مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

A

Abazarian, Niloofar, مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Abbasi, Saied, دانشیار (ایران)
Abedi, Fatemeh
Aboutalebi, Alireza, مرکز تحقیقات طب اورژانس، بخش اورژانس، انستیتو تحقیقات بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Afrakhteh, Motahhareh, دپارتمان نورولوژی، بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Afzal Aghaee, Monavar, گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
Afzal Aghaei, Monavvar
Aghababaeian, Hamidreza, دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران. (ایران)
Aghababaeian, Hamidreza, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران. (ایران)
Aghajani Nargesi, Dorrin, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Ahmadi, Masoumeh
Ahmadi, Nadia, دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Ahmadi, Omid (ایران)
Ahmadi Chenari, Hadi
Ahmadi Mazhin, Sadegh, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
Ahmadzadeh, Farhad, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز؛ اهواز، ایران.
Akbarnezhad, Esmaeil
Akhlagh Mohammadi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران. (ایران)
Alavi Moghadam, Mostafa, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش اورژانس، تهران، ایران.
Alavi Moghaddam, Mostafa, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Alimohammadi, Hosein, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Alimohammadi, Hossein, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Alimohammadi, Hossein, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Alinejad, Marzieh, بخش زنان و زایمان، بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تنکابن، مازندران، ایران.
Alipour, Mahmoud, دانشکده علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
Altontash, Yasaman
Amini, Afshin, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Amini, Afshin, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Amini, Afshin, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Amini, Afshin
Amini, Mitra, مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم بزشکی شیراز، شیراز، ایران
Aminiahidashti, Hamed
Aminiahidashti, Hamed, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Aminiahidashti, Hamed, دپارتمان اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Amiri, Marzieh
Amiri, Marzieh, دپارتمان اورژانس، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، انزلی، ایران.
Amni, Taghi, گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Ansar, Malek Masoud, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
Ansari, Farshad, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
Araghi Ahvazi, Ladan, دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
Arhami Dolaatabadi, Ali, دپارتمان اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Arhami Dolatabadi, Ali, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Arhami Dolatabadi, Ali, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Arhami Dolatabadi, Ali
Asadi, Payman, مرکز تحقیقات تروما جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
Asadi, Payman, Road trauma Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
Asadi, Payman, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
Asadi, Payman, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران
Asadi, Payman
Asgari Darian, Ali, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز؛ اهواز، ایران.
Asgarzadeh, Setareh, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان پاستور، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران
Asgarzadeh, Setareh, گروه طب اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Asgarzadeh, Setareh
Asghari Jafarabadi, Mohammad, مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
Askari, Roohollah, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران.
Assarzadegan, Farhad, دپارتمان نورولوژی، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Azadi, Leila, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران.
Azarmnia, Mehdi, مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
Azizkhani, Reza, دپارتمان طب اوژانس، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

B

Bahadormanesh, Azar, مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
Bahrampour, Ehsan, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
Baratloo, Alireza, گروه طب اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Baratloo, Alireza, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Baratloo, Alireza, گروه طب اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Baratloo, Alireza, دپارتمان طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Baratloo, Alireza, دپارتمان اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Baratloo, Alireza
Baratloo, Alireza, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Baratloo, Alireza, گروه طب اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
Barzegari, Hasan, بخش اورژانس، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
Barzegari, Hasan, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
Barzegari, Hassan
Barzegari, Hassan, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز؛ اهواز، ایران.
Basati, Masoud, مرکز فوریتهای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Basir Ghafouri, Hamed, مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Bayani, Masoome, مركز تحقيقات بيماري‌هاي عفوني و گرمسيري، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران
Bayati, Akram, گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Beikzadeh Marzbani, Baharan
Bidari, Ali
Boushehri, Behzad
Boushehri, Behzad, دپارتمان پزشک قانونی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
Bozorgi, Farzad, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Bozorgi, Farzad
Brahimi, Amir-Sajad

D

Dadashzadeh, Abbas, گروه داخلی - جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
Dadkhah, Mehdi, گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
Darvishi, Mohammad, مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
Dastorpoor, Maryam, مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Dehghani, Mohammad Ali
Dehghani, Mohammad Hosein
Derakhshanfar, Hojjat, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Derakhshanfar, Hojjat, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Derakhshanfar, Hojjat, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Dinpanah, Hosein, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
Dinpanah, Hossein, بخش اورژانس، بیمارستان 9 دی تربت حیدریه، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.

