فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت

مدیر مسئول: دکتر حسین حاتمی

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش

ویراستار انگلیسی: دکتر محمد منشوری

مشاور آماري: دكتر يداله محرابي

مدیر داخلی: مهندس محمد رنجبریان

همکاران اجرائی: مهندس مهری جبار _ سمیه غفاری _  مرضیه فیض آبادی

ناشر: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شاپاچاپي: 5130-2322

شاپا الكترونيكي: 1375-2383


تصویر صفحه خانگی مجله

 


دوره 1, شماره 3 (1392)

فهرست مطالب

Original/Research Article

بررسي حذف باكتري پسودوموناس آئروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيمياييInvestigation of Pseudomonas aeruginosa removal from drinking water using photo-electrochemical method PDF
گيتي كاشي, نيلوفر حجازي مهر, سعید یاورپور
بررسي كيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم Quality evaluation and stability index determination of Qom rural drinking water resources PDF
روشنک رضايي کلانتري, علی آذری, احسان احمدي, محمد احمدي جبلي
دانش و ادراکات دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمينه HIV/AIDSHIV/AIDS-related knowledge and perceptions among medical students in Isfahan University of Medical Sciences: a theory-based cross-sectional study PDF
سكينه رخشنده رو, ذبيح اله قارلي پور قرقاني, الهه توسلي, محتشم غفاري, محسن روشني, ناهيد حميدزاده
ارزیابی کیفیت میکروبی پساب و لجن دفعی از چهار تصفیه خانه فاضلاب موضعي شهر تهرانMicrobial quality assessment of disposal effluent and sludge from four decentralized wastewater PDF
مهدي فرزادكيا, رويا ميرزايي, مينا غفارخاني, فاطمه باقري
سنتز نانو ذرات آهن صفر و ارزیابی عملکرد این نانوذرات در حذف فنل و 2-کلروفنل از محلولهای آبیSynthesis of iron nanoparticles and evaluation of their operation in phenol and 2-chlorophenol removal from aqueous solution PDF
هستی دارائی, حسين كمالي
مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردوEquilibrium and synthetic studies of methylene blue dye removal using ash of walnut shell PDF
حسین جعفری منصوریان, امیر حسین محوی, فردوس کرد مصطفی پور, مصطفی علیزاده

Systematic Review and Meta Analysis

متاآنالیز مرگ ناشي از سرطان كليه در بين کارگران توليد كننده و در تماس مزمن با تركيبات کلروفنلChronic exposure to chlorophenol related compounds in production workplace and kidney cancer: A meta-analysis PDF
رضوان زنده دل, رعنا طايفه رحيميان, علي كبير


_____________________________________________________________________________________________

آدرس: ایران _ تهران _ اوین _ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت _ کدپستی: 1983535511 تلفکس : 22431994-21-0098پست الکترونیکی : jhf@sbmu.ac.ir