فصلنامه علمی بهداشت در عرصه


تصویر صفحه خانگی مجله

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت

مدیر مسئول: دکتر حسین حاتمی

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش

ویراستار انگلیسی: دکتر محمد منشوری و دكتر محمد رفيعي

مشاور آماري: دكتر يداله محرابي

مدیر داخلی: مهندس محمد رنجبریان

مدير وب سايت: سميه غفاري

همکاران اجرائی: مهندس مهری جبار _ مرضیه فیض آبادی

ناشر: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شاپاچاپي: 5130-2322

شاپا الكترونيكي: 1375-2383

 

مجله بهداشت در عرصه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي Iran MedexMagiran نمايه ميشود.


 


دور2، شماره3، پاييز 1393

فهرست مطالب

Original/Research Article

محمد جواد جعفری, مهدی قراری, محتشم غفاری, لیلا امیدی, غلامرضا اسداﷲ فردی
PDF
احمد رضا یزدانبخش, نعمت الله جعفرزاده, شهداد همتیان, امیر شیخ محمدی
PDF
Zohre Ebrahimpoor, Mohammad Taghi Samadi, reza Shokuhi, Ghorban Asgari
PDF
احسان زاعی, مرضیه نجفی, رویا رجایی
PDF
منیره مجلسی نصر, یدالله فخری, مریم سرخوش
PDF
حسین حاجی زاده, منصور طاهری انارکی, زهرا عرب ابوسعدی
PDF