فصلنامه بهداشت در عرصه


تصویر صفحه خانگی مجله

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت

مدیر مسئول: دکتر حسین حاتمی

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش

ویراستار انگلیسی: دکتر محمد منشوری ، دكتر محمد رفيعي

مشاور آماري: دكتر يداله محرابي

مدیر داخلی: مهندس محمد رنجبریان

مدير وب سايت: سميه غفاري

همکاران اجرائی: دكتر مهرنوش ابطحي، مهندس مهری جبار ، مرضیه فیض آبادی

ناشر: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شاپاچاپي: 5130-2322

شاپا الكترونيكي: 1375-2383

 

مجله بهداشت در عرصه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي Iran MedexMagiran ,google scholar

 نمايه ميشود.


 


دوره 4،شماره 2(1395)

فهرست مطالب

Original/Research Article

افشين تكدستان, نعمت اله جعفرزاده, مهرنوش ابطحی, فروغ علي قاسمي
PDF
فرناز اسلامی مهر, علی رمضانخانی, سهیلا خداکریم, فاطمه رخشانی
PDF
ولی بریم نژاد, پریسا عرب زاده کفاش, رویا اشراقی سامانی
PDF
علی رمضانخانی, آمنه پوراسماعیلی, سکینه رخشنده رو, سهیلا خداکریم
PDF
علیرضا حیدری, محمدجواد کبیر, ناهید جعفری, اشرفی بابازاده گشتی, محمدرضا هنرور, منصوره لطفی
PDF
سیدعلیرضا موسوی, مجید فرجی
PDF