سیاست دبیری

فوکوس و حیطه

پژوهشگران گرامی می‌توانند مقالات خود را در کلیه حیطه‌ها و رشته‌های مرتبط با علوم و مهندسی "بهداشت"، برای بررسی و انتشار، به مجله «بهداشت در عرصه» ارسال نمایند.

اهم محورها و حیطه های علمی و پژوهشی مورد نظر ما عبارتند از:

 • آموزش بهداشت و ارتقای سلامت،
 • آموزش جامعه نگر در نظام سلامت،
 • اپيدميولوژي پايه و باليني،
 • اقتصاد بهداشت،
 • بهداشت حرفه‌اي،
 • بهداشت عمومي،
 • بهداشت محيط،
 • پژوهشهای مرتبط با حفظ و ارتقای سلامت جسمي، رواني، و معنوي،
 • حیطه های علمی و پژوهشی مرتبط با دوره های مختلف Master of Public Health- MPH،
 • سلامت سالمندي،
 • سياستگذاری سلامت،
 • مديريت خدمات بهداشتي- درماني،
 • مسائل بهداشتي مرتبط با فرهنگ و تمدن اسلام و ايران؛

 

سیاست انواع مقالات

سرمقاله

بدون چک ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

پژوهشی/ اصیل

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

نامه به سردبیر

بدون چک ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده بدون چک کارشناسی شده

گزارش مختصر (Brief Report)

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

گزارش مورد/ موارد

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده
 

روند کارشناسی

مراحل فرايند سياست كارشناسي در مجله بهداشت در عرصه :

 1. ملاحظه اوليه چكيده مقالات در سايت مجله توسط سردبير و بررسي و غربال گري مقاله از نظر فرمت مقاله، تعهد نامه نويسندگان و... براي طرح در جلسه هيت تحريريه
 2. طرح در جلسه هيات تحريريه و در صورت تاييد اوليه،  تعيين 3 داور
 3. ارجاع به كارشناس براي طي مراحل داوري و اطلاع به نويسنده براي انتظار داوري
 4. ارسال مقالات از طريق سايت به داوران   
 5. دادن مهلت 3 روزه به داوران  جهت پذيرش اوليه مقاله براي داوري
 6. در صورت قبول داور دادن مهلت 3 هفته اي به داور
 7. ارسال ايميل يادآور  و تماس به داور در صورت تاخير در داوري
 8. دريافت نتايج داوري و طرح در جلسه هيات تحريريه
 9. در جلسه هيئت تحرريه : در صورتيكه حداقل دو نفر از داوران مقاله را رد كرده باشند با نظر هيات تحريريه به نويسنده مسئول نامه عدم پذيرش توسط سردبير ارسال خواهد شد.
 10.  در صورتيكه مقاله بدون اصلاحات پذيرفته شده باشد، براي مراحل ويرايش و چاپ ارسال و تائيديه چاپ براي نويسنده مسئول ارسال خواهد شد.
 11.  در صورتيكه مقاله با اصلاحات پذيرفته شده باشد، ارسال نكات ارسالي و كامنت هاي داوران براي نويسنده مسئول براي ارسال جوابيه و انجام اصلاحات لازم
 12.  دريافت جواب نويسنده و بررسي مجدد توسط سردبير يا اعضاي هيات تحريريه
 13.  ارسال مجدد مقاله براي يك داور (براي نهائي شدن مقاله)
 14.  دريافت جوابيه نهائي داور
 15.  درصورت نياز به اصلاحات ارسال مجدد براي نويسنده مسئول  
 16.  دريافت فايل نهائي از نويسنده مسئول          
 17. انجام مراحل نهائي براي چاپ و تهيه فايل اوليه بر اساس فرمت مجله
 18. ارسال براي نويسنده مسئول براي گرفتن امضاء و تاييد نهائي
 19. در نوبت قرار دادن مقاله براي چاپ در يكي از شماره هاي مجله

 باید توجه داشت که داوری مقالات در مجله بهداشت در عرصه به صورت دو سو کور می باشد. یعنی داوران برای نویسندگان و همچنین برعکس نویسندگان برای داوران ناشناس می باشند. 

 

 

تعداد انتشار

مجله بهداشت در عرصه به صورت فصلنامه در انتهای هر فصل چاپ می شود

 

درباره ما

در سال‌هاي اخير با توسعه كمي و كيفي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي رشته‌هاي مختلف بهداشت در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، همچنين تاسيس مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده‌هاي مرتبط با موضوعات بهداشتي، فعاليت‌هاي تحقيقاتي مرتبط، افزايش چشم‌گيري داشته است. انتشار مقالات علمي و پژوهشي، مهم ترين روش براي بهره‌مندي و استفاده متخصصين، سياست‌گزاران و دست‌اندركاران امور اجرائي از نتايج  اين تحقيقات مي‌باشد. از طرف ديگر با توجه به تاكيد بر اجراي فعاليت‌هاي طب پيشگيري و جامعه نگر، نتايج و دست آوردهاي تحقيقات بهداشت در عرصه كه ويژگي آن كاربردي بودن نتايج حاصل از اين تحقيقات مي‌باشد از اولويت ويژه‌اي برخوردار است. انتشار مجله «بهداشت در عرصه» گامي در جهت ارزش نهادن و كاربردي نمودن اين گونه از تحقيقات جامعه‌نگر مي‌باشد.

