فراوانی پوسیدگی زودرس دندان ها در دوران کودکی و برخی از عوامل مرتبط با آن در کودکان 6-3 ساله شهرستان مریوان در سال 1395

رحمن پناهی, امجد عزیز زاده, عزفان جوانمردی, روژین سلیمان زاده, مسعود مرادی, امید زارعی ورو, حمزه مولوی پور, ناصح قادری

117

چکیده

زمینه و اهداف: پوسیدگی زودرس دندان‌ها در دوران کودکی، شیوع بالایی دارد. با توجه به اهمیت ارائه راهکارهای مطلوب جهت افزایش سطح بهداشت دهان و دندان و ارتقای سلامت کودکان، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی پوسیدگی زودرس دندان‌ها در دوران کودکی و برخی از عوامل مرتبط با آن انجام شد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود و جامعه آماری آن را کودکان 3 الی 6 ساله مهد کودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی شهرستان مریوان در سال 1395 تشکیل می‌دادند که از بین آنها 422 کودک به صورت نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. در این مطالعه، پوسیدگی زودرس دندانی توسط دو نفر از متخصصان رشته دندانپزشکی سنجش و ثبت شد. همچنین برای متغیرهای دموگرافیک و زمینه‌ای از یک چک‌لیست محقق ساخته استفاده شد. داده‌ها پس از گردآوری وارد نرم‌افزارSPSS  نسخه 16 شده و با بکارگیری آمارهای توصیفی و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.  

یافته‌ها: 306 نفر (75/2درصد) از کودکان پوسیدگی زودرس دندانی داشتند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که پوسیدگی زودرس دندانی با متغیرهای سن بالاتر، تحصیلات پدر (ديپلم و دانشگاهي نسبت به زير ديپلم) و تحصیلات مادر (دانشگاهي نسبت به زير ديپلم) ارتباط معنی دار داشت (p<0.05).  

نتیجه‌گیری: فراوانی پوسیدگی زودرس دندانی در کودکان دارای پدر و مادر با سطح تحصیلات زیر دیپلم و کودکان با سنین بالاتر، بیشتر است. بنابراین ضروری است که در طراحی برنامه‌های آموزشی جهت حفظ و ارتقای سلامت دندان‌های شیری، به این کودکان توجه بیشتری مبذول گردد.  

کلید واژه ها: پوسیدگی زودرس دندانی، فراوانی، مریوان

کلید واژه‌ها

پوسیدگی زودرس دندانی؛ فراوانی؛ مریوان

تمام متن:

PDF

مراجع

References

- Mirzaei Alavijeh M, Jalilian F, Baghiani Moghadam MH, Hatamzadeh N, ZinatMotlagh F, Dahaghin N. Knowledge, Attitude and Practice of Elementary Schools Students about Oral Health in Yazd. Iranian Journal Pediatrics Dentistry 2013; 9(1):43-50 (In Persian).

- Mohebi S, Ramezani A, Matlabi M, Mohammadpour L, Sh NN, Hosseini E. The survey of oral-dental health of grade 3 students of Gonabad primary schools in 2007. The Horizon of Medical Sciences 2009; 14(4):69-76 (In Persian).

- Nabipour AR, Azvar K, Zolala F, Ahmadinia H, Soltani Z. The prevalence of early dental caries and its contributing factors among 3-6-year-old children in Varamin/Iran. Health and Development Journal 2013; 2(1):12-21 (In Persian).

- Kumarihamy SL, Subasinghe LD, Jayasekara P, Kularatna SM, Palipana PD. The prevalence of Early Childhood Caries in 1-2 years olds in a semi-urban area of Sri Lanka. BMC research notes 2011; 4(1):336. https://doi.org/10.1186/1756-0500-4-336

- Dixit LP, Shakya A, Shrestha M, Shrestha A. Dental caries prevalence, oral health knowledge and practice among indigenous Chepang school children of Nepal. BMC Oral Health 2013; 13(1):20. https://doi.org/10.1186/1472-6831-13-20

- Prakash P, Subramaniam P, Durgesh B, Konde S. Prevalence of early childhood caries and associated risk factors in preschool children of urban Bangalore, India: A cross-sectional study. European Journal of Dentistry 2012; 6(2):141-52.

- Namal N, Yüceokur A, Can G. Significant caries index values and related factors in 5–6-year-old children in Istanbul, Turkey. Eastern Mediterranean Health Journal 2009; 15(1):179-84.

- Dawkins E, Michimi A, Ellis-Griffith G, Peterson T, Carter D, English G. Dental caries among children visiting a mobile dental clinic in South Central Kentucky: A pooled cross-sectional study. BMC Oral Health 2013; 13(1):19. https://doi.org/10.1186/1472-6831-13-19

- Mantonanaki M, Koletsi‐Kounari H, Mamai‐Homata E, Papaioannou W. Prevalence of dental caries in 5‐year‐old Greek children and the use of dental services: Evaluation of socioeconomic, behavioral factors and living conditions. International Dental Journal 2013; 63(2):72-79.

- Nematollahi H, Mehrabkhani M, Esmaily H-O. Dental caries experience and its relationship to socio-economic factors in 2-6 year old kindergarten children in Birjand–Iran in 2007. Journal of Mashhad Dental School 2008; 32(4):325-32 (In Persian).

- Kalantari B, Rahmannia J, Hatami H, Karkhaneh S, Farsar A, Sharifpoor A, et al. The prevalence of dental caries in primary molars and its related factors in 6 and 7 years old children in Shemiranat Health Center. Journal of Health in the Field 2014; 1(4):7-13 (In Persian).

- Mossaheb P, Kargar novin Z, Malek afzali B, Abadi A, Amini M. The Relationship between Food Intake and Dental Caries in a group of Iranian Children in 2009. Journal of Research in Dental Sciences 2011; 7(4):50-42 (In Persian).

- Broumand S, Sharififar S, Alikhani SH. The study of caries free indicator of milk Teeth in children age 3-6 at dare care center affiliated to health centers of Army. Annals of Military and Health Sciences Research 2006; 4(4):828-35 (In Persian).

- Shokouhinia E, Mohammadi NK, Marashi T, Ghorbani Z. Comparison of tooth brushing related knowledge, attitude and health behavior as well as dental health status among boy and girl students in elementary schools in district 4 of Tehran in 2015. Journal of Health in the Field 2016; 4(1):11-17 (In Persian).

- Hallett KB, O'Rourke PK. Pattern and severity of early childhood caries. Community Dentistry and Oral Epidemiology 2006; 34(1):25-35.

- Spitz AS, Weber-Gasparoni K, Kanellis MJ, Qian F. Child temperament and risk factors for early childhood caries. Journal of Dentistry for Children 2006; 73(2):98-104.

- Mohebbi SZ, Virtanen JI, Vahid-Golpayegani M, Vehkalahti MM. Early childhood caries and dental plaque among 1-3-year-olds in Tehran, Iran. Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry 2006; 24(4):177-81.

- Moynihan P, Petersen PE. Diet, nutrition and the prevention of dental diseases. Public Health Nutrition 2004; 7(1a):201-26.

- Amanloua M, Jafarib S, Afzalianmandb N, Omranya ZB, Farsama H, Nabatia F, et al. Association of saliva fluoride level and socioeconomic factors with dental caries in 3-6 years old children in Tehran-Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2011; 10(1):159-66.

- Khodadadi E, Khafri S. Epidemiological evaluation of DMFT of first permanent molar in 12 year old students of Babol city Iran (2011-2012). Journal of Babol University of Medical Sciences 2013; 15(5):102-106 (In Persian).

- Deyhimi P, Eslamipour F, Naseri HA. DMFT and the effect of dental education on orodental health of dental students in Isfahan School of Dentistry. Journal of Isfahan Dental School 2011; 6(4): 384-89 (In Persian).

- Singh S, Vijayakumar N, Priyadarshini H, Shobha M. Prevalence of early childhood caries among 3-5 year old pre-schoolers in schools of Marathahalli, Bangalore. Dental Research Journal 2012; 9(6):710-14.

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.