کاربرد الگوی فرآیند موازی گسترده در مطالعات مرتبط با رفتارهای بهداشتی: یک مرور نظامند

محتشم غفاری, سکینه رخشنده رو, الهه عزتی

168

چکیده

زمینه و اهداف: اثر بخشی برنامه‌های آموزش بهداشت به میزان زیادی بستگی به استفاده صحیح از نظریه‌ها و الگوهای موجود دارد، با توجه به این که یکی از الگوهاي مؤثر در آموزش بهداشت، الگوی فرایند موازي گسترده می‌باشد و این که این الگو دارای سازه‌های تاثیرگذاری در مطالعات مربوط به رفتارهای بهداشتی بوده است، از این رو، مطالعه حاضر با رویکردی نظام‌مند به بررسی کاربرد الگوی فرایند موازی گسترده در مطالعات مرتبط با رفتارهای بهداشتی می‌پردازد.

مواد و روش‌ها: در این بررسی از پایگاه‌های خارجی Scoups، Springer، Google Scholar، Science Direct و پایگاه‌های ایرانی شامل ایران مدکس، SID، Magiran استفاده شد. کلمات کلیدی مورد استفاده در جستجوها، الگوی فرآیند موازی گسترده و الگوی فرآیند موازی توسعه یافته بود. همچنین در کلیه مراحل پژوهش موازین اخلاقی رعایت شد و هیچگونه سوگیری و دخل و تصرفی از جانب محقق در مراحل انجام پژوهش صورت نگرفت.

یافته‌ها: تعداد 25 مقاله انگلیسی و فارسی یافت شد که 22 مطالعه، مورد بررسی قرار گرفت. طبق یافته‌ها در مطالعات مداخله‌ای انجام شده، با بکارگیری تمام سازه‌های الگوی فرآیند موازی گسترده، به خصوص سازه خودکارآمدی درک شده، اثربخشی آموزش افزایش یافته و در مطالعات مقطعی، تمام سازه‌ها بویژه خودکارآمدی درک شده و حساسیت درک شده و شدت درک شده، پیش‌ بینی کننده‌های مهمی برای رفتار و قصد رفتار بوده‌اند.

نتیجه‌ گیری: نتایج نشان داد که کاربرد الگوی فرایند موازی گسترده در پیشگیری و کنترل بسیاری از رفتارهای پرخطر، پیش از آنکه فرد با عامل خطر مواجهه شود، موثر می‌باشد.

موضوع

فرآیند موازی، رفتار بهداشتی

تمام متن:

PDF

مراجع

- Saffari M, Shojaeezadeh D, Ghoranipour F, Heydarnia AR, Pakpoor Hajiagha A. Health Education & Promotion

Theories, Models & Methods. Tehran: Asare Sobhan Publisher 2009 (In Persian).

- Taghdisi M, Nejadsadeghi E. Evaluation of pregnant women in the field of Urinary Tract Infection according to

the components of Health Belief Model. Pars Journal of Medical Sciences (Jahrom Medical Journal) 2011; 8(4):36-

(In Persian).

- Karimy M, Shamsi M, Zareban I, Kuhpayehzadeh J, Baradaran H. The effect of education based on extended

parallel process model (EPPM) on the self-medication of elderly in Zarandieh. Journal of Kermanshah University

of Medical Sciences 2013; 17(8):501-508.

- Witte K. Fear as motivator, fear as inhibitor: Using the extended parallel process model to explain fear appeal

successes and failures. In: Andersen P, Guerrero LK, editors. Handbook of Communication and Emotion. New

York: McGraw-Hill; 2002. Andersen P, Guerrero LK, In: Guerrero LK, editor. Handbook of Communication and

Emotion. San Diego: Academic Press 1998.

- Witte K, Allen M. A meta-analysis of fear appeals: Implications for effective public health campaigns. Health

Education & Behavior 2000; 27(5):591-615.

- Witte K. Predicting risk behaviors: Development and validation of a diagnostic scale. Journal of Health

Communication 1996; 1(4):317-42.

- Jung T, Brann M. Analyzing the extended parallel process model and health belief model constructs in texting

while driving: news coverage in leading US news media outlets. International Journal of Health Promotion and

Education 2014; 52(4):210-21.