مجله‌ي بهداشت در عرصه توسط دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با هدف گسترش علم و فناوري و انتشار مقالات مرتبط با زمينه‌هاي مختلف بهداشت در عرصه منتشر مي‌شود. مهترين زمينه‌ها شامل مقالات برگرفته از دستاوردهاي پژوهشي مرتبط با علوم و مهندسي بهداشت از قبيل بهداشت عمومي، مهندسي بهداشت محيط، مهندسي بهداشت حرفه‌اي، آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، اقتصاد بهداشت، مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني ، مسائل بهداشتي مرتبط با فرهنگ و تمدّن اسلام و ايران.اپيدميولوژي پايه و باليني و ساير زمينه هاي مرتبط با حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و معنوي مي‌باشد. مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسي بوده و خلاصه مقالات آن به زبان انگليسي نيز منتشر مي‌شود.

 

ملاحظات اخلاقی

ملاحظات اخلاقی و سرقت ادبی

مجله "بهداشت در عرصه"، ضمن پایبندی کامل به ملاحظات اخلاقی و اجتناب از سرقت ادبی در مقالات ارسالی، اعلام می دارد:

نویسندگان در استفاده از مطالب مقالات چاپ شده در مجلات دیگر اصول اخلاقی را رعایت نموده و از سرقت ادبی اجتناب نمایند. چاپ هر گونه نوشته‌ای در مجله، منوط به رعايت معيارهای اخلاقی است. این مجله در زمينه مباحث اخلاقی از راهکارهای "کمیته اخلاق نشر- COPE" پيروی کرده و در صورت تخلف، طبق موازين آن عمل خواهد کرد. همچنين مطابق بيانيه هلسينکی، شرکت‌کنندگان در پژوهش می‌بايد نسبت به شرکت در پژوهش آگاهی و رضايت کامل داشته باشند. تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش‌ها می‌بايست از اهداف انجام پژوهش و عوارض داروهايی که در مداخلات استفاده می‌شود، آگاه باشند. فرم رضايت آگاهانه در رابطه با اين نوع پژوهش‌ها بايد توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش تأييد شود. در صورت لزوم، مجله حق دارد مستندات را از نويسنده درخواست نمايد.

-رضايت: تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش‌ها می‌بايست از اهداف انجام پژوهش و عوارض داروهايی که در مداخلات استفاده می‌شود، آگاه باشند. فرم رضايت آگاهانه در رابطه با اين نوع پژوهش‌ها بايد توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش تأييد شود. در صورت لزوم، مجله حق دارد مستندات را از نويسنده درخواست نمايد.

- نويسندگي: از نظر معيارهای نويسندگی، همه افرادی که به عنوان نويسنده مقاله معرفی شده‌اند، بايد يکی از شرايط 1 و شرايط 2 و 3 و 4 را داشته باشند:

1- مشارکت قابل توجه در ايده کلی و طراحی ايده مقاله يا جمع‌آوری داده‌ها يا تجزيه و تحليل و تفسير داده‌ها؛

2- طراحی مقاله يا بازنگری نقادانه مقاله بمنظور يافتن اهميت محتوای فکری آن؛

3- بازنگری و بررسی نسخه نهايی؛

4-پذيرش مسئوليت تمامی جوانب مقاله و پاسخگوبودن در خصوص صحت و دقت اطلاعات ذکر شده.

- تضاد منافع: چنانچه تضاد منافعی در رابطه با مقاله وجود دارد، نويسندگان موظفند به دفتر مجله اطلاع دهند. همچنين ذکر نام گروه و يا مؤسسه‌ای که مطالعه در آن، انجام شده و يا حمايت مالی نموده است، ضروری است.

- حق چاپ: مسئوليت کامل منايع و مطالب چاپ شده از ديدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده نويسنده (نويسندگان) خواهد بود.

- تمامی مسئوليت هر مطلب منتشرشده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن، از جمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش بر عهده نويسنده (نويسندگان) است.

 

بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها

مجله بهداشت در عرصه در پایگاههای اطلاعاتی/ نمایه‌نامه‌های زیر، نمایه می‌شود و در دسترس است: 

(Index Copernicus (IC

(Biefield Academic search Engine (BASE

(Directory of Research  Journals Indexing (DRJI

(Scientific Indexing service (SIS

civilica

Magiran

barakatkns

Google Scholar