بررسي ارتباط كيفيت زندگي كاري با بیماری‌های اسكلتي عضلاني و افت شنوايي

رضا غلام نیا, عليرضا باقرزاده, رضا سعیدی, مهرنوش ابطحی محصل

38

چکیده

زمينه و اهداف: سنجش و تعیین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری از نگرانی‌های مهم مدیریت منابع انسانی است. هدف از این مطالعه بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري با بیماری‌های اسكلتي عضلاني(MSDs) و افت شنوايي به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي سلامت HSE در يك شرکت خودروسازی است.

مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماري ۳۹۲ نفر از کارکنان شرکت خودروسازی است که از میان کارکنان بخش‌های مختلف به‌طور تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه كيفيت زندگي كاري NIOSH، چارت بدن و نمودار شنوايي، داده‌هاي جمع‌آوری گردید. از نرم‌افزارSPSS23  به‌منظور ثبت داده‌ها و تحلیل آن استفاده شد. تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخلاقی اجرا گردید.

يافته‌ها: ميانگين کيفيت زندگي کاري 171/13، حداقل و حداکثر آن به ترتیب 101 و 212 به دست آمد. بر اساس يافته‌ها، بيشترين احساس درد در انتهاي کمر با فراواني 40/31% و کمترين ميزان مربوط به كف دست چپ با فراواني 6/38% است. بررسي وضعيت معلوليت شنوايي نشان مي‌دهد كه 6/3% از افراد دچار معلوليت شنوايي مي‌باشند. بر اساس آزمون‌هاي آماري، بين کيفيت زندگي کاري و ميزان بيماري‌هاي اسكلتي عضلاني (p=0.000) و همچنين ميزان افت شنوايي (p=0.000)، رابطه معناداري وجود دارد.

نتيجه‌ گيري: بين کيفيت زندگي کاري و سطح ايمني و بهداشت، سلامت روان، سطح سلامت جسمي و اشتغال در محيط پرسروصدا نيز ارتباط معني‌داري وجود دارد. در صورت مديريت صحيح مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، امکان بهبود شاخص‌های سلامت در سازمان و به پیرو آن بهبود کیفیت زندگی کاری وجود دارد.

کلید واژه‌ها

کيفيت زندگي کاري; بيماري‌هاي اسکلتي عضلاني; افت شنوايي; خودروسازی

تمام متن:

PDF

مراجع

References

- Aghilinejad M, Farshad, A.A, Mostafai, M, Ghafary M. Occupational medicine and occupational diseases. Tehran: Arjomand Publications 2010 (In Persian).

- Centers for Disease Control and Prevention. Quality of work life questionnaire. Centers for Disease Control and Prevention. 2016. Available from: http://www.cdc.gov/niosh/topics/stress/qwlquest.html. Accessed Jan. 15, 2014.

- Dick RB, Lowe B, Ming-Lun L, Krieg EF. Further Trends in Work-Related Musculoskeletal Disorders-A Comparison of Risk factors for Symptoms Using Quality of Work Life Data From the 2002, 2006 and 2010 General Social Survey. Journal of Occupational and Environmental Medicine/American College of Occupational and Environmental Medicine 2015; 57(8):910-28.

- Malakpour F, Mohamadian Y, Moharramipour A, Malakpour AR. Survey of Relationship between muscle skeletal disorders, physical activity and quality of life in the workers of automobile pieces manufacturing industry. Journal of Ergonomics 2014; 2(1):19-26 (In Persian).

- Nasiry Zarrin Ghabaee D, Haresabadi M, Bagheri Nesami M, Talebpour Amiri F. Work-Related Musculoskeletal Disorders and Their Relationships with the Quality of Life in Nurses. Journal of Ergonomics 2016; 4(1):39-46 (In Persian).

- Choobineh A, Daneshmandi H, Parand M, Ghobadi R, Haghayegh A, Zare F. The Survey of Quality of Work Life and Determination of Its Related Factors in Shiraz University of Medical Sciences Staff. Journal of Ergonomics 2013; 1(2):56-62 (In Persian).

- Hematjo Y, Soleymani F. Importance of ergonomics and safety in the quality of working life. Proceedings of the 1st International Ergonomics Conference of Iran 2008 May. 7-8; Tabriz, Iran (In Persian).

- Zakerian SA, Teymouri G, AhmadNejad I, AbbasiNia M, Rahmani A, Asghari M. Evaluation and effect Dimension of quality of work life on job satisfaction in the automotive industry. Journal of Ergonomics 2014; 1(3):36-46 (In Persian).

- Dargahi H, Gharib M, Goodarzi M. Quality of work life in nursing employees of Tehran University of Medical Sciences hospitals. Journal of Hayat 2007; 13(2):13-21 (In Persian).

- Abdollahpour I, Salimi y, nedjat s, jorjoran shushtari z. Quality of life and effective factors on it among governmental staff in Boukan City. Urmia Medical Journal 2011; 22(1):40-47 (In Persian).

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.