بررسی کیفیت زندگی کاری و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل والتون: یک مطالعه مقطعی در کارکنان بخش‌های بهداشتی و درمانی

احسان بخشی, رضا کلانتری, نوشین سلیمی, فائزه عزتی

64

چکیده

سابقه و اهداف: مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها، مهم‌ترین سازمان‌ها در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای حفظ سلامتی مردم و جامعه می‌باشند. از طرفی کیفیت زندگی کاری مطلوب برای حفظ و انگیزش کارکنان در هر سازمانی لازم است. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری و عوامل مرتبط بر آن در کارکنان نظام سلامت انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی و تمام شماری بر روی 158 نفر از کارکنان شاغل در بخش‌های پرستاری، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و اتاق عمل بیمارستان امام خمینی و مراکز بهداشتی درمانی شهری و شهری/روستایی شهرستان اسلام آباد غرب انجام گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از سوالات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون استفاده شد. تمام مراحل مطالعه با رعایت کلیه موازین اخلاقی پژوهش انجام شد. داده‌ها با استفاده ضریب همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس و من ویتنی در نرم‌افزار SPSS نسخه 19 آنالیز شدند.

یافته‌ها: از بین افراد شرکت‌کننده 36/7 درصد کارکنان کیفیت زندگی کاری پایین، 61/4 درصد کیفیت زندگی کاری متوسط و 1/9 درصد کیفیت زندگی کاری بالا داشتند. همچنین کیفیت زندگی کاری با متغیرهای جنسیت، سن، وضعیت تأهل، محل خدمت، شغل دوم، الگوی کاری، سطح تحصیلات و وضعیت استخدامی رابطه معنی‌داری نداشت (0.05<p).

نتیجه‌گیری: با توجه به این‌که اکثر کارکنان نظام سلامت سطح کیفیت زندگی کاری پایین و متوسطی داشتند، انجام مداخلات لازم مانند بهبود شرایط کاری، روابط بهتر بین کارکنان، حمایت بیشتر مالی و معنوی از کارکنان، به‌منظور ارتقاء کیفیت زندگی کاری ضرری به نظر می‌رسد.

کلید واژه‌ها

کیفیت زندگی کاری; بیمارستان; مراکز بهداشتی درمانی; پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

تمام متن:

PDF

مراجع

- González-Baltazar R, Hidalgo-Santacruz G, León-Cortés SG, Contreras-Estrada MI, Aldrete-Rodríguez MG, Hidalgo-González BJ, et al. Quality of work life and mental health in primary care physicians. Procedia Manufacturing 2015; 3:4935-40.

- Kanten S, Sadullah O. An empirical research on relationship quality of work life and work engagement. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2012; 62:360-66.

- Razak NA, Ma’amor H, Hassan N. Measuring reliability and validity instruments of work environment towards quality work life. Procedia Economics and Finance 2016; 37:520-28.

- Narehan H, Hairunnisa M, Norfadzillah RA, Freziamella L. The effect of quality of work life (QWL) programs on quality of life (QOL) among employees at multinational companies in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2014; 112:24-34.

- Noor SM, Abdullah MA. Quality work life among factory workers in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2012; 35:739-45.

- Goodarzi HT, JaberAnsari M, Azadi R. An investigation the relationship between quality of work life and social capital (A case study: staff of mehr-e-eghtesad bank, Markazi Province). International Journal of Business and Management Invention 2013; 21(8):38-49.

- Mani K, Sritharan R, Gayatri R. Impact of occupational stress on quality work life among railway station masters of trichy division. Bonfring International Journal of Industrial Engineering and Management Science 2014; 4(4):165-69.

- Bolhari A, Rezaeean A, Bolhari J, Zare F. The impact of occupational stress on quality of work life among the staff of e-workspace. World Academy of Science, Engineering and Technology 2012; 67(2012):314-18.

- Seelan Rethinam G, Ismail M. Constructs of quality of work life: A perspective of information and technology professionals. European Journal of Social Sciences 2007; 7(1):58-70.

- Normala D. Investigating the relationship between quality of work life and organizational commitment amongst employees in Malaysian firms. International Journal of Business and Management 2010; 5(10):75-82.