- Hajian S, Shariati M, Mirzaii Najmabadi K, Yunesian M, Ajami MI. Use of the extended parallel process model

(EPPM) to predict Iranian women’s intention for vaginal delivery. Journal of Transcultural Nursing 2015; 26(3):234-

- Kotowski MR, Smith SW, Johnstone PM, Pritt E. Using the Extended Parallel Process Model to create and

evaluate the effectiveness of brochures to reduce the risk for noise-induced hearing loss in college students. Noise

and Health 2011; 13(53):261-71.

- McKay DL, Berkowitz JM, Blumberg JB, Goldberg JP. Communicating cardiovascular disease risk due to

elevated homocysteine levels: Using the EPPM to develop print materials. Health Education & Behavior 2004;

(3):355-71.

- Bashirian S, Fathi Y, Barati M. Comparison of efficacy and threat perception processes in predicting smoking

among university students based on extended parallel process model. Scientific Journal of Hamadan University of

Medical Sciences 2014; 21(1):58-65 (In Persian).

- Hullett CR, Witte K. Predicting intercultural adaptation and isolation: Using the extended parallel process model

to test anxiety/uncertainty management theory. International Journal of Intercultural Relations 2001; 25(2):125-39.

- Russell JC, Smith S, Novales W, Lindsey LLM, Hanson J. Use of the extended parallel processing model to

evaluate culturally relevant kernicterus messages. Journal of Pediatric Health Care 2013; 27(1):33-40.

- Hong H. An extension of the extended parallel process model (EPPM) in television health news: The influence

of health consciousness on individual message processing and acceptance. Health Communication 2011; 26(4):343-

- Feleke D, Zewdie B, Yohannes K, Tariku D, Dube J. Are people controlling the danger or fear for condom use

as HIV/AIDS preventive message? An evaluative type of study based on extended parallel process model. Journal

of AIDS and Clinical Research 2013; 4(12). doi:10.4172/2155-6113.1000264.

- Askelson NM, Chi DL, Momany E, Kuthy R, Ortiz C, Hanson JD, et al. Encouraging early preventive dental

visits for preschool‐aged children enrolled in Medicaid: Using the Extended Parallel Process Model to conduct

formative research. Journal of Public Health Dentistry 2014; 74(1):64-70.

- Allahverdipour H, Heidarnia AR, Kazem Nezhad A, Witte K, Shafiee F, Azad Fallah P. Applying Fear Appeals

Theory for Preventing Drug Abuse among Male High School Students in Tehran. Avicenna Journal of Clinical

Medicine 2006; 13(3):43-50 (In Persian).

- Gharlipour Gharghani Z, Hazavehei SMM, Sharifi MH, Nazari M. Study of cigarette smoking status using

extended parallel process model (EPPM) among secondary school male students in Shiraz city. Jundishapur Journal

of Health Sciences 2010; 2(2):26-36 (In Persian).

- Allahverdipour H, Hidarnia A, Kazemnejad A, Shafii F, Azad Fallah P, Mirzaee E, et al. Assessment of substance

abuse behaviors in adolescents’: Integration of self-control into extended parallel process model. Journal of Shahid

Sadoughi University of Medical sciences 2005; 13(1):21-31 (In Persian).

- Ebrahimipour H, Izi R, Aahverdipour H, Vafae najar A, Esmaili H, Gharlipour Z, et al. Perception of fear and

adoption of risk control for hookah use among male students: Using the extended parallel process model. Journal of

Research and Health 2014; 4(3):788-94.

- Hatchell A, Bassett-Gunter R, Clarke M, Kimura S, Latimer-Cheung A. Messages for men: The efficacy of

EPPM-based messages targeting men’s physical activity. Health Psychology: Official Journal of the Division of

Health Psychology, American Psychological Association 2013; 32(1):24-32.

- Carcioppolo N, Jensen JD, Wilson SR, Collins WB, Carrion M, Linnemeier G. Examining HPV threat-toefficacy

ratios in the extended parallel process model. Health Communication 2013; 28(1):20-28.

- Popova L. The extended parallel process model: Illuminating the gaps in research. Health Education & Behavior

; 39(4):455-73.

- Napper LE, Harris PR, Klein WM. Combining self-affirmation with the extended parallel process model: The

consequences for motivation to eat more fruit and vegetables. Health communication 2014; 29(6):610-18.

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.