کدامیک از ابعاد سواد سلامت، اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار را پیشگویی می کنند؟

رحمن پناهی, علی رمضانخانی, علی اصغر حائری مهریزی, محمود طاووسی, مانیا خلیلی دارستانی, شمس الدین نیک نامی

281

چکیده

زمینه و اهداف: سواد سلامت با اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده ارتباط دارد. نظر به افزایش مصرف سیگار در دانشجویان، این مطالعه با هدف تعیین ابعاد تاثیرگذار سواد سلامت در پیشگویی اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان اجرا گردید

مواد و روشها: در یک مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی، تعداد 280 نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، به روش نمونه گیری خوشهای یک مرحلهای انتخاب شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامه سنجش سواد سلامت (HELIA) و پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا جهت سنجش اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار، گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با به کارگیری آمارهای توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه، تحلیل شدند. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید

یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار 16/19±36/39  از 100 بود. دو بعد درک و دسترسی به اطلاعات سلامت، بیشترین میانگین نمره و دو بعد تصمیمگیری و کاربرد اطلاعات سلامت و خواندن، کمترین میانگین نمره را به خود اختصاص دادند. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد، ابعاد درک(017/0=P ،216/0=β)  و تصمیم گیری و کاربرد اطلاعات سلامت (001/0= P،324/0=β)، پیشگویی کننده اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار بودند. این متغیرها در مجموع، قادر به پیش بینی1/23 درصد تغییرات رفتار بودند.

نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه در طراحی مداخلات آموزشی جهت پیشگیری از مصرف سیگار، باید به سواد سلامت و خصوصا ابعاد خواندن، درک و تصمیمگیری و کاربرد اطلاعات سلامت در مخاطبین، توجه ویژهای شود.

کلید واژه‌ها

سواد سلامت،مصرف سیگار

تمام متن:

PDF

مراجع

References

- Sabiston C, Lovato C, Ahmed R, Pullman A, Hadd V, Campbell H, et al. School smoking policy

characteristics and individual perceptions of the school tobacco context: Are they linked to students’

smoking status? Journal of Youth and Adolescence 2009; 38:1367-74.

- Tsai Y, Wen Y, Tsai C, Tsai T. Peer pressure, psychological distress and the urge to smoke. International

Journal of Environmental Research and Public Health 2009; 6(6):1799- 811.

- Sharifi-rad GR, Hazavei MM, Hasanzadeh A, Daneshamouz A. The effect of health education based

on health belief model on preventive actions of smoking in grade one, middle school students. Journal of

Arak University of Medical Sciences 2007; 10(1):1-8 (In Persian).

- Mokhtari Laleh N, Ghodsi H, Asiri SH, Kazemnejad Leili E. Relationship between health belief model

and smoking in male students of Guilan University of Medical Sciences. Journal of Guilan University of

Medical Sciences 2013; 22(85):33-41 (In Persian).

- Taremian F, Bolhari J, Pairavi H, Ghazi Tabatabaei M. The prevalence of drug abuse among universitystudents in Tehran. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology 2008; 13(4):335-42 (In Persian).

- Ghodsi H, Mokhtari Lake N, Asiri SH, Kazemnezhad Leili E. Prevalence and correlates of cigarette

smoking among male students of Guilan University of Medical Sciences. Journal of Holistic Nursing and

Midwifery 2012; 22(1):38-43 (In Persian).

- Jafari F, Davati A, Hajzamani A, Rezaiepour N, Alizadeh K. Smoking behaviors among university

students: A cross-sectional study in Tehran, Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal 2014; 2(3):e17604.

- Babaei Heidarabadi A, Ramezankhani A, Barekati H, Vejdani M, Shariatinejad K, Panahi R, et al.

Prevalence of substance abuse among dormitory students of Shahid Beheshti University of Medical

Sciences, Tehran, Iran. International Journal of High Risk Behavior Addiction 2015; 4(2);e22350.

- Berg CJ, Ling PM, Hayes RB, Berg E, Nollen N, Nehl E, et al. Smoking frequency among current

college student smokers: distinguishing characteristics and factors related to readiness to quit smoking.

Health Education Research 2012; 27(1):141-50.

- Klink K, Lin S, Elkin Z, Strigenz D, Liu S. Smoking Cessation Knowledge, Attitudes, and Practice

Among Community Health Providers in China. Family Medicine 2011; 43(3):198-200.

- La Torre G, Kirch W, Bes-Rastrollo M, Ramos R, Czaplicki M, Gualano MR, et al. Tobacco use among

medical students in Europe: results of a multicentre study using the Global Health Professions Student

Survey. Public Health 2012; 126(2):159-64.

- Yong-Bing L, Liu L, Yan-Fei L, Yan-Li C. Relationship between health literacy, health-related

behaviors and health status: a survey of elderly Chinese. International Journal of Environmental Research

and Public Health 2015: 12:9714-25.