E

Ebrahimi, Bahram
Ebrahimi, Mohammadreza, دانشگاه علوم پزشگی ایران (ایران)
Ebrahimian, Maede
Ebrahimzadeh, Negar
Elmi, Safa, دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
Elyasi, Forouzan, مرکز تحقیقات علوم رفتاری و روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Emamgholipour, Sara, گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
Esfandiari, Samira, مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
Esfandiari, Samira
Eslami, Ahmad Ali, گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Esmaeili, Alireza
Esmaeili Ranjbar, Afsaneh, بخش اورژانس، بیمارستان علی ابن ابیطالب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
Esmaeilian, Mehrdad, بخش اورژانس، بیمارستان الزهراء، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Esmailian, Mehrdad, مرکز تحقیقات طب اورژانس، مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Esmailian, Mehrdad, دپارتمان طب اوژانس، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Esmailian, Mehrdad, دپارتمان اورژانس، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Esmailian, Mehrdad
Esmailian, Mehrdad, مرکز تحقیقات طب اورژانس، بخش اورژانس، انستیتو تحقیقات بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Esmailian, Mehrdad, مرکز تحقیقات طب اورژانس، بخش اورژانس، انستیتو تحقیقات بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Esmailian, Mehrdad, دپارتمان اورژانس، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

F

Fadaee, Yousef, دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
Fakhr Mousavi, Seyed Abouzar, گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
Faridaalaee, Gholamreza, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (ایران)
Faridaalaee, Gholamreza, دپارتمان طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران (ایران)
Faridaalaee, Gholamreza, دپارتمان ارتوپدی، بیمارستان امام رضا تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
Farrokhiyan, Mina, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
Fattahi, Azam, مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Feizi, Bahareh
Felezi Nasiri, Soroush, گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Forouzafar, Mohammad Mehdi, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Forouzan, Arash, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
Forouzan, Arash, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز؛ اهواز، ایران.
Forouzanfar, Mohammad Mehdi, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Forouzanfar, Mohammad Mehdi, گروه طب اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Forouzanfar, Mohammad Mehdi, دپارتمان اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Forouzanfar, Mohammad Mehdi

G

Gallehdar, Davood, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Ghaedi Heidari, Fatemeh, دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Ghafarzad, Amir, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان امام رضا، دانشکاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
Ghaffari, Mohsen, بیمارستان سیدالشهداء، کرمان، ایران.
Ghani Kakhaki, Mohammad Reza, بخش اورژانس، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
Ghasemi, Saeedeh, بخش اورژانس، بیمارستان شهید مفتح، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ورامین، ایران.
Ghazi Talkhoncheh, Mojtaba (ایران)
Ghiasi, Ali Reza, بیمارستان سیدالشهداء، کرمان، ایران.
Gholamalipoor, Hossien, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Golestani, Nasim, دپارتمان اورژانس، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Golikhatir, Iraj, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Golikhatir, Iraj, دپارتمان اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Golikhatir, Iraj
Golitaleb, Mohammad, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Golshani, Keihan
Goudarzi, Leila, بخش اورژانس، بیمارستان الزهراء، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