- Choobineh A, Daneshmandi H, Parand M, Ghobadi R, Haghayegh A, Zare F. The Survey of quality of work life and determination of its related factors in Shiraz University of Medical Sciences staff. Iranian Journal of Ergonomics 2013; 1(2):56-62 (In Persian).

- Almalki MJ, FitzGerald G, Clark M. The relationship between quality of work life and turnover intention of primary health care nurses in Saudi Arabia. BMC Health Services Research 2012; 12(1):314.

- Serey TT. Choosing a robust quality of work life. Business Forum 2006; 2(27):7-10.

- Mosadeghrad AM, Ferlie E, Rosenberg D. A study of relationship between job stress, quality of working life and turnover intention among hospital employees. Health Services Management Research 2011; 24(4):170-81.

- Bakhshi E, Kalantari R. Investigation of quality of work life and its relationship with job performance in health care workers. Journal of Occupational Hygiene Engineering 2017; 3(4):31-37 (In Persian).

- Gayathiri R, Ramakrishnan L, Babatunde S, Banerjee A, Islam M. Quality of work life–Linkage with job satisfaction and performance. International Journal of Business and Management Invention 2013; 2(1):1-8.

- Marofi M, Mousaviasl F, Hemati Z. The relationship between burnout and quality of work life in pediatric and neonatal intensive care unit nurses. Iranian Journal of Pediatric Nurses 2016; 3(1): 9-14 (In Persian).

- Beh L, Rose RC. Linking QWL and job performance: Implications for organizations. Performance Improvement 2007; 46(6):30-35.

- Timossi L, Pedroso B, Francisco A, Pilatti L, editors. Evaluation of quality of work life: an adaptation from the s qwl model. Proceedings of the XIV International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 2008 Oct. 13-16; Rio de Janeiro, Brazil.

- Ghaleei A, Mohajeran B, Taajobi M, Imani B. Relationship between quality of work life and occupational stress in staff of Bu-ali Sina university of Hamadan, 2013. Pajouhan Scientific Journal 2015; 13(4):60-66 (In Persian).

- Kelbiso L, Belay A, Woldie M. Determinants of Quality of Work Life among Nurses Working in Hawassa Town Public Health Facilities, South Ethiopia: A Cross-Sectional Study. Nursing Research and Practice 2017;1-11.

- Thakre SB, Thakre SS, Thakre SN. Quality of work life of nurses working at tertiary health care institution: a cross sectional study. International Journal of Community Medicine and Public Health 2017; 4(5):1627-36.

- Moradi T, Maghaminejad F, Azizi-Fini I. Quality of working life of nurses and its related factors. Nursing and Midwifery Studies 2014; 3(2):19450-50.

- Momeni B, Shafipour V, Esmaeili R, Yazdani Charati J. The relationship between the quality of work life and sleep in nurses at the intensive care units of teaching hospitals in Mazandaran, Iran. Journal of Nursing and Midwifery Sciences 2016; 3(1):28-34.

- Mohammadi M, Mozaffari N, Dadkhah B, Etebari Asl F, Etebari Asl Z. Study of work-related quality of life of nurses in Ardabil Province Hospitals. Journal of Health and Care 2017; 19(3):108-16

- Mirkamali SM, Thani FN. A study on the quality of work life (QWL) among faculty members of University of Tehran (UT) and Sharif University of Technology (SUT). Procedia-Social and Behavioral Sciences 2011; 29:179-87 (In Persian).

- Dehghan Nayeri N, Salehi T, Ali Asadi Noghabi A. Quality of work life and productivity among Iranian nurses. Contemporary Nurse 2011; 39(1):106-18.

- Kintner E. Development and preliminary evaluation of the participation in life activities scale for children and adolescents with asthma: an instrument development study. Health and Quality of Life Outcomes 2008; 6.

- Sundberg R, Palmqvist M, Tunsäter A, Torén K. Health-related quality of life in young adults with asthma. Respiratory Medicine 2009; 103(10):1580-85.

- Carayon P, Hajnal C. A diary study of computer use and worker stress: preliminary results. Advances in Human Factors Ergonomics 1993; 19:715-20.

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.