بررسی کارایی بیومس قارچ آسپرژیلوس ترئوس در حذف کروم (VI) از محلولهای آبی: مطالعات ایزوترم و سینتیک جذب

رضا شکوهی, سیدامیر غیاثیان, جواد فردمال, صلاح عزیزی, حسین فرجی, مهدی سالاری

141

چکیده

زمینه و اهداف: یکی از فلزات بسیار سمی در فاضلابهای صنعتی کروم شش ظرفیتی (VI) میباشد که بعنوان یک عامل کارسینوژن، موتاژن و تراتوژن شناخته میشود. در این مطالعه توانایی بیومس مرده تولید شده از قارچ آسپرژیلوس ترئوس در حذف کروم (VI) از محیطهای آبی مورد بررسی قرار گرفت

 مواد و روشها: سوسپانسیون قارچ آسپرژیلوس ترئوس در محیط های کشت پوتیتو دکستروز آگار و پوتیتو دکستروز براث کشت داده و سپس در محلول 0.5نرمال NaOH جوشانده شد. توانایی جذب بیومس حاصل برای متغیرهای زمان 15) تا 120 دقیقه(، 3) pH تا (11، غلظت کروم 20)(VI) تا  (120 mg/L و دوز جاذب 0.1) تا 0.8g) مورد بررسی قرار گرفت. از دستگاه جذب اتمی مدل Varian جهت سنجش کروم(VI) استفاده شد. موازین اخلاقی در انجام این پژوهش و استفاده از منابع رعایت گردید

یافته ها : نتایج نشان داد که فرآیند جذب در زمان تماس 90 دقیقه، pH برابر با 7 ، غلظت آلاینده20 mg/L و دوز جاذب 0/6 g، دارای راندمان حذف برابر با 89 درصد میباشد. همچنین فرآیند جذب از ایزوترم فرندلیخ با R2=0.952 و سینتیک شبه درجه اول با R2=0.9775 پیروی می نماید.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که متغیرهای مورد مطالعه اثر قابل توجهای در راندمان جذب دارند، بطوریکه در شرایط بهینه، بیومس قارچ آسپرژیلوس ترئوس دارای راندمان و ظرفیت جذب قابل قبولی در حذف کروم (VI) در مقایسه با سایر جاذبها است. در نتیجه میتوان این ترکیب را بعنوان یک جاذب طبیعی جهت حذف کروم (VI ) و سایر فلزات سنگین از محیطهای آبی معرفی کرد

کلید واژه ها: محلولهای آبی، آسپرژیلوس ترئوس، کروم (VI)، فرآیند جذب

موضوع

فاضلاب؛ آسپرژیلوس ترئوس؛ کروم (VI)؛ فرآیند جذب

تمام متن:

PDF

مراجع

- Rengaraj S, Yeon KH, Moon SH. Removal of chromium from water and wastewater by ion exchange resins.

Journal of Hazardous Materials 2001; 87(1):273-87.

- Hu J, Chen G, Lo IM. Removal and recovery of Cr (VI) from wastewater by maghemite nanoparticles. Water

Research 2005; 39(18):4528-36.

- Pérez-Candela M, Martín-Martínez J, Torregrosa-Maciá R. Chromium (VI) removal with activated carbons.

Water Research 1995; 29(9):2174-80.

- Alvarez-Ayuso E, Garcıa-Sánchez A, Querol X. Purification of metal electroplating waste waters using zeolites.

Water Research 2003; 37(20):4855-62.

- Aravindhan R, Madhan B, Rao JR, Nair BU, Ramasami T. Bioaccumulation of chromium from tannery wastewater:

An approach for chrome recovery and reuse. Environmental Science & Technology 2004; 38(1):300-306.

- Abdelwahab O, Amin N, El-Ashtoukhy E. Electrochemical removal of phenol from oil refinery wastewater.

Journal of Hazardous Materials 2009; 163(2):711-16.

- Caetano M, Valderrama C, Farran A, Cortina JL. Phenol removal from aqueous solution by adsorption and ion

exchange mechanisms onto polymeric resins. Journal of Colloid and Interface Science 2009; 338(2):402-409.

- Xu R, Zhou Q, Li F, Zhang B. Laccase immobilization on chitosan/poly (vinyl alcohol) composite nanofibrous

membranes for 2,4-dichlorophenol removal. Chemical Engineering Journal 2013; 222(4):321-29.

- Lazaridis N, Asouhidou D. Kinetics of sorptive removal of chromium (VI) from aqueous solutions by calcined

Mg–Al–CO 3 hydrotalcite. Water Research 2003; 37(12):2875-82.

