دوره 3, شماره 1 (2016)

زمستان (اسفند)

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله اصیل

اپیدمیولوژی ترومای اطفال مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین PDF HTML XML
Ali Arhami Dolatabadi, Nasibeh Mohseninia, Marzieh Amiri, Hassan Motamed, Aliasghar Halimi Asl 8-4
تغییرات سطح سرمی آنزیم آنتی اکسیدان پاراکسوناز-1 در بیماران دچار سوختگی حرارتی PDF HTML XML
Afshin Amini, Hamid Reza Hatamabadi, Mohsen Parvareshi Hamrah, Saeed Safari 14-9
بررسی میزان دانش و عملکرد پرستاران بخش اورژانس درباره تریاژ داخل بیمارستانی PDF HTML XML
Samanesadat Javadi, Tahere Salimi, Mohammad Taghi Sareban, Mohammad Ali Dehghani 22-15
اپیدمیولوژی شکستگی های ناحیه سر و گردن ناشی از تصادفات موتور سیکلت PDF HTML XML
Ali Ramouz, Mahdie Hosseini, Samad Shams Vahdati 27-23
علت و پیامد نهایی حوادث قابل پیشگیری در سالمندان؛ یک مطالعه اپیدمیولوژیک PDF HTML XML
Monavvar Afzal Aghaei, Saleheh Norouzi, Ali Khorsand Vakilzadeh, Fatemeh Abedi 33-28
اپیدمیولوژی ترومای اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس PDF HTML XML
Ali Arhami Dolatabadi, Negar Ebrahimzadeh, Afshin Amini, Majid Shojaee, Marzieh Amiri 39-34

نامه به سردبیر

طب اورژانس؛ گذری در گذشته و نگاهی به آینده PDF HTML XML
Ali Bidari, Hamid Reza Hatamabadi 3-1

گزارش مورد

پنومومدیاستن علتی ناشایع اما مهم برای درد قفسه سینه؛ معرفی یک مورد PDF HTML XML
Maryam Motamedi, Maryam Janati, Sona Ziaei 43-40

آموزشی

پزشکی مبتنی بر شواهد؛ قسمت چهارم: احتمال پیش و پس از آزمون و نوموگرام فاگان PDF HTML XML
Saeed Safari, Alireza Baratloo 46-44