- Dowdell EB, Santucci ME. Health risk behavior assessment: nutrition, weight, and tobacco use in one

urban seventh-grade class. Public Health Nursing 2004; 21(2):128-36.

- Shahnazi H, Sharifirad GH, Reisi M, Javadzadeh H, Radjati F, Charkazi A, et al. Factors associated

with cigarette smoking based on constructs of Health Belief Model in pre university students in 2011 in

Isfahan, Iran. Journal of Health System Research 2013; 9(4):378-84 (In Persian).

- Keleher H, Hagger V. Health literacy in primary health care. Australian Journal of Primary Health

; 13(2):24-30.

- Manganello JA. Health literacy and adolescents: a framework and agenda for future research. Health

Education Research 2008; 23(5):840-47.

- Azimi S, Ramezankhani A, Rakhshani F, Ghaffari M, Ghanbari S. Comparison of health literacy

between medical and non-medical students in Shahid Beheshti Universities in the academic year 92-93.

Pejouhandeh 2015; 20(2):78-85 (In Persian).

- Arabzade S, Jalili Z, Tavakoli R. A Survey of health literacy level and its relationship with Preventive

behaviors of smoking in adolescents 15-18 years of prophylactic Bushehr Province [dissertation]. Scienceand Research Branch, Islamic Azad University 2016 (In Persian).

- Stewart W.D, Vidrine IJ, Shete S, Spears AC, Cano AM, Correa-Fernández V, et al. Health literacy,

smoking, and health indicators in African American adults. Journal of Health Communication 2015; 20(2):

-33.

- Stewart DW, Cano MÁ, Correa-Fernández V, Spears CA, Li Y, Waters AJ, et al. Lower health literacy

predicts smoking relapse among racially/ethnically diverse smokers with low socioeconomic status. BMC

Public Health 2014; 14(1):716.

- Stewart DW, Adams CE, Correa-Fernández, Li y, Wetter DW, Vidrine JI. Association between health

literacy and established predictors of smoking cessation. American Journal of Public Health 2013;

(7):e43-9.

- Martin LT, Haas A, Schonlau M, Derose KP, Rosenfeld L, Rudd R, et al. Which literacy skills are

associated with smoking? Journal of Epidemiology and Community Health 2012; 66 (10):189-92.

- Haerian Ardakani A, Morowati sharifabad MA, Rezapour Y, Pourghayumi Ardakani A. Investigation

of the relationship of oral health literacy and oral hygiene self-efficacy with self-reported oral and dental

health in students. The Journal of Toloo-e-behdasht 2014; 13(5):125-40 (In Persian).

- Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, Azin SA, Jahangiri K, Ebadi M, et al. Health literacy for

Iranian adults (HELIA): development and psychometric properties. Payesh 2014; 13: 589-99 (In Persian).

- Hajizade E, Asghari M. Methods and statistical analyzes by looking at the research method in the

biological sciences and health sciences. Tehran: Iranian Students Booking Agency 2011 (In Persian).

- Gharlipour Z, Hazavehei SMM, Moeini B, Nazari M, Moghimbeygi A. Effectiveness of educational

program on promotion of smoking preventive behaviors in adolescences. Journal of Health System

Research 2013; 9(4):354-61 (In Persian).

- Rahnavard Z, Mohammadi M, Rajabi F, Zolfaghari M. An educational intervention using health belief

model on smoking preventive behavior among female teenagers. Hayat 2011; 17(3):15-26 (In Persian).

- Boroujeni DM, Baghianiloghadam MH, Sharifirad GR, Fallahzade H. Evaluation of preventive

behaviors of addiction based on health belief model (HBM) among male high school students in Boroujen,

Iran. Journal of Health System Research 2011; 8(2):1-10 (In Persian).

- Ziapoor A, Kianpoor N. Predicting health literacy of students in Kermanshah University of Medical

Sciences in 2016: The role of demographic variables. Journal of Health Literacy 2016; 1(3):182-90 (In

Persian).

- Mahmoudi H, Taheri A. Relation between information literacy and health literacy of students in

Ferdowsi University of Mashhad. Human Information Interaction 2015; 2(2): 31-41 (In Persian).

- Zhang Q, Cui G. Investigation and analysis of Xi’an college students’ health literacy. HHBE 2011.

International Conference on Human Health and Biomedical Engineering 2011; China.32- Vozikis A, Drivas K, Milioris K. Health literacy among university students in Greece: determinants

and association with self-perceived health, health behaviours and health risks. Archives of Public Health

; 72(1):15.

- Tavousi M, Ebadi M, Azin A, Shakerinejad GH, Hashemi A, Fattahi E, et al. Definitions of health

literacy: a review of the literature. Payesh 2014; 13:119-24 (In Persian).

- Mahdavi ZH, Ramezankhani A, Ghanbari SH, Khodakarim L. Relationship between health literacy

and female cancers preventive behaviors. Payesh 2017; 5:613-25 (In Persian).

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.