بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر کاهش پرفشاری خون زنان سالمند تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 97-1396

علی رمضانخانی, محتشم غفاری, کورش اعتماد, فاطمه فلاح

44

چکیده

زمینه و اهداف: پرفشاری خون مشکل بهداشتی در سراسر جهان می­باشد. در کشورهای با درآمد کم و متوسط حدود نیمی از افراد مبتلا از بیماری خود آگاه هستند، نیمی از آنان، درمان دریافت می­کنند و اکثر آن­ها فشارخون خود را کنترل نمی­کنند. آموزش بهداشت، به­ویژه استفاده از نظریه­ها و الگوها، مداخله­ای مهم جهت کنترل فشارخون می­باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر کاهش پرفشاری خون در زنان سالمند تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 97-1396 انجام شد.

مواد و روش­ها: مطالعه­ حاضر مطالعه­ای مداخله­ای از نوع قبل و بعد می­باشد که به روش نمونه­گیری در دسترس روی 39 نفر از زنان سالمند 79-60 ساله مبتلابه پرفشاری خون انجام شد. با توجه به تمامی موازین اخلاقی، مشخصات جمعیت شناختی در برگه ثبت یادداشت شد و فشارخون اندازه­گیری شد. مداخله آموزشی طی سه جلسه­ 45 دقیقه­ای انجام شد و فشارخون یک ماه پس از پایان مداخله اندازه­گیری شد. داده­ها با استفاده ازSPSS و به کمک آمار توصیفی و آزمون تی زوجی تجزیه ­و ­تحلیل شدند.

یافته‌ها: میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک پیش از مداخله 13/7±145/3 و 5/8±93/4 میلی­متر جیوه بود که پس از آموزش به 13/2±142/5 و7±91/4 میلی­متر جیوه رسید که این اختلاف در فشارخون سیستولیک معنادار بود (0/046=p) اما در فشارخون دیاستولیک معنادار نبود.

نتیجه‌گیری: آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در کاهش فشارخون زنان سالمند مبتلا به پرفشاری خون مؤثر بوده است. پیشنهاد می­گردد از این مدل به‌منظور آموزش کنترل پرفشاری خون در زنان سالمند استفاده گردد.

کلید واژه‌ها

پرفشاری خون; زنان سالمند; الگوی اعتقاد بهداشتی

تمام متن:

PDF

مراجع

- United Nations. World population ageing 2015. New York: United Nations; Department of Economic and Social Affairs Population Devision 2015. 164 p. Report No.: ST/ESA/SER.A/390.

- Gschwind YJ, Kressig RW, Lacroix A, Muehlbauer T, Pfenninger B, Granacher U. A best practice fall prevention exercise program to improve balance, strength/power, and psychosocial health in older adults: study protocol for a randomized controlled trial. 2013; 13(105):1-13. doi: 10.1186/1471-2318-13-105.

- United Nations. Population Ageing and Development 2012. New York: United Nations; Department of Economic and Social Affairs Population Devision 2012. 2 p. Report No.: ST/ESA/SER.A/323

- United Nations. Population Ageing and Development 2015. New York: United Nations; Department of Economic and Social Affairs Population Devision 2015.

- WHO. Effect of reduced sodium intake on blood pressure, renal function, blood lipids and other potential adverse effects. Geneva: World Health Organization; 2012.

- WHO. Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015.

- WHO. Non communicable Diseases Country Profiles 2014. Geneva: World Health Organization; 2014.

- WHO. A Global Brief on Hypertension. Geneva: World Health Organization; 2013.

- WHO. Sodium intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2012.

- National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. NIH Publication; 2004 Aug. New York: United Nations; 2015. 86 p. Report No.: 04-5230

- WHO. Cardiovascular diseases (CVDs). World Health Organization 2017 [updated 2017 May; cited 2017 Jun 22]. Available from: http://www. who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/

- WHO. Global status report on non communicable diseases 2014. Geneva: World Health Organization; 2014.

- Cano-Gutierrez C, Reyes-Ortiz CA, Samper-Ternent R, Gélvez-Rueda JS, Borda MG. Prevalence and factors associated to hypertension among older adults in Bogotá, Colombia. Journal of aging and health 2015; 27(6):1046-65.

- Centers for Disease Control and Prevention. Undiagnosed Hypertension. Centers for Disease Control and Prevention. 2016 [updated 2017 Apr 6; cited 2017 Apr 17]. Available from: https://www.cdc.gov/features/undiagnosed hypertension/index. html

- Mendis S, Puska P, Norrving B, editors. Global Atlas on cardiovascular disease prevention and control. Geneva: World Health Organization; 2011.

- WHO. World Health Day 2013: measure your blood pressure, reduce your risk. 2013 [cited 2017 Apr 17]. Available from:http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world_health_day_20130403/en/

- WHO. Hearts: Technical package for cardiovascular disease management in primary health care. Geneva: World Health Organization; 2016.

- Marshall A, Nazroo J, Feeney K, Lee J, Vanhoutte B, Pendleton N. Comparison of hypertension healthcare outcomes among older people in the USA and England. Journal of Epidemiology and Community Health 2016; 70(3):264-70.

- Nguyen Q, Anderson S, Sanders L, Nguyen L. Managing hypertension in the elderly: a common chronic disease with increasing age. American Health & Drug Benefits 2012; 5(3):146-53.

- Hoseini H, Maleki F, Moeini M, Sharifirad GR. Investigating the effect of an education plan based on the health belief model on the physical activity of women who are at risk for hypertension. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2014; 19(6):647-52.

- Khorsandi M, Fekrizadeh Z, Roozbahani N. Investigation of the effect of education based on the health belief model on the adoption of hypertension-controlling behaviors in the elderly. Clinical Interventions in Aging 2017; 12:233-40.

- Trujillo AJ, Fleisher LK. Beyond income, access, and knowledge: factors explaining the education gradient in prevention among older adults with diabetes and hypertension in Latin America. Journal of Aging and Health 2013; 25(8):1398-424.

- Xu L, Meng Q, He S, Yin X, Tang Z, Bo H, et al. The effects of health education on patients with hypertension in China: A meta-analysis. Health Education Journal 2014; 73(2):137-49.

- Orji R, Vassileva J, Mandryk R. Towards an effective health interventions design: an extension of the health belief model. Online Journal of Public Health Informatics 2012; 4(3):335-44.

- Sadeghi R, Mohseni M, Khanjani N. The effect of an educational intervention according to hygienic belief model in improving care and controlling among patients with hypertension. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2014; 13(4):383-94 (In Persian).

- Ghamari Givi H, Mohebbi Z, Maleki K. The effectiveness of stress inoculation training and drug therapy on blood pressure and quality of life in woman suffering from hypertension. International Journal of Behavioral Sciences 2015; 8(4):405-11 (In Persian).

- Vahedian-Shahroodi M, Gholian-avval M, Esmaily H. A survey on effects of physical activity education based on trance-theoretical model on blood pressure control in patients with high blood pressure. Toloo-e-behdasht 2016; 14(6):126-38 (In Persian).

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.