فصلنامه بهداشت در عرصه


تصویر صفحه خانگی مجله

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت

مدیر مسئول: دکتر حسین حاتمی

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش

ویراستار انگلیسی: دکتر محمد منشوری ، دكتر محمد رفيعي

مشاور آماري: دكتر يداله محرابي

مدیر داخلی: مهندس محمد رنجبریان

مدير وب سايت: سميه غفاري

همکاران اجرائی: دكتر مهرنوش ابطحي، مهندس مهری جبار ، مرضیه فیض آبادی

ناشر: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شاپاچاپي: 5130-2322

شاپا الكترونيكي: 1375-2383

 

مجله بهداشت در عرصه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي Iran MedexMagiran ,google scholar

 نمايه ميشود.


 


دوره4,شماره1(1395)

فهرست مطالب

Original/Research Article

منیره مجلسی نصر, محمد رفیعی, حسن جلیلوند
PDF
الهه شکوهی نیا, نسترن کشاورز محمدی, طیبه مرعشی, زهرا قربانی
PDF
زهره فضلی, رضوان زنده دل, داود پناهی, محسن امیدی, جواد ساجدی فر, نیما فیروزه
PDF
سید آرمین هاشمی, مهناز ضرغام, امیرحسین فیروزان
PDF
مهدی صادقی, ماهم تدریسی, ابوطالب بای, یوسف دادبان شهامت
PDF
ایاد بهادری منفرد, حسین حاتمی, هاله عیسی بیگلو
PDF