H

Habibi-Moghadam, Morteza, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
Habibi-Saravi, Reza, دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Haghighi, Saeid, مرکز تحقیقات طب اورژانس، بخش اورژانس، انستیتو تحقیقات بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Haji Adineh, Vahid, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Hajimaghsoudi, Majid, مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
Hajimaghsoudi, Majid
Halimi Asl, Aliasghar
Hamzeh pour, Siavash, گروه زیست شناسی، موسسه آموزش عالی ربع رشید ، تبریز ، ایران
Haraghi, Mehrnoosh, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Harorani, Mahdi, دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران (ایران)
Harorani, Mahdi, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Harorani, Mehdi, گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Hasan, Shadi Hasan, مرکز تحقیقات طب اورژانس، مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Hasankhani, Hadi, گروه داخلی - جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
Hasanzadeh, Akbar, گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Hashemi, Behrooz, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Hashemi, Behrooz, گروه طب اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Hashemi, Behrooz, 1گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Hashemi, Behrooz, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Hashemi, Behrooz, دپارتمان اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Hashemi, Behrooz
Hashemi, Behrouz, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Hassankhani, Hadi, مرکز مطالعات کيفی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبريز، تبريز، ايران (ایران)
Hatamabadi, Hamid Reza, دپارتمان اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Hatamabadi, Hamid Reza, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Hatamabadi, Hamid Reza
Hatamabadi, Hamidreza, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Hatamabadi, Hamidreza
Hatamabadi, Hamidreza, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Heidari, Farhad, بخش اورژانس، بیمارستان الزهراء، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Heidari, Farhad, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان الزهراء، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Heidari, Kamran, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Heidari Bateni, Bahnaz
Heidarian, Amir
Hesami, Omid, دپارتمان نورولوژی، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Heydari, Fatemeh, مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم بزشکی شیراز، شیراز، ایران
Heydari, Kamran, دپارتمان اورژانس، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Hosseini, Fatemeh, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Hosseini, Mahdie (ایران)
Hosseini, Seyed Mohammad, بخش اورژانس، بیمارستان هفتم تیر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Hosseini, Seyed-Hossein, مرکز تحقیقات حوادث و بلایا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. (ایران)
Hosseini Fahraji, Hossein, مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.
Hosseininejad, Mohammad
Hosseininejad, Seyed Mohammad, دپارتمان اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Hosseininejad, Seyed Mohammad, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Hosseinzadeh, Abolfazl, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

I

Irajian, Mohammad, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان امیرالمومنین، دانشگاه علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران. (ایران)
Irannejad, Behrooz, دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران (ایران)

J

Jaafaripooyan, Ebrahim, گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
Jabbari beirami, Hossien, مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
Jadidi, Ali, گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Jadidi, Ali, دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک. ایران (ایران)
Jadidi, Ali, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Jafari, Mojtaba
Jafari, Mojtaba, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان پاستور، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران
Jafarshad, Javaneh, گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Jahanian, Fatemeh, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Jahanian, Fatemeh
Jamali, Reza
Janati, Maryam
Janmohammadi, Naser
Javadi, Samanesadat, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (ایران)
Jesmi, Ali Asghar, دپارتمان پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، بجنورد، ایران.

K

Kalantari Meibodi, Mohammad, مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم بزشکی شیراز، شیراز، ایران
Kalantarimeibidi, Mohammad
Kamyar, Nasim, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
Kariman, Hamid, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش اورژانس، تهران، ایران.
Kariman, Hamid
Kariman, Hamid, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Karimi, Ebrahim, بخش اورژانس، بیمارستان بعثت، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.
Karimialavijeh, Ehsan, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Karimifard, Mousa, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
Keikha, Shahram, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
Khajehnasiri, Nazli, گروه علوم جانوری،دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
Khalaji, Saeed, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Khani Jeihooni, Ali, دپارتمان بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
Khankeh, Hamidreza, مرکز تحقیقات حوادث و بلایا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
Khorsand Vakilzadeh, Ali
Khorsand Vakilzadeh, Ali, گروه طب سنتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
Khosravi, Mahmood, گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

L

Laali, Abolghasem, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Lachini, Maryam, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Lagzian, Mohammad, گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
Lalehgani, Hedayat, دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
Lashgari, Akram, بخش اورژانس، بیمارستان شهید مفتح، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ورامین، ایران.

M

Mahdavi, Nastaran Sadat, متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Mahmoodi, Sadrolah, دپارتمان اورژانس، بیمارستان بقیه الله، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.
Majidi, Alireza, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Majidi, Alireza, دپارتمان اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Majidi, Alireza, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Majidi, Alireza
Majidi Nejad, Saeed, بخش اورژانس، بیمارستان الزهراء، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Majidinejad, Saeed, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان الزهراء، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Maleki, Marzieh, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Maleki Rastekenari, Alireza, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
Maleki Verki, Mohammad Reza, بخش اورژانس، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
Malih, Narges, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Maniey, Mohammad, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
Mannani, Ali
Manouchehrifar, Mohammad, بخش اورژانس، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Mansory, Mehrdad, کمیته تحقیقات دانشجویی, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
Mansouri, Behnam, دپارتمان نورولوژی، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Marefati, Forouzan
Marhamati, Mahmoud
Masdari, Farhad, مرکز تحقیقات حوادث و بلایا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
Masjoodi, Batsabe, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش اورژانس، تهران، ایران.
Masjoodi, Batsabeh, بخش اورژانس، بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، گیلان، ایران.
Masoumi, Gholamreza, مرکز تحقیقات مدیریت طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Masoumi, Gholamreza, مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Masoumi, Kambiz, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز؛ اهواز، ایران.
Masoumi, Kambiz
Memary, Elham, دپارتمان بیهوشی، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Mirazimi, Maryam Sadat
Mirbaha, Sahar, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Mirbaha, Sahar, دپارتمان طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Mirfazli, Seyed Abdollah, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Moallem, Masoumeh, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان پاستور، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران
Moallem, Masoumeh
Mohammad Rezaei, Maedeh, دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Mohammadi, Davood, مرکز تحقیقات طب اورژانس، بخش اورژانس، انستیتو تحقیقات بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Mohammadi, Fateme, مرکز تحقیقات مدیریت طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Mohammadi, Fateme, مرکز تحقیقات طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Mohammadi, Fatemeh, مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Mohammadi, Fatemeh, مرکز تحقیقات مدیریت طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Mohammadi, Neda, دپارتمان طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
Mohammadi Yazani, Esmaeil, گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
Mohammadshahi, Marita, گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران.
Moharamzadeh, Payman, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
Mohmadi, Rahele, گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Mohseninia, Nasibeh
Mollaei, Taghi
Momeni, Mehdi, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Monadi Ziyarat, Hadiseh, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی . مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری (ایران)
Monsef Kasmaei, Vahid, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
Monsef Kasmaei, Vahid
Monsef Kasmaei, Vahid, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران
Monsef Kasmaei, Vahid, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
Monsef Kasmaie, Vahid
Monsef Kasmaie, Vahid, مرکز تحقیقات تروما جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
Monsef Kasmaie, Vahid, Road trauma Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
Montazar, Heossein
Montazer, Seyed Hossein, دپارتمان اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Montazer, Seyed Hossein, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Montazeri, Mohammad
Montazeri, Mohammad, باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران
Moosavi, Seyed Ahmad, دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
Moosazadeh, Mahmood, مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Moradi, Zohre, گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Morteza Bagi, Hamidreza, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان امام رضا، دانشکاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
Mosaddegh, Reza, مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Mosaddegh, Reza, مرکز تحقیقات طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Mosaddegh, Reza, مرکز تحقیقات مدیریت طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Mosaddegh, Reza Mosaddegh, مرکز تحقیقات مدیریت طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Mosaffa, Behzad, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
Motallebi Nahyeh, Ali, دپارتمان اورژانس، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Motamed, Hassan
Motamedi, Maryam, دپارتمان اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Motamedi, Maryam, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Motamedi, Maryam, گروه طب اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Motamedi, Maryam
Mousavi, Maryam Sadat, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (ایران)
Mousavi, Seyed Ahmad, دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
Mousavifar, Soheila Sadat, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Mousazadeh, Yalda, کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
Mozafari, Javad, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

N

Naeimi, Malak Sadat, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان امام رضا، دانشکاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (ایران)
Najafi Fakhraee Azar, Baharak
Nasr Esfahani, Mehdi, مرکز تحقیقات طب اورژانس، بخش اورژانس، انستیتو تحقیقات بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Nasr Esfahani, Mohammad, دپارتمان اورژانس، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Nasr-Esfahani, Mohammad
Nasri, Maryam
Nazarian, Abolfazl, دپارتمان بیوشیمی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
Nazarian, Zahra, دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Nejadshafiee, Mahdiyeh, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، ایران.
Nikmanesh, Vishtasb
Nikzad, Farshid, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, ارومیه, ایران (ایران)
Noori Gharansaraii, Zahra, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
Norouzi, Salehe, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
Norouzi, Saleheh
Norouzinia, Roohangiz, Alborz university of medical sciences, karaj,iran
Nouri, Shamila, گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Nouri Sari, Hasan, مرکز مدیریت حوادث و فورریتهای پزشکی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.
Noyani, Amir, مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
Noyani, Amir, مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

P

Pakniyat, Abdol Ghader, دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Parvareshi Hamrah, Mohsen
Pirnia Naieni, Afsaneh (ایران)
Pouraghaei, Mahboob, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
Pourali, Masoumeh, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Pourmotahari, Fatemeh, گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.
Pournorouz Ghad, Mehdi, دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. (ایران)
Pourranjbari, Solmaz, واحد مدیریت بیمارستانی، بیمارستان سینای تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
Pourshafiei, Seyed Hashem, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

R

R Ghafouri, Rouzbeh, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
Rafiee, Noora
Rahmani, Azad, گروه داخلی - جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
Rahmani, Ehsan, دپارتمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، مرودشت، ایران. (ایران)
Rahmani, Seyed Hesam
Rahmati, Farhad, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Rahmati, Farhad, گروه طب اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Rahmati, Farhad
Rahmati, Farhad, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Rajavi, Zhale, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش اورژانس، تهران، ایران.
Rakhshani, Tayebeh, دستیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت.دانشکده بهداشت.دانشگاه علوم پزشکی شیراز (ایران)
Ramouz, Ali
Rasouli, Fatemeh
Razzaghi, Alireza, کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویان، مرکز تحقيقات ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران.
Rezai, Mehdi, مرکز تحقیقات مدیریت طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Rostami, Abbas, مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
Rostami, Bahram, واحد آموزش، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
Rostami Shahrebabaki, Mohammad, بخش اورژانس، بیمارستان علی ابن ابیطالب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
Rouhipour, Alaleh, متخصص کودکان، محقق مستقل، تهران، ایران.

S

Saadatmand, Sepideh, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
Saberi Anari, Seyed Mohammad, دکترای پزشکی عمومی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
Sabzghabaei, Anita, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Sabzghabaei, Anita
Sabzghabaei, Anita, دپارتمان اورژانس، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Sadat Fatemi, Masoome, Road trauma Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
Sadeghi, Hajar, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Sadeghi, Mahmood, مركز تحقيقات بيماري‌هاي عفوني و گرمسيري، دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل، ایران
Sadeghi Panah, Fatemeh, دپارتمان طب اوژانس، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Saeedi, Anahita, دپارتمان اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Saeedi, Morteza, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Safarabadi, Mahdi, دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. (ایران)
Safarabadi, Mahdi, گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. (ایران)
Safarabadi, Mehdi, دانشگاه علوم پزشکی اراک (ایران)
Safari, Omid, دپارتمان طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
Safari, Saeed
Safari, Saeed, گروه طب اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Safari, Saeed, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Safari, Saeed, گروه طب اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
sajedi, Nadia, مرکز تحقیقات تروما جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
Salehi, Lida, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران
Salehi, Shayesteh, دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
Salehi Abarghoui, Amin
Salehnia, Mohammad Hossein, مرکز تحقیقات طب اورژانس، مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Salimi, Tahere
Sanji Rafsanjani, Mojtaba, بخش اورژانس، بیمارستان علی ابن ابیطالب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
Sareban, Mohammad Taghi (ایران)
Sedaghat, Soheila, دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
Seidabadi, Marzieh
Seyedhosseini, Javad, دپارتمان اورژانس، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
seyedian, Seyed Masoud, بخش قلب، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
Shafiei, Milad, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران.
Shafti, Vida, بخش زنان و زایمان، بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، مازندران، ایران.
Shahabinejad, Mostafa, مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت امداد و درمان ناجا، تهران، ایران.
Shahhosseini, Tala, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Shahim, Farhad
Shahrami, Ali, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Shahrami, Ali, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Shahsavari Nia, Kavous, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
Shams Vahdati, Samad, مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران (ایران)
Shams Vahdati, Samad
Shamseddini, Mohammad Taghi, مرکز فوریت های پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Sheikh Rabari, Akbar, دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Sheikh-Motahar-Vahedi, Hojjat, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان دکتر شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Shiari, Reza, فوق تخصص روماتولوژی، دپارتمان روماتولوژی کودکان، بیمارستان کودکان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Shirani, Farzaneh, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Shojaee, Majid, گروه طب اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Shojaee, Majid, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Shojaee, Majid, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Shojaee, Majid, دپارتمان اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Shojaee, Majid, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Shojaee, Majid
Shojaei, Majid, بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Shokati, Behnam, دفتر تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، تهران، ایران.
Soheili, Amin, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
Soltani, Maleheh, دپارتمان اورژانس، بیمارستان افشار، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.
soltani, Mojtaba, دپارتمان طب کار، کلینیک شهید رهنمون، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران
Soltani Poorsheikh, Somayeh, دپارتمان بهبود کیفیت، بیمارستان سیدالشهداء، کرمان، ایران.
Sotoodehnia, Mehran, بخش اورژانس، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

T

Tagizadieh, Ali, بخش مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
Taheri, Mehrsa, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان الزهراء، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Taheri, Nourollah, دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
Tajik, Hosna, Road trauma Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
Tajik, Hosna
Taleshi, Zabihollah, دپارتمان اورژانس، بیمارستان شهید مدنی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.
Tamanna, Neda, مرکز بهداشت شمیرانات، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Tansaz, Zarrin
Tarkhorani, Mohammadreza, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
Tavakoli, Nader, مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (ایران)
Tayefi, Elham, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران.
Teimouri, Alireza
Travatmanesh, Samira, دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز (ایران)

ف

فاطمی, علیرضا, گروه داخلی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
فروزان, آرش, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
فروزان فر, محمدمهدی, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
فروزانفر, محمد مهدی
فروزانفر, محمد مهدی, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
فریداعلایی, غلامرضا, دپارتمان فوریت های پزشکی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران. (ایران)

ق

قاسمي نژاد كرماني, سارا, 1. بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
قاضی پاشا, مسعود, 2. مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی، تهران، ایران.

م

منوچهری فر, محمد
مهری نژاد, سید ابوالقاسم, دانشیارگروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
موسوی, فاطمه, مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
موسوی رکن آبادی, راضیه سادات, دپارتمان طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
میربها, سحر, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
محمدی, فاطمه, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
مرادچله, آصف, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
مرادیان, محمدجواد, مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان تروما شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
مصدق, رضا, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
مظفری, محدثه, دانشجوی دکتری تخصصی رشته روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (ایران)
معتمد, حسن, بخش اورژانس، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
معصومی, کامبیز, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
معصومی, غلامرضا

ن

نویانی, امیر, واحد توسعه پژوهشهای بالینی,بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. (ایران)
نویانی, امیر, استادیار علوم پرشکی شاهرود (ایران)
نیرومند, مهتاب, دپارتمان داخلی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
نژادشفیعی, مهدیه, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (ایران)
نکوقدم, سید مجتبی, گروه داخلی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
نکویی مقدم, محمود, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (ایران)
نثاری, امیررضا, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

ه

هاشمی, بهروز, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

و

واحدیان, روفیا, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

ی

یکه سادات, سید میثم, واحد توسعه پژوهشهای بالینی,بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
یداللهی, سلمان, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

ک

کلانتر هرمزی, علیا, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
کیخا, الهام, گروه داخلی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)
کاشانی, پروین (ایران)
کریمی, محمد, بخش اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
کریمان, حمید

پ

پیوندی, رضا, مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران.
پیوسته گر, مهر انگیز, دانشیارگروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
پایدار, شهرام, مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

V

Vafaei, Nasim, بخش زنان و زایمان، بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Vafaei Nasab, Mohammad Reza
Vahidi, Elnaz, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Vahidi, Elnaz, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان دکتر شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Valedjan Navabpour, Babak, بخش اورژانس، بیمارستان حکیم جرجانی، سازمان تامین اجتماعی، گرگان، ایران.
Varvanifarahani, Pouran, دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Vaziri, Samira, مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Vaziri, Samira, مرکز تحقیقات طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Vaziri, Samira, مرکز تحقیقات مدیریت طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

Y

Yadollahi, Alireza
Yadollahi, Salman, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
Yasinzadeh, Mohammad-Reza, مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Yazdankhah, Saeed, بخش قلب، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز؛ اهواز، ایران.
Yekke Fallah, Leili, دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
Yoosefian, Zahra, دپارتمان روانپزشکی، بیمارستان نور، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Yousefian, Mohammad Ali, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

Z

Zamani, Majid
Zamani, Majid, مرکز تحقیقات طب اورژانس، بخش اورژانس، انستیتو تحقیقات بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Zamani, Majid, دپارتمان طب اوژانس، بیمارستان الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Zand, Soleiman, گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
Zare, Samad
Zare Zadeh, Mohammad
Zarea, Kourosh, مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.
Zare’, Mohammad, بخش نورولوژی، بیمارستان آیت اله کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Zeinali, Faeze, مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
Zeraatchi, Alireza, گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
Zia Ziabari, Seyed Mehdi, گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
Zia Ziabari, Seyyed Mahdi, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
Zia Ziabari, Seyyed Mahdi
Zia Ziabari, Seyyed Mahdi, مرکز تحقیقات تروما جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
Zia Ziabari, Seyyed Mahdi, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
Ziaei, Sona
Zohrevandi, Behzad
Zohrevandi, Behzad, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
Zohrevandi, Behzad, Road trauma Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
Zohrevandi, Behzad, مرکز تحقیقات تروما جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
Zohrevandi, Behzad, مرکز تحقیقات ترومای جاده ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران

ا

امیری لرگانی, حسین, واحد توسعه پژوهشهای بالینی,بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
احمدی, سجاد, دپارتمان فوریت های پزشکی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران.
ارحمی دولت آبادی, علی
اشرفی, میثم

ب

بهاء الدینی, کامبیز, گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (ایران)
بیداری, علی, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
باقری حریری, شایان, بخش اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
برزگری, حسن, بخش اورژانس، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
بزرگمهر, راما, گروه داخلی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (ایران)

ث

ثقفی نیا, مسعود, دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه بقیه الله، تهران، ایران.

ج

جلیلی, محمد, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ح

حاتم آبادی, حمیدرضا

خ

خلیلی, حسین علی, مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

د

دهقانی, آرزو
درخشانفر, حجت

ر

رامبد, معصومه, مرکز تحقیقات مراقبت هاي روان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
ربوبیت, کامران, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
رحمتی, هاشم, گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (ایران)
رسولی, فاطمه, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
رضایی, مهدی, گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

ز

زارع, مسلم, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

س

سلطانی, سیامک, استادیار گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه ایران، تهران، ایران.
سهرابی, پریسا
سیدزاده گوکلان, لطیفه, واحد توسعه پژوهشهای بالینی,بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
سبزقبایی, نیتا

ش

شاهی قره داغلو, نسرین, رزیدنت گروه طب اورژانس بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه شهید بهشتی تهران (ایران)
شایان, لیلا, مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
شایان, زهرا, مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
شجاعی, مجید

ص

صفایی, آرش, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (ایران)
صفری, سعید
صید آبادی, آرش, واحد توسعه پژوهشهای بالینی,بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

ط

طاهری اکردی, علی, مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (ایران)

ع

علوی مقدم, مصطفی, 1. بخش اورژانس، بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
علوی مقدم, مصطفی
علویانی, مهری, دپارتمان پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.
عبدالهی, عاطفه, دپارتمان طب اورژانس، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
عزیزالدین, شیما, واحد توسعه پژوهشهای بالینی,بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.