دوره 2, شماره 3 (2015)

تابستان (شهریور)

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله اصیل

تعیین علل رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت PDF HTML XML
Payman Asadi, Behzad Zohrevandi, Vahid Monsef Kasmaei, Bahnaz Heidari Bateni 110-115
مقایسه کارائی سوفنتانیل اینترانازال با مورفین سولفات وریدی درکنترل درد بیماران با ترومای اندام PDF HTML XML
Ali Arhami Dolatabadi, Majid Shojaee, Afshin Amini, Hojjat Derakhshanfar, Seyed Mohammad Hosseini, Davood Gallehdar 116-121
گزارش82 مورد شکایت پزشکی از متخصصین طب اورژانس؛ یک مطالعه موردی PDF HTML XML
Masoumeh Pourali, Majid Shojaee, Afshin Amini, Hosein Alimohammadi, Hamidreza Hatamabadi 122-126
مقایسه میزان رضایتمندی مراجعین اورژانس مرکز شهدای تجریش قبل و بعد از استقرار طرح تحول نظام سلامت PDF HTML XML
Behrouz Hashemi, Alireza Baratloo, Mohammad Mehdi Forouzafar, Maryam Motamedi, Mohammadreza Tarkhorani 127-133
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به ترومای سر مراجعه کننده به بخش اورژانس PDF HTML XML
Arash Forouzan, Kambiz Masoumi, Hassan Motamed, Alireza Teimouri, Hassan Barzegari, Behzad Zohrevandi, Fatemeh Rasouli 134-138

نامه به سردبیر

اورژانس های منطقه ای، استان کرمان، شهرستان بم؛ اجسام خارجی ناشی از نخل خرما PDF HTML XML
Setareh Asgarzadeh, Mojtaba Jafari, Masoumeh Moallem 108-109

گزارش مورد

کله سیستیت بدون سنگ بدنبال ترومای متعدد؛ گزارش یک مورد PDF HTML XML
Majid Shojaee, Setareh Asgarzadeh, Anita Sabzghabaei 139-142
گزش؛ علتی ناشایع اما محتمل برای ناپایداری همودینامیک PDF HTML XML
Masoumeh Moallem, Vishtasb Nikmanesh, Setareh Asgarzadeh 143-146

آموزشی

پزشکی مبتنی بر شواهد؛ قسمت دوم: ارزش اخباری مثبت و منفی تست های تشخیصی PDF HTML XML
Saeed Safari, Alireza Baratloo 147-149