 Dec. 27; Tehran, Iran (In Persian).

- ASME. Inspection Planning Using Risk Based Methods. New York: American Society of Mechanical Engineers; 2007. Report No.: ASME PCC-3,2007.

- Selvik JT, Scarf P, Aven T. An extended methodology for risk based inspection planning. Reliability: Theory & Applications 2011; 6(1):115-26.

- Pourbabaki R, Karimi A, Yazdanirad S. Modeling the consequences and analyzing the dangers of carbon disulfide emissions using ALOHA software in an oil refinery. Journal of Health in the Field 2019; 6(3):1-9 (in Persian).

- El-Reedy MA. Risk-based inspection technique. In: El-Reedy MA, editors. Offshore Structures: Design, Construction and Maintenance. Oxford: Gulf Professional Publishing; 2012.

- API. Risk-Based Inspection Technology. 3rd ed. Washington: American Petroleum Institute; 2016. Report No.: API RP 581.

- API. Risk based inspection. 2nd ed. Washington: American Petroleum Institute; 2009. Report No.: API RP 580.

- Ramezani S, Shahrabi M, Hashempour S. Risk Based Inspection Technology. Tehran: Bazargani Publishing; 2016 (in Persian).

- Tan Z, Li J, Wu Z, Zheng J, He W. An evaluation of maintenance strategy using risk based inspection. Safety Science 2011; 49(6):852-60.

- API. Risk based inspection. 3rd ed. Washington: American Petroleum Institute; 2016. Report No.: API RP 580.

- Mediansyah, G D Haryadi, R Ismail, S J Kim. Risk Analysis of Central Java Gas Transmission Pipeline by Risk-Based Inspection Method. Proceedings of the The 4th International Conference on Advanced Materials Science and Technology 2016 Sep. 27-28; Malang, Indonesia.

- Mohamed R, Che Hassan CR, Hamid MD. Implementing risk‐based inspection approach: Is it beneficial for pressure equipment in Malaysia industries? Process Safety Progress 2018; 37(2):194-204.

- Massaeli A. A program for developing of Risk-Based Inspection (RBI) and maintenance procedures modification for a gas treating plants of NIGC. Proceedings of the 2015 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) 2015 Apr. 27; Dubai, United Arab Emirates.

- Prayogo GS, Haryadi GD, Ismail R, Kim SJ. Risk analysis of heat recovery steam generator with semi quantitative risk based inspection API 581. Proceedings of the AIP Conference Proceedings; 2016,1725(1).

- Rashtchian D, Baghmayesh Gh, Moradzadeh M. Risk Inspection, A Powerful Tool in Risk Management. Proceedings of the First National Conference on Engineering Safety and HSE Management 2011 Oct. 20; Mahshahr, Iran (In Persian).

- Priyanta D, Siswantoro N, Megawan AM. Risk based inspection of gas-cooling heat exchanger. International Journal of Marine Engineering Innovation and Research 2017; 1(4):317-29.

- Murariu A, Paşca N. Application of Risk Based Inspection to heat exchangers of a chemical plant for heavy water production. Welding & Material Testing 2013; 22:9-12.

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.