ارزیابی افت شنوایی خوانندگان حرفه‌ای موسیقی پاپ ایرانی با استفاده از برنامه‌های Soundlog و Temporary Hearing Loss Test

هستی برقعی پور, افشین احمدی شهرآباد, شکیبا بختم, غزاله منظمی تهرانی

45

چکیده

زمینه و اهداف: افت شنوایی ناشی از سروصدا، یک فرآیند حسی-عصبی است که در نتیجه مواجهه با صدای مداوم و یا متناوب به کندی پیشرفت می‌کند. یکی از گروه‌هایی که در معرض خطر کاهش شنوایی و آسیب‌های شغلی مرتبط با آن قرار دارند، خوانندگان هستند. بنابراین در این پژوهش به ارزیابی افت شنوایی خوانندگان حرفه‌ای موسیقی پاپ ایرانی پرداخته شده است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش با استفاده از دو برنامه Soundlog و Temporary Hearing Loss Test به ارزیابی افت شنوایی در میان خوانندگان پاپ ایرانی به‌صورت مداخله‌ای پرداخته‌ شده است. درنهایت، تجزیه و تحليل داده‌ها با استفاده نرم‌افزار آماري SPSS18 صورت پذیرفت. در طی انجام این مطالعه، کلیه موازین اخلاقی رعایت و مجوزهای مربوطه دریافت گردید.

یافته‏ ها: سطح تراز صوت، حداکثر تراز صوت و سطح تراز معادل صوت در 8 ساعت کاری بدون استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی و با استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی به ترتیب 9/6±84/3 و 7/1±86/7 دسی‌بل؛ 2/1±118/9 و 2±120/7 دسی‌بل و 8/9±78/4 و 5/8±82/5 دسی‌بل بوده است. همچنین میزان افت شنوایی در گروه مورد مطالعه با توجه به مداخله، به ترتیب 1/7±2/4 و صفر دسی‌بل بود.

نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر کاربردی بودن دو برنامه مذکور بوده و بدون نیاز به متخصص، فرد می‌تواند متوجه میزان مواجهه با صدا در حین اجرا باشد. بنابراین استفاده از این ابزارها، وسایل حفاظت فردی مناسب و پایش‌های مداوم سبب کشف زود هنگام ابتلا به افت شنوایی در این افراد می‌گردد.

کلید واژه‌ها

سطح تراز معادل صوت; افت شنوایی; تغییر آستانه موقت شنوایی;خوانندگان موسیقی پاپ ایرانی

تمام متن:

PDF

مراجع

- Golmohammadi R, Amjad Sardrudi H, Dormohammadi A, Musavi S. Study of occupational noise - induced hearing loss in a tractor manufacturing plant. Occupational Medicine Quarterly Journal 2013; 4(3):28-33 (In Persian).

- Kurmis A, Apps S. Occupationally-acquired noise-induced hearing loss: A senseless workplace hazard. International journal of occupational medicine and environmental health 2007; 20(2):127-36.

- Ahmed H, Dennis J, Badran O, Ismail M, Ballal S, Ashoor A, et al. Occupational noise exposure and hearing loss of workers in two plants in eastern Saudi Arabia. Annals of Occupational Hygiene 2001; 45(5):371-80.

- Hu A, Hofmann E, Davis J, Capo J, Krane N, Sataloff RT. Hearing loss in singers: a preliminary study. Journal of Voice 2015; 29(1):120-24.

- Lüders D, Gonçalves CGdO, Lacerda ABdM, Ribas Â, Conto Jd. Music students: conventional hearing thresholds and at high frequencies. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology 2014; 80(4):296-304.

- Cook-Cunningham SL, Grady ML, Nelson H. Hearing dose and perceptions of hearing and singing effort among university choir singers in varied rehearsal and performance settings. International Journal of Research in Choral Singing 2012; 4(1):19-35.

- Russo FA, Behar A, Chasin M, Mosher S. Noise exposure and hearing loss in classical orchestra musicians. International Journal of Industrial Ergonomics 2013; 43(6):474-78.

- Penzkofer M, Finé F, Kluth K. Risks to the hearing of musicians–Subjective and objective evaluation of sound exposures in a non-professional orchestra. Procedia Manufacturing 2015; 3:4485-92.

- Fatoloolomi M, Safavi Naieni A, Fattai Bafghi A. Association between playing musical instruments and hearing loss. Research in Medicine 2005; 29(4):319-23.

- Mirhaj P, Mohammad Khani G, Sedaie M, Faghihzadeh S. The effect of music on hearing of string musicians. Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical Sciences 2006; 14(2):56-62.

- Williams W, Zhou D, Stewart G, Knott P. Facilitating occupational noise management: The use of a smartphone app as a noise exposure, risk management tool. Journal of Health and Safety, Research and Practice 2017; 9(1):3-9.

- Chasin M. Musicians and the prevention of hearing loss. Proceedings of the AES International Conference on Music Induced Hearing Disorders 2018 Jun. 11; Toronto, Canada.

- Kim JO, Mueller CW. Introduction to Factor Analysis: What It Is and How To Do It. London: SAGE Publications; 1978.

- Tufts JB, Skoe E. Examining the noisy life of the college musician: Weeklong noise dosimetry of music and non-music activities. International Journal of Audiology 2018; 57:S20-S27.

- McBride D, Gill F, Proops D, Harrington M, Gardiner K, Attwell C. Noise and the classical musician. BMJ 1992; 305(6868):1561-63.

- Jabbari K, Nassiri P, Monazzam Esmaeelpour MR, Azam K, Faridan M, Heidari L. The relationship between occupational noise exposure and noise induced hearing loss (NIHL) in small-scale industries: a case study in the city of Damavand, Iran. Biotechnology and Health Sciences 2016; 3(4):49-56.

- Biabani A, Aliabadi M, Golmohammadi R. Study of noise reduction rate of hearing protection devices based on microphone in real ear (MIRE) under laboratory conditions. Journal of Ergonomics 2016; 4(2):17-25 (In Persian).

- Rabinowitz PM. Noise-induced hearing loss. American Family Physician 2000; 61(9):2759-60.

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.