بررسی کارایی باگاس نیشکر جهت جذب فنول از محلول های آبی

احمدرضا یزدانبخش, عمران شعبان زاده سراجی, سیما الیاسی, اسماعیل جوادی

570

چکیده

اهداف و زمینه: ترکیبات فنولیک موجود در آب دارای اثرات زیان آور برای سلامتی و محیط زیست بوده و مزه ناخوشایندی در آب آشامیدنی ایجاد میکند، به همین جهت جاذب های متعددی برای حذف فنول از آب پیشنهاد شده است. هدف این مطالعه بررسی کارایی باگاس نیشکر جهت حذف فنول از محلولهای آبی میباشد

مواد و روشها: باگاس تهیه شده پس از آماده سازی و اضافه نمودن مقادیر مشخص فنول، در بازههای زمانی معین توسط سانتریفیوژ از محلول جدا شده و میزان جذب محلول باقیمانده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. تحلیل داده ها بوسیله نرم افزارهای EXCEL2010 و PRISM6 صورت گرفت. موازین اخلاقی مربوط به روش کار و استفاده از منابع رعایت گردید

یافته ها: با افزایش pH وغلظت اولیه فنول راندمان جذب کاهش یافت. همچنین با افزایش مقدار جاذب و مدت زمان تماس راندمان جذب افزایش یافت. شرایط بهینه برای حذف فنل pH برابر 3، غلظت باگاس 2 g/L و زمان 50 دقیقه و ظرفیت جذب توسط باگاس برابر16 mg/g بدست آمد. آنالیز داده های تجربی با مدلهای جذب فرندلیچ و لانگمویر به ترتیب دارای ضریب همبستگی 0.9755و 0.8359میباشد

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد با فراهم نمودن شرایط بهینه، میتوان از باگاس بعنوان یک جاذب آلی برای حذف مناسب فنول استفاده نمود. بنابراین با توجه به اینکه ضایعات باگاس در مقادیر زیادی در فراوری تهیه شکر تولید میشود، میتوان از آن به عنوان یک جاذب ارزان قیمت استفاده نمود.

کلید واژه ها: باگاس نیشکر، جذب سطحی، فنول، محلول آبی

تمام متن:

PDF

مراجع

Ahmaruzzaman M. Adsorption of phenolic compounds on low-cost adsorbents: A review. Advances in Colloid

and Interface Science 2008; 143(1):48-67.

- Fang HH, Chan O-C. Toxicity of phenol towards anaerobic biogranules. Water Research 1997; 31(9):2229-42.

- Sullivan JB, Krieger GR. Clinical Environmental Health and Toxic Exposures. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott

Williams & Wilkins; 2001.

- Aravindhan R, Rao JR, Nair BU. Application of a chemically modified green macro alga as a biosorbent for phenol removal. Journal of Environmental Management 2009; 90(5):1877-83.

- Lin S, Cheng M. Adsorption of phenol and m-chlorophenol on organobentonites and repeated thermal

regeneration. Waste Management 2002; 22(6):595-603.

- Roostaei N, Tezel FH. Removal of phenol from aqueous solutions by adsorption. Journal of Environmental

Management 2004; 70(2):157-64.

- Calace N, Nardi E, Petronio B, Pietroletti M. Adsorption of phenols by papermill sludges. Environmental

Pollution 2002; 118(3):315-19.

- Banat F, Al-Bashir B, Al-Asheh S, Hayajneh O. Adsorption of phenol by bentonite. Environmental Pollution

; 107(3):391-98.

- Mittal A. Removal of the dye, Amaranth from waste water using hen feathers as potential adsorbent. Electronic

Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry 2006; 5(2):1296-305.

- Qadeer R, Rehan AH. A study of the adsorption of phenol by activated carbon from aqueous solutions. Turkish

Journal of Chemistry 2002; 26(3):357-62.

- Potgieter J, Bada S, Potgieter-Vermaak S. Adsorptive removal of various phenols from water by South African

coal fly ash. Water SA 2009; 35(1):89-96.

- Ekpete O, Horsfall M, Tarawou T. Potential of fluted pumpkin and commercial activated carbons for phenol

removal in aqueous systems. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 2010; 5(9):39-47.

- Uddin M, Islam M, Abedin M. Adsorption of phenol from aqueous solution by water hyacinth ash. ARPN

Journal of Engineering and Applied Sciences 2007; 2(2):11-17.

- Aksu Z, Yener J. A comparative adsorption/biosorption study of mono-chlorinated phenols onto various

sorbents. Waste Management 2001; 21(8):695-702.

دوره 5 . شماره 1. بهار 1396 سیما الیاسی و همکاران/ 31

- Singh KP, Malik A, Sinha S, Ojha P. Liquid-phase adsorption of phenols using activated carbons derived from

agricultural waste material. Journal of Hazardous Materials 2008; 150(3):626-41.

- Mahvi A, Maleki A, Eslami A. Potential of rice husk and rice husk ash for phenol removal in aqueous systems.

American Journal of Applied Sciences 2004;1(4):321-26.

- Mukherjee S, Kumar S, Misra AK, Fan M. Removal of phenols from water environment by activated carbon,

bagasse ash and wood charcoal. Chemical Engineering Journal 2007; 129(1):133-42.

- Kumar A, Sahu O. Sugar industry waste as removal of toxic metals from waste water. World Journal of Chemical

Education 2013; 1(1):17-20.

- Pham TT, Hoang MT, Nguyen MK, Dinh TH, Han LP, Bruggen BV. Evaluation of chemical modified sugarcane

bagasse for cadmium removal in aqueous environment. International Proceedings of Chemical, Biological and

Environmental Engineering 2015; 88:6-10.

- Azimvand J, Monfared A. studying of changes and determine the ideal conditions in the phenol adsorption,

from polluted waters, by the organic absorbing of the corn carbon. International Journal of Agriculture and Crop

Sciences 2014; 7(12):935-40.

- Mittal A, Mittal J, Kurup L. Utilization of hen feathers for the adsorption of indigo carmine from simulated

effluents. Journal of Environmental Protection Science 2007; 1:92-100.

- Karabacakoğlu B, Tümsek F, Demiral H, Demiral İ. Liquid phase adsorption of phenol by activated carbon

derived from hazelnut bagasse. J. Int. Environmental Application & Science 2008; 3(5):373-80.

- Thawornchaisit U, Pakulanon K. Application of dried sewage sludge as phenol biosorbent. Bioresource

Technology 2007; 98(1):140-44.

- Kennedy LJ, Vijaya JJ, Sekaran G, Kayalvizhi K. Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies on the

adsorption of m-cresol onto micro-and mesoporous carbon. Journal of Hazardous Materials 2007; 149(1):134-

- Rawajfih Z, Nsour N. Characteristics of phenol and chlorinated phenols sorption onto surfactant-modified

bentonite. Journal of Colloid and Interface Science 2006; 298(1):39-49.

- Moyo M, Mutare E, Chigondo F, Nyamunda BC. Removal of phenol from aqueous solution by absorption

on yeast, Saccharomyces Cerevisiae. International Journal of Recent Research and Applied Studies 2012;

(3):486-84.

- Karabacakoğlu B, Tümsek F, Demiral H, Demiral İ. Liquid phase adsorption of phenol by activated carbon

derived from hazelnut bagasse. J. Int. Environmental Application & Science 2008; 3(5):373-80.

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.