فصلنامه علمی بهداشت در عرصه


تصویر صفحه خانگی مجله

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت

مدیر مسئول: دکتر حسین حاتمی

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش

ویراستار انگلیسی: دکتر محمد منشوری و دكتر محمد رفيعي

مشاور آماري: دكتر يداله محرابي

مدیر داخلی: مهندس محمد رنجبریان

مدير وب سايت: سميه غفاري

همکاران اجرائی: مهندس مهری جبار _ مرضیه فیض آبادی

ناشر: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شاپاچاپي: 5130-2322

شاپا الكترونيكي: 1375-2383

 

مجله بهداشت در عرصه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي Iran MedexMagiran نمايه ميشود.


 


دوره 3, شماره 1 (1394): بهار 1394

فهرست مطالب

Original/Research Article

احسان زارعي, سيما مرزبان, رويا رجايي, مرضيه نجفي
PDF
راحیل کیانپور برجویی, محسن پورنیا, محمد اسدپور
PDF
علی نقی زاده, حسين ايوزي
PDF
اکبر بابایی حیدر آبادی, حسن محمد پور, علیرضا فلاح مدواری, محسن موسی فرخانی, روح اله فلاح, اسد اله افشین
PDF
محمد ززولی, جمشید یزدانی, محمد آهنجان, محمود همایون نسب لنگرودی, معصومه اسلامی فر
PDF
احمدرضا يزدانبخش, محمدرضا مسعودي نژاد, ستار محمدی
PDF