فصلنامه بهداشت در عرصه


تصویر صفحه خانگی مجله

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی _ دانشکده بهداشت

مدیر مسئول: دکتر حسین حاتمی

سردبیر: دکتر احمدرضا یزدانبخش

ویراستار انگلیسی: دکتر محمد منشوری و دكتر محمد رفيعي

مشاور آماري: دكتر يداله محرابي

مدیر داخلی: مهندس محمد رنجبریان

مدير وب سايت: سميه غفاري

همکاران اجرائی: دكتر مهرنوش ابطحي، مهندس مهری جبار ، مرضیه فیض آبادی

ناشر: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شاپاچاپي: 5130-2322

شاپا الكترونيكي: 1375-2383

 

مجله بهداشت در عرصه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي Iran MedexMagiran ,google scholar

 

نمايه ميشود.


 


دوره 3،شماره3 (1394)

فهرست مطالب

Original/Research Article

حسين حاتمي, صديقه رستگار, سهيلا خداكريم, فريدون فغاني, اكرم نجات بخش, ابراهيم بابايي
PDF
سيد آرمين هاشمي, مهناز ضرغام اينانلو
PDF
رضا جوروند, كاظميه صادقي راد, اميدعلي غلامي, مرجان وجداني, رحمن پناهي, اكبر بابايي حيدر آبادي
PDF
احمدرضا يزدانبخش, اكبر اسلامي, سميه رضايي
PDF
مهدی صادقی, ابوطالب بای, ناصر بای, نفیسه سفلایی, محمد هادی مهدی نژاد, مرتضی ملاح
PDF
سجاد نصرالهي سروآغاجي, رضا عليمرداني, محمد شريفي, محمدرضا تقي زاده يزدي
PDF