فصلنامه بهداشت در عرصه


تصویر صفحه خانگی مجله

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت

مدیر مسئول: دکتر حسین حاتمی

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش

ویراستار انگلیسی: دکتر محمد منشوری ، دكتر محمد رفيعي

مشاور آماري: دكتر يداله محرابي

مدیر داخلی: مهندس محمد رنجبریان

مدير وب سايت: سميه غفاري

همکاران اجرائی: دكتر مهرنوش ابطحي، مهندس مهری جبار ، مرضیه فیض آبادی

ناشر: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شاپاچاپي: 5130-2322

شاپا الكترونيكي: 1375-2383

 

مجله بهداشت در عرصه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي Iran MedexMagiran ,google scholar

 

نمايه ميشود.


 


دوره 3، شماره 4 (1394)

فهرست مطالب

Original/Research Article

علیرضا حیدری, محمدجواد کبیر, ناهید جعفری, اشرفی بابازاده گشتی, محدعلی پورعباسی, محمدرضا هنرور, منصوره لطفی, محمد آریایی, مریم ایری
PDF
محمدجواد جعفری, زهرا بابایی مهابادی, فریده عتابی, لیلا امیدی, نسرین کریمی اصل
PDF
حسین حاتمی, شهنام عرشی, راحیل ساریخانی, طیبه شفیعی گنجه
PDF
طیبه خسته ایوری, هاشم حشمتی, رضا فاریابی, زینب گودرزیان, عباس قدرتی, فرشته نجفی, هادی علیزاده
PDF
توحید بابازده, جعفر تزوال, فاطمه صفرعلیزاده, حسن محمودی
PDF
علی محمد مصدق راد, مهناز افشاری
PDF