تماس مجله

آدرس پستی

ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، بلوار رشیدالدین فضل الله، بلوار دانشجو، مقابل خیابان شهید اعرابی (پروانه)، دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دفتر فصلنامه "بهداشت در عرصه".

تماس اصلی

دکتر احمدرضا یزدانبخش
سردبیر
دانشکده بهداشتو ایمنی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن: 22432040-41-0098
ایمیل: jhf@sbmu.ac.ir

تماس حمایت

کارشناس دفتر نشریه
تلفن: 22432040-41-0098
ایمیل: jhf@sbmu.ac.ir