بررسی انطباق نرم‌افزارCFSES با مقررات ملی ایران برای ارزیابی ایمنی حریق مجتمع‌های تجاری

ساحل خاک کار, محمد رنجبریان, مصطفی پویاکیان

71

چکیده

زمینه و اهداف: بروز متعدد حوادث حریق در مجتمع‌های تجاری، اهمیت ارزیابی وضعیت ایمنی حریق آنها را بیش از پیش نموده است. انجمن ملی حفاظت از حریق آمریکا، نرم‌افزار CFSES را جهت ارزیابی ریسک ایمنی حریق مجتمع‌ها ارائه کرده است. لیکن قابلیت کاربرد این نرم‌افزار برای ارزیابی ریسک ایمنی حریق مجتمع‌های تجاری در ایران باید با توجه به مقررات و قوانین ملی سنجش گردد.

مواد و روش‌ها: در فاز اول، قابلیت کاربرد نرم‌افزار CFSES جهت ارزیابی ریسک ایمنی حریق مجتمع‌های تجاری در ایران به دقت بررسی گردید. فاز دوم، قوانین ایمنی حریق قابل کاربرد در مجتمع‌های تجاری ایران شناسایی و به لحاظ کمی و کیفی فهرست‌بندی و در فاز سوم با مقایسه نرم‌افزار و محتوای قوانین، انطباق نرم‌افزار با قوانین ملی ارزیابی گردید. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.

یافته‌ها: قوانین موجود در مجموع تمامی 12‌پارامتر مورد ارزیابی در نرم‌افزارCFSES  را پوشش می‌دهد. نرم‌افزار پارامتر‌های جمعیت نیروی انسانی، نوع فعالیت، وضعیت ایمنی برق و پسماند، تعمیرات، نگهداری و وجود تجهیزات اطفا غیر از آبفشان‎ها را مورد ملاحظه قرار نمی‌دهد که مفصلا تنها در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با آتش‌سوزی در کارگاه‌ها ذکر شده است.

نتیجه‌گیری: طبق نتایج، عناصر اطلاعاتی موجود در نرم‌افزار CFSES برای ارزیابی ریسک ایمنی حریق ساختمان مجتمع‌های تجاری پوشش لازم را ایجاد می­کند. برای ارزیابی دقیق­تر در مجتمع‌های تجاری با ماهیت کارگاهی و تولیدی، بایستی پارامترهایی همچون نیروی انسانی، نوع فعالیت، وضعیت ایمنی برق و پسماند، تعمیرات و نگهداری در ارزیابی گنجانده شود

کلید واژه ها: ارزیابی ریسک حریق، ایمنی حریق، مقررات ایمنی، نرمافزارCFSES، استاندارد NFPA101

کلید واژه‌ها

ارزیابی ریسک حریق؛ ایمنی حریق؛مقررات ایمنی؛ نرم‌افزار CFSES؛ استاندارد NFPA101

تمام متن:

PDF

مراجع

- Cote R, Harrington G. Success factors of commercial complexes iran: AsiaNewspaper. Available from: http://www.themalls.ir/ content476.

- Fire Statistics of CTIF 2017. Center of Fire Statistics World Fire: International Association of Fire and Rescue Services, 2017: Report NO22.

- Yarahmadi R, Gholizade A, Jafari M, Kohpae A, Mahdinia M. Performance Assessment and analysis of national building codes with fire safety in all wards of a hospital. Iran Occupational Health 2009; 6(1):28-36 (In Persian).

- Hashem S, Kohpayi A. Fire Risk Assessment. Tehran: Fadak Publishing; 2005 (In Persian).

- Hashim S, Koohpaee A, Nikpay A. Development of risk analysis methods in fire risk assessment. Proceedings of the First National Safety Conference at Ports 2005 Jan. 20; Tehran, Iran (In Persian).

- Liu F, Zhao S, Weng M, Liu Y. Fire risk assessment for large-scale commercial buildings based on structure entropy weight method. Safety Science 2017; 94:26-40.

- Mohammadfam I, Parvar AZ, Motlagh MS. Safety Assessment in Hamadan’s Bazaar and Suggesting Control Strategies with Emphasis on Fire Safety. Journal of Health and Development 2013; 2(2):94-105 (In Persian).

- NFPA. 2009 NFPA 101: Life Safety Code. Massachusetts: An International Codes and Standards Organization, National Fire Protection Association; 2009.

- Jahangiri M. Fire Safety Principles. Tehran: Nashr Fanavaran Publishing; 2012 (In Persian).

- Gholamnia R. Comparative Comparison of the Amount and Content of Safety Regulations of Iran's Construction Workshops with Other Countries. Proceedings of the First National Conference of Safety in Construction Sites 2008 Dec. 4-5; Tehran, Iran (In Persian).

- Jahangiri M, Rajabi F, Daroogheh F. Fire Risk Assessment Software (Based On Nfpa Standard). Tehran: Nashr Fanavaran Publishing; 2014 (In Persian).

- Ministry of Roads and Urban Development. The third section of the national building regulations- Protection of buildings against fire. 2nd ed. National Building Regulations Office, Deputy of Housing and Building, Ministry of Roads and Urban Development; 2016 (In Persian).

- Behnam B. Fire structural response of the plasco building: A preliminary investigation report. International Journal of Civil Engineering 2018:1-18.

- Tehran Fire Department. Operating standards for ventilation, smoke evacuation and control systems (Parking lot, staircase deployment). Tehran: Tehran Municipality; 2015 (In Persian).

- Ministry of Cooperatives Labour and Social Welfare. Fire Prevention and Fire Prevention Regulations at Workshops. Tehran: Research and Training Center for Technical and Health Protection Work, Ministry of Cooperatives Labour and Social Welfare; 2012 (In Persian).

- Akhbari M, Ahmadi Moghaddam MA. Passive defense in urban management. Geopolitics Quarterly 2014; 10(34):36-69 (In Persian).

- Wang Q, Zhang C. Fire safety analysis of building partition wall engineering. Procedia Engineering 2018; 211:747-54.

- Khakkar S. Risk assessment and safety status rating of commercial complexes in area 1 of region 12 of Tehran Municipality based on Nfpa101 in 2018 [dissertation]. School of Health and Safety: Shahid Beheshti University Of Medical Sciences; 2018 (In Persian).

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.