تماس مجله

آدرس پستی

ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، بلوار رشیدالدین فضل الله، بلوار دانشجو، مقابل خیابان شهید اعرابی (پروانه)، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دفتر فصلنامه "بهداشت در عرصه".

تماس اصلی

دکتر احمدرضا یزدانبخش
سردبیر
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن: 22431994-21-0098
ایمیل: jhf@sbmu.ac.ir

تماس حمایت

کارشناس دفتر نشریه
تلفن: 22431994-21-0098
ایمیل: jhf@sbmu.ac.ir