- Wang YH, Lin SH, Juang RS. Removal of heavy metal ions from aqueous solutions using various low-cost

adsorbents. Journal of Hazardous Materials 2003; 102(2):291-302.

- Deng S, Ma R, Yu Q, Huang J, Yu G. Enhanced removal of pentachlorophenol and 2,4-D from aqueous solution

by an aminated biosorbent. Journal of Hazardous Materials 2009; 165(1):408-14.

- Jianlong W, Yi Q, Horan N, Stentiford E. Bioadsorption of pentachlorophenol (PCP) from aqueous solution by

activated sludge biomass. Bioresource Technology 2000; 75(2):157-61.

- Mathialagan T, Viraraghavan T. Biosorption of pentachlorophenol by fungal biomass from aqueous solutions:

A factorial design analysis. Environmental Technology 2005; 26(5):571-80.

- Rao J, Viraraghavan T. Biosorption of phenol from an aqueous solution by Aspergillus niger biomass. Bioresource

Technology 2002; 85(2):165-71.

- Yan G, Viraraghavan T. Heavy-metal removal from aqueous solution by fungus Mucor rouxii. Water Research

; 37(18):4486-96.

- YalÇinkaya Y, Arica MY, Soysal L, Denİzlİ A, GenÇ Ö, Bektaş S. Cadmium and mercury uptake by immobilized

Pleurotus sapidus. Turkish Journal of Chemistry 2002; 26(3):441-52.

- Say R, Denizli A, Arıca MY. Biosorption of cadmium (II), lead (II) and copper (II) with the filamentous fungus

Phanerochaete chrysosporium. Bioresource Technology 2001; 76(1):67-70.

- Hall KR, Eagleton LC, Acrivos A, Vermeulen T. Pore-and solid-diffusion kinetics in fixed-bed adsorption under

constant-pattern conditions. Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals 1966; 5(2):212-23.

- Raoov M, Mohamad S, Abas MR. Removal of 2, 4-dichlorophenol using cyclodextrin-ionic liquid polymer as a

macroporous material: Characterization, adsorption isotherm, kinetic study, thermodynamics. Journal of Hazardous

Materials 2013; 263:501-16.

- Hameed B. Equilibrium and kinetics studies of 2,4,6-trichlorophenol adsorption onto activated clay. Colloids

and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2007; 307(1):45-52.

- Shokohi R, Jafari SJ, Siboni M, Gamar N, Saidi S. Removal of Acid Blue 113 (AB113) dye from aqueous

solution by adsorption onto activated red mud: A kinetic and equilibrium study. Scientific Journal of Kurdistan

University of Medical Sciences 2011; 16(2):55-65.

- Amin NK. Removal of reactive dye from aqueous solutions by adsorption onto activated carbons prepared from

sugarcane bagasse pith. Desalination 2008; 223(1):152-61.

- Huang C, Huang C, Morehart A. Proton competition in Cu (II) adsorption by fungal mycelia. Water Research

; 25(11):1365-75.

- Eid M. Gamma radiation preparation of Poly (Acrylamide/Maleic Acid/Gelatin) Hydrogels for adsorption of

chromium ions from wastewater. American Journal of Polymer Science and Technology 2015; 1(1):9-14.

- Shokoohi R, Azizi S, Ghiasian SA, Fredmal J. Efficiency of the fungus Aspergillus niger biomass in

Pentachlorophenol (PCP) absorption from aqueous solutions. Iranian Journal of Health and Environment 2014;

(2):123-32 (In Persian).

- Yousefi J, Younesi H, Hajahmadi Z. Determination of optimal temperature for biosorption of heavy metal

mixture from aqueous solution by pretreated biomass of Aspergillus niger. Journal of Water and Wastewater 2011;

(4):37-42 (In Persian).

- Kapoor A, Viraraghavan T, Cullimore DR. Removal of heavy metals using the fungus Aspergillus niger.

Bioresource Technology 1999; 70(1):95-104.

- Wu J, Yu HQ. Biosorption of 2,4-dichlorophenol from aqueous solution by Phanerochaete chrysosporium

biomass: Isotherms, kinetics and thermodynamics. Journal of Hazardous Materials 2006; 137(1):498-508.

- Ho YS, McKay G. Sorption of dye from aqueous solution by peat. Chemical Engineering Journal 1998;

(2):115-24.

- Selvi K, Pattabhi S, Kadirvelu K. Removal of Cr(VI) from aqueous solution by adsorption onto activated

carbon. Bioresource Technology 2001; 80(1):87-89.